Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD

\ PAVILLON „RICHE" - ZANDVOORT j

Het gezelligste, voornaamste en meest bezochte etablissement in Zandvoort.

Gedurende de Wintermaanden geopend!!!

Zaterdags en Zondags Thé en Soiree Dansante.

Voor Clubs en Vereenigingen speciale condities.

Zalen voor partijen en vergaderingen beschikbaar.

Eigen wagenpark met permanente bewaking.

r ■ ■ ■ ■ "»

de menschen, over wie men sprak. Vanwege de lucht-plannen! Elder stak haar. Jaloesie of niet — ook zij, Mrs. Grayson zou als de kiene Miss doen. Neen, beter! Het noodlot ble \ echter sterker dan deze vrouw. Eenige mal n startte zij, en telkens was het mis.

Deze teleurstellingen hebben voorzeker den geest van deze dame aangetast. In een tijd, dat iedereen bij de kachel kruipt of schaatsenrijdt, sneeuwballen gooit of stamppot eet, zet zij zoowaar den motor aan, en cirkelt de lucht in. De lucht, waar de ijs-koude stroomen alles glazuren met een laag verderflijken ijzel.

Kerstmis was de uitverkoren dag....

Is dit nog moed, of is dit krankzinnigheid — te snorren in een rank vliegtuig in sneeuwstormen en vries-vlagen, terwijl de minder

VERWEEGEN

& KOK

AMSTERDAM DEN HAAG

i.riMi , „„ | , I Illlil 'n u in 11" ■

gedacht! Want toen zij insteeg inde aeroplane, drukte zij een revolver van klein kaliber in heur handtasch, en zegde het: kwellingen wensch ik niet; wanneer ik voel, dat ik verloren ben, pleeg ik.. .. zelfmoord!

Het klinkt alles theatraal, op effect berekend, min of meer. ziekelijk. Geestes-krank! Gezonde menschen doen anders. Steken nu hoogstens hun neus in den wind voor 'n robber op de smalle ijzers. Maar vliegen niet boven een ijs-zee....

Deze echter wilde anders. Deze was de meest extravagante uit een periode, waarin waaghalzerij mode is, waarin waaghalzerij gelijk wordt gesteld met heldendom.

Een zieke uit een zieken tijd. .

Folie humaine!

PLAIDS

opstandigen der aarde zich warmen aan het anders, waar zij vloog boven gebieden, waar

glanzend licht van den groenen boom? zelden de menschen de stilte verbreken door

Mrs. Grayson's vliegtuig heette „Dawn". hun drok jachten naar geluk ?

De naam zal nu, helaas, wel „Down" zijn.... Down!

In dagen geen bericht! Hoe kan het ook Zij heeft het zelf voorvoeld. Althans, er over

Fokker en de Sport

Fokker, die als fabrikant van leger- en toervliegtuigen reeds een groote reputatie had, zal zich nu ook op de aviatische sport toeleggen. Een bericht uit New-York meldt nl., dat onze Hollander sport-vliegtuigen gaat construeeren. Daarvoor is geld noodig, véél geld. Daaraan is in het land van den dollar geen gebrek.

De stad Wheeling, waar Fokker zijn fabricage zal aanvangen, heeft onzen landgenoot een bedrag van 750.000 dollar gegarandeerd, en apprecieert dus blijkbaar op vorstelijke wijze het initiatief.

Fokker's bedoeling zou zijn, kleine sportmodellen te bouwen, voorzien van een Anzanimotor van 35 P.K. Dit heeft dus mede het voordeel, dat de vliegsport nu meer populair zal worden. Fokker is nog wel geen Ford, en lanceert nog niet direct lucht-Fordjes, maar Amerika is er echt een land naar, de Yankee's een volk, om dit streven van den Hollander te waardeeren.

Is het inmiddels niet typisch — over een Hollander gesproken! — dat deze Fokker eerst zijn heil moest zoeken in Duitschland, en thans weer in Amerika. Wij zullen heusch niet komen aandragen met het stok-oud gezegde, dat een profeet nooit geëerd wordt in zijn eigen land. Fokker is te groot voor het kleine Nederland. Voila tout!

Inmiddels kan ook dit initiatief de reputatie van ons vaderland slechts goed doen.

Sluiten