Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

279

Voor de Rembrandtfeesten schrijven drie onzer beste componisten: Ziveerseen inleidingstuk voor orchest; Biepenbroek een cantate, met woorden van P. H. van Moerkerken; Johan Wagenaar een symphonisch gedicht dat betrekking heeft op de schilderij „Saul en David."

Te Deventer heeft de heer Joh. W. Wensink onlangs zijn 40-jarig jubilé als toonkunstenaar gevierd. Hij is nu in zijn woonplaats organist, leeraar aan de muziekschool, dirigent der gemengde zangvereenigiug Euterpe aldaar en van koren te Meppel en te Doesburg. Ook als componist heeft Wensink zich niet onbetuigd gelaten.

Het Haagsche Toonkunst-Quartet heeft te Leiden een werk van S. van Groningen ten gehoore gebracht, voor de eerste maal, hoewel het al eenige jaren oud is. Het is een piano-quartet — volgens een correspondent van Het Vad. „grootsch van opzet en doorvoering, rijk aan medische vindingen en harmonische ontwikkeling." Van Groningen speelde zelf de pianopartij. Zijn compositie zal door hem en de Hagenaars ook in andere plaatsen van ons land worden ten gehoore gebracht.

Het eerste avondconcert der Philharmonie te Scheveningen onder leiding van Scharrer, zal plaats hebben op Maandag 4 Juni. Het eerste Woensdagavond-Concert is 13 Juni. Als solisten zullen zich in dit seizoen o.a. doen hooren onze landgenooten de zangeressen M. Lammen en Marie Seret. Verder de dames Von Kraus, Kuischerra en Suggia, de heeren De Oreef, Casals en JCreisler, de wonderkinderen Mischa Ehnan (viool) en Pepito Airiolo (klavier). Ook zal Posaart reciteeren, begeleid door Max Schillings.

De zangvereeniging De Lauwerkrans, te Maastricht, zal in Juli een internationalen quartet-wedstrijd houden.

De heer J. Poons van Amsterdam, is benoemd tot le fagotist aan het Harmonieorkest te Groningen.

BUITENLAND.

Te Frankfort aan de Main is een commissie gevormd tot het oprichten van een itfozcM'i-gedenkteeken.

— Joachim is tot eereburger van de stad Bonn benoemd.

Albers zal deze maand als gast optreden in het Neue Königl. Operntheater te Berlijn.

— Mascagni heeft zijn proces tegen het bestuur van het Conservatorium te Pesaro verloren en is in de kosten veroordeeld.

De Duitsche Brahms-vereeniging, te Berlijn onlangs opgericht, heeft ten doel, het zich verwerven van de eigendoms- en opvoeringsrechten van Brahms' werken, het ecren van het aandenken van Brahms en het verzamelen van wat op zijn leven en arbeid betrekking heeft. De vereeniging begint met een kapitaal van 80,000 Mark. Eere-voorzitter van het bestuur is Josef Joachim.

Paul Juon en Ernst von Dohndnhi zijn tot het onderwijzend personeel van de Berlijnsche Hochschule für Musik toegetreden.

Taffanel treedt af als dirigent aan de Opera te Parijs om gezondheidsredenen; Paul Vidal zal hem als le orkestdirigent opvolgen.

Richard Strauss' „Salome" heeft te Praag, onder leiding van den kapelmeester Leo Blech en de tooneelmeesters De Vry en Angelo Neumann, een schitterende opvoering beleefd. De opvoering te Graz, onder leiding van den componist, had een uitbundig succes. Strauss moest ontelbare malen ten tooneele verschijnen.

Sluiten