Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

7

Hondenrennen for èver!

Op bladzijde 8 deelen wij het een en ander mede over de honden-rennen, zooals zij tegenwoordig in Engeland worden gehouden (zie

het artikel „Pangetjes"!). Daarbij hollen meestal Whippets en Greyhounds achter een

Waarom.. Marie Baron ?

Marie Baron! Je staat dan, meid, Op 't omslag leuk te kijken — De vraag is thans: waarom, Marie, Ben jij het juist, die ik daar zie Op 't eere-plekje prijken ?

Het antwoord kan in Nederland Wel bijna elkeen geven: Het jaar is om, het nieuw vangt aan — Je blijft 'n wijle peinzend staan — Verleden „pakt" je even!

Wie was de eerste in de sport In d'heengegane weken ? Wie wist er ferm en stoer te doen ? Wie werd de primus, kampioen? Wie wist records te breken?

Het antwoord luidt: Marie Baron

Kon ons haar krachten toonen:

Het „aard-record" bleef niet bestaan,

Het ging, zooals men 't zegt, er „aan" —

Hoe moest men haar beloonen?

Het N.O.C. reikt ieder jaar Den bond, die 't meest presteerde, Een beker uit, het hoogst kleinood, Dat eens de eed'le grijsaard bood, Dien men zoo innig eerde....

Het vorig jaar verwierf de bond Der zwemmers dit succesje — Ja, dank zij 't Brusselsch water-feest, Waar hóóg 't Oranje was geweest Door 't Hollandsch Baron-esje!

Vandaar, Marie, sta jij nu daar, Op H kaft, te paradeeren — Zoo wil het nieuwe „Sport in Beeld", Waarvan je steeds het hart weer steelt, Je huldigen en eeren!

Breêro Fils.

Gezonde geesten vreezen inmiddels in Engeland, dat het laten jagen van honden op, langs electnschen weg, voortbewogen dieren, zich nog geducht zal uitbreiden. Zoo ziet een geestig teekenaar in ,,Sporting en Dramatic" reeds in de naaste toekomst vossenjachten, die op bovenstaande wijze zullen worden gehouden.

nagemaakt konijn, dat langs electrischen weg over een rail wordt voortbewogen.

Men schijnt met dit schouwspel niet tevreden. Men vraagt tenminste alweer een variatie op het thema. Of.... de ondernemers verdienen zóóveel geld met de bewuste racers, dat er al kapers op de kust zijn, die het voorbeeld willen na-apen.

Die impressario's laten ook honden hollen, maar in dit geval Fox-Terriers. Deze venijnige viervoeters worden echter niet op een konijn losgelaten, maar op een rat, waarop zij, zooals men weet, veel feller zijn. Ook deze rat is nagemaakt, en wordt over een rail, op electrische wijze, langs de baan voortbewogen.

Het is alles heel aardig en zeer sportief. Alleen — ook in dit opzicht nemen de organisators al alle mogelijke maatregelen om de bezoekers maar te laten wedden. Er. zal zelfs een electrische totalisator zijn, waaraan de gokkers dus kans loopen — om het figuurlijk uit te drukken — de electrocutie te ondergaan.

Maar de Terriërs zullen blij zijn. Ze zijn

fel. Ze zijn snel. Ze zijn temperamentvol. En de bezoekers zullen kunnen genieten, wanneer deze duivels, hevig keffend, de baan langs gaan. Al zal ook naderhand de desillusie van den ras-echten ratten-vreter, die de Fox is, groot wezen!

En waarschijnlijk is op het wed-lustig publiek — althans een deel er van — naderhand een expressie toe te passen, die eveneens betrekking heeft op het knaagdier, nl. velen, die verloren, zullen zich zoo kaal als een rat voelen.

Uit alles blijkt inmiddels, dat ook in Engeland de corruptie op sport-gebied groot is, en dat het aantal „vertooningen" zich uitbreidt naast de zuiver sportieve evenementen. Dit komt, wijl impressario's, die uit den aard der zaak weinig voor sport voelen — meer voor „money" — de sport als speculatiemiddel gaan gebruiken. Ze gokten in rubber of thee. Ze gokken nu in sport. Wat je dan „sport" noemt!

Hierbij vergeleken is Holland een zalig, vroom en dierbaar land.

Kieken en praatjes uit de ouwe doos

Zeven jaren terug! Ook in het begin van de Januari-maand! Toen vierde de automobiel-nijverheid en automobiel-sport op bijzondere wijze hoogtij in Nederland. Juist in die dagen werd n. 1. de Spijker-rit beëindigd. Men zal zich het nog wel herinneren, dat de fabriek „Trompenburg" te Amsterdam kwam met een nieuw type, een zes-cylinder. De directie wilde den volke bewijzen, dat deze wagen voor geen klein geruchtje vervaard was. Men besloot tot het rijden van een non-stop-rit over 30.000 KM. Men reed, en alhoewel men éénmaal moest stoppen, werd het doel toch ten volle bereikt. Het aantal chauffeurs bestond uit een kwartet. Zij reden om beurten. En zij brachten den Spijker naar de zege, die op onvergetelijke wijze te Nijmegen gevierd werd. Dat is al weer lang geleden. Zeven jaar! Intusschen is „Trompenburg" van het aardrijk verdwenen, en sporadisch ziet men in Nederland nog van die stoere, robuuste zes-cylinders Spijker. Totdat ook de laatste van deze zeer fraaie wagens zijn.... „zwanen-rit" zal hebben gereden!

Sluiten