Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

284

gebracht. Maar Klose nam bet werk weer ter hand en in vollediger gedaante is de Mis in 1895 te Karlsruhe uitgevoerd, onder Rübner. Te München nu heeft Schilling-Ziemssen haar onlangs doen hooren voor een groot en zeer belangstellend publiek, dat dit concert — naar Eud. Louis in de M. N. N. schrijft — als een muzikale gebeurtenis van den eersten rang beschouwde. Een liturgisch werk is Klose's Mis niet; zij dient uitzuiver muzikaal, artistiek oogpunt beoordeeld te worden, en dan, zegt deze criticus, toont zij zich het werk vau een begaafd volgeling der nieuwe richting in de muziek, sterk door Liszt, ook door Bruckner beïnvloed; een werk vol zeldzame schoonheden, vol bloeiende melodieën, van diepen ernst en in den besten zin des woords eenvoudig, hoewel dc muziek polyphoon en modem is. Zeer indrukwekkend van bouw is vooral het „Credo". De uitvoerenden worden geroemd: koer en orkest, en de solisten Helène Staegeman, Tilly Koenen, Ludwig Hess en Felix von Krans.

De opera, die Massenet heeft geschreven op een libretto van Jules Claretie, zal Thérèse heeten en wordt in Februari 1907 te Monte-Carlo het eerst gespeeld.

Weingartner blijft nu toch dirigent van de koninklijke symphonie-concerten te Berlijn. Men heeft hem niet willen laten gaan en Weingartner schijnt zich te hebben laten vinden om te blijven. Het Berl. Tagebl. voegt er bij dat het hoopt, dat de onderhandelingen over het in stand houden van het contract vriendschappelijk zijn geweest, m. a, w. dat men Weingartner niet tegen zijn zin heeft gedwongen zijn overeenkomst na te komen.

Het monument voor Bach te Leipzig, dat Srffner ontwierp, zal 50,000 mark kosten; 33,000 bracht het comité bijeen; 15,000 geeft de stad Leipzig, de overige 2000 zullen ook wel gevonden worden.

Een „moderne" zangeres is de altiste der Berlijnsche Hofopera: ürnestine SchumanHeink. Na geruimen tijd in Amerika te zijn opgetreden, zelfs in operettes, is zij dezen winter in Europa geweest, maar den 5den April scheepte zij zich te Hamburg, waar zij in het haar van vroeger goed bekende stedelijke theater twee dagen vroeger als Fides in „Der Prophet" was toegejuicht, in naar New-York. Daar heeft zij eenige concerten gegeven, ging toen naar Parijs, om aldaar tusschen 10 en 25 Mei in opvoeringen mede te werken. Vervolgens toog mevrouw Heink onmiddelijk naar Bayreuth om de voorbereiding tot de „Festspiele" mee te maken. Tusschen het einde der repetities en het begin der voorstellingen door, bezoekt zij evenwel weer New-York, waar zij in twee groote concerten, ook door president Boosevelt bij te wonen, 2 en 3 Juli zingen zal. Twee dagen daarna stoomt de beroemde zangeres wederom over den Oceaan naar Europa, weer naar Bayreuth. Van Bayreuth roept de plicht haar naar München, naar de „Festspiele" in het Prinz-Regententheater, die tot 3 September duren. Den 6den September vertrekt zij weer naar NewYork, waar de groote Amerikaausche kunstreis aanvangt, die 125 concerten omvat en tot Februari volgend jaar duren zal. Gedurende Februari en Maart treedt mevr. SchumannHeink in het Metropolitan Opera-House te New-York op, waarna zij Europa weer bezoekt — ora uit te rusten ? Wel neen, om een nieuwe groote tournée door Europa te beginnen!... Men mag vragen, wat de Berlijnsche Hofopera aan deze uitnemende altzangeres eigenlijk heeft.

Te München is Samson et Balila voor het eerst opgevoerd. Feinhals was dc hoogepriester. De opera vond warmen bijval.

De prijs-crescent (20.000 frs.) is door de jury, bestaande uit Saint-Saëns, Faur'e, d'Indy, Bruneau, Hüe, Widor en Oédalge toegekend voor de eene helft aan Eugène Cools, verleden jaar nog leerling van Fauré aan het Conservatorium, en voor de andere helft aan Quy Ropartz te Nancy, respectievelijk voor een symphonie en een symphonie met koor.

Sluiten