Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

18

De Wagen voor Nederlandsche Wegen

CONDUITE INTÉRIEURE: TYPE 503

Lakenbekl. f 3450 Lederbekl. f 3550

10/15 P.K. 4 cyl. motor: verbrvrkt slechts 1 Liter benzine op 10 K.M.; 4 portieren; 4 wielremmen; 4 schokbrekers; reservew el met band.

J.LEONARD LANG - AMSTERDAM

STADHOUDERSKADE 114 - TEL. 27100

Onderwijs in

veilig verkeer.

Het is met ons verkeer beter dan voorheen, doch nog lang niet uitmuntend gesteld. De automobilisten passen zich wel hoe langer hoe meer aan de voorschriften, de wenken van verkeersagenten aan, de tuftuffers eveneens, maar er bestaan nog andere categorieën, die dit niet doen, o.m. de bestuurders van karren, en dan vooral de voetgangers.

En een veilig verkeer is in dezen onveiligen tijd toch alles voor de menschheid, waartoe wij ook degenen rekenen te behooren, die „per pedes" over dit ondermaansche gaan.

Vandaar, dat het een zeer goed denkbeeld van het Haagsche gemeente-bestuur is om op alle Haagsche scholen onderwijs te geven in „veilig verkeer". Dit onderwijs wordt alle veertien dagen gedurende 15 minuten verstrekt. B. en W. hebben hierbij de aandacht gevestigd op het feit, dat niet alleen het kennen der verkeersvoorschriften van belang is, doch dat

geregelde oefening bij gymnastiek en spel van veel beteekenis moet worden geacht. Uitnemende maatregelen!

De Duitsche Turners.

Hoeveel Turners zijn er momenteel wel in Duitschland? Eventjes.... 1.649.993! Men leest dat in het Jaarboekje van den Duitschen Turn-Bond. In Leipzig wordt 't drukst geturnd. Daar zijn 23.819 zonen en dochters van Vater Jahn. Dan volgt Dresden, waar 21.397 gymnasten hun gezonde sport beoefenen.

De Marmon-vertegenwoordiging in Nederland.

De heer Dirk van der Mark te Amsterdam bericht ons, dat de „Marmon Motor Car Company" te Indianapolis U.S.A. hem de alleen-vertegenwoordiging harer 6- en 8-cylinder Marmon-automobielen voor Nederland heeft opgedragen.

Behalve de reeds bestaande 6- en8-cylinder modellen brengt de fabriek voor 1928 eveneens een kleinen 8-cylinder „in lijn", welke wagen in de midden-prijs-klasse valt.

De heer Van der Mark exposeert al deze specimen van hetgeen „Marmon" maakt, op de automobielen-tentoonstelling, die van 20 tot 29 Januari a.s. in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam wordt gehouden.

Van den Handel.

Continental-Bodega-Agenda.

De Directie van de Continental-Bodega's bood met de wisseling van het jaar hare clientèle een keurige en practische agenda aan, in rood leder gebonden. Het boekje bevat een kalender, ruimte voor het noteeren van adressen en telefoon-nummers, een agenda en plaats voor aanteekeningen.

Een nuttig geschenk! Een gewaardeerde attentie!

M^rdh^AmeHfanen ,tegeilWOOrdiS 7^ SlaDke eU sP°rtifeve automobielen bouwen als de bewoners van de Oude Wereld wij wisten het bereids Maar het wordt een keer temeer gedemonstreerd door bovenstaande illustratie, waarop de nieuwe Stutz, de 4-persoons HackHawk SDeedster" voorkomt. Inmrddels moet men mededeelen, dat bij het ontwerpen van dezen wagenP waarvan de „stréam-lin?' pTnomenaaÏ ^r^cte tle-

meurs hebben meegewerkt.

Sluiten