Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

270

Het is natuurlijk — zegt de schrijver — dat de oude meesters die een modern orkest zooals wij dat begrijpen nog niet kenden, ook orkestraal anders voelden en dat ook in harmonisch opzicht, de componisten, die zich slechts met veel verontschuldigingen uit den toonaard verwijderden, ver van ons afstaan.

Dat men tracht door nieuwere instrumentatie en bewerking oude stukken voor onze ooren pasklaar te maken, bewijst al dat ze niet meer voor onzen tijd passen.

Mozart bezat sterke dramatische eigenschappen. Maar hij beschikte niet over onze middelen. Vóór Wagner was hij de grootste dramaticus, maar na diens verschijnen treedt de opera in een heel ander stadium. Bij Mozart is de tekst nog de dienaar der muziek, door Wagner wordt het muziekdrama een logisch organisme. De vormelijke muzikale logica gaat in de psychologische uitdrukking over. En het is dan niet meer mogelijk dat de eerste maten van het Agnus Dei uit de C-dur Mis gelijkluidend zijn met de aria van de gravin uit Figaro's Bochzeit: Nur zu fiüchtig, bist du entschwunden.

Mozart heeft zelf gezegd: „In der Oper muss die Poesie der Musik gehorsame Tochter sein." Dat klinkt sedert Wagner's optreden als iets ongehoords, de muziek tot doel van een tooneel werk te maken. Mozart schiep dramatische muziek, Wagner het muzikale drama.

Mozart componeerde niet kieskeurig. Omtrent de teksten maakte hij volstrekt geen sesthetische bezwaren. Hij nam ze waar hij ze vond. En terwijl hij zoo den tekst slechts als voorwendsel voor zijn muzikale vinding gebruikte, kwam hij in scherp conflict met zijn voorganger Gluck, die theoretisch volkomen het standpunt vertegenwoordigt dat Wagner op de volkomenste wijze heeft verwezenlijkt.

Over het hoofdstuk: „Es giebt keine Klassiker" zullen wij in het volgend nummer een en ander zeggen, in verband met de woorden: Mozart ist kein Klassiker. Aber ein Meister ist er. Und ein Meister war er seiner Zeit. Wer das leugnen wollte, mit dem ist wirklich nicht zu reden. Ich glaube darin sind wir alle einig, dass Mozart einer der bedeutendsten Tonkünstler war, die unser Volk zuvorgebracht hat.

Es ware absurd daran zu zweiflen. (Slot volgt). v. M.

NEDERLANDSCHE TOONKUNSTENAARS-VEREENIGING.

Zaterdag 26 Mei werd te Utrecht de 31e Jaarlijksche Algemeene Vergadering van bovengenoemde Vereeniging gehouden.

Nadat door den voorzitter, den heer Mr. Henri Viotta, de leden welkom

Sluiten