Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

SPORT ÏN BEELD

Een bijzonder werk op het gebied van de Zwem-sport.

Het Sportfondsenbad.

Voor ons ligt weer een opwekkende brochure van de N.V. „De Sportfondsen". Een opwekking

voornamelijk om te zwemmen! Men haalt met recht deze woorden van Prof. Dr.

E. Benjamins aan: „Wie zich voor de gezondheid en weerkracht van zijn volk mteresseert, heeft er groot belang bij, dat het 2wemmen in de scholen en de vereenigingen grooter uitbreiding krijge." En — aldus jammert het geschrift — slechts 5% van ons volk ls de Zwem-kunst machtig.

Dat kloeke, kwieke kerels zich vereenigd hebben om Amsterdam een nieuwe zweminrichting te schenken — er is aan deze etablissementen in Nederland nog altijd gebrek, groot gebrek — het stemt tot vreugde. En. . . .

Tijdens de vries-dagen, toen er alom werd schaatsen gereden, was ook de oud-wereldkampioen C. J. J. de Koning nog op schaatsen. Wij zagen hem tenminste bij de provinciale kampioenschappen te Tilburg. Maar niet meer >n het harnas! D.w.z. als hardrijder, al had de stoere dan ook de Noren nog aan. Hoe hij er Was? Zie boven! Als instructeur ook van de jeugd! C. J. J. de Koning was in 1905 wereldkampioen. Hij behaalde den eere-titel dd. 21 en 22 Februari te Groningen.

de plannen zijn tot daad geworden. In een begeleidend schrijven lezen wij het: „Met den bouw van ons eerste Sportfondsenbad is een aanvang gemaakt; September 1928 zal de inrichting voor het publiek opengesteld kunnen Worden". Bravo!

Maar.... men is er nog niet geheel en al.

Het bewuste epistel luidt verder: „Evenals in de bestaande inrichtingen zal een gedeelte

Lindbergh's naam is wederom op aller lippen. Vanwege den zg. vrede-tocht, die de aviateur naar verschillende Zuid-Amerikaansche staten maakt! Een soort van vlag-vertoon! Maar nu geen slagschepen met vriendelijk dreigende kanonnen! Nu een beroemd vlieger, die per acroplane verschijnt! Lindbergh is meer populair dan ooit. Een populariteit, die de laatste dagen nog versterkt is, omreden het bestuur van de „Fédération Aéronautique Internationale" de gouden luchtvaartmedaille voor 1927 heeft toegekend aan den Amerikaan, en wel voor zijn beroemde Oceaan-vlucht, New-York—Parijs. Daarom deze typische kiek! Want de ,,Colonel" is eveneens een passie-vol automobilist, en hij maakt bij zijn tochtjes en tochten o.m. gebruik van dezen schitterenden La Salie.

van den dag voor heeren, een gedeelte voor dames worden gereserveerd. De gunstige uren zullen voor de heeren zijn (zulks met het oog op kantoor-tijden). Het gevolg daarvan is, dat vele dames op de, daartoe bestemde, uren geen gelegenheid hebben om naar het zwembad te gaan. Deze toestand is niet juist, temeer, omdat het aantal dames, dat zwemt, minstens even groot is als dat der heeren. Met het oog op de kosten konden wij echter in de begrooting niet dadelijk den bouw van een apart damesbad opnemen, hoewel de ruimte hiervoor beschikbaar is."

Tusschen de regels door leest men de intentie. Degenen, die bereids initiatiefnemers waren, zinnen op een tweede plan: het bad voor de zwakke kunne! Te dien einde lanceeren zij eveneens een reclame-plaat van den bekenden illustrator en zwem-geestdriftige, D. A. Bueno de Mesquita — het is heusch niet zijn eerste schepping op dit gebied — die aanspoort om.... te geven.

Want daar komt het op aan. Men heeft geld noodig, zooals men geld noodig had voor de afdeeling der mannen. Dit laatste geld is er gekomen. Welaan, zou het niet onhoffelijk zijn, den dames heur eigen gelegenheid om de Zwem-sport te beoefenen, te misgunnen ?

Wij zullen niet alle aantrekkelijkheden, welke verbonden zijn aan finantiëele interesse voor deze onderneming — er zijn er vele — hier citeeren. Een sportblad kan nu eenmaal geen aanbevelingsannonce op pecuniair gebied zijn. Wij zullen het eenvoudiger doen, rechter op den man afgaan. Daarom komen wij met den ernstigen raad om dit mooi, mensonwaardig plan te steunen. Waar onze overheid weinig doet voor de Zwemsport, daar moet men dit pogen van particulieren op prijs

stellen. Een pogen, dat slaagt! Want dat bewijst de aanstaande opening van het Sportfondsenbad voor mannen.

Wij halen — om hen, die „kunnen" deelnemen aan dezen opzet, te prikkelen — nog een waar woord van Alfred de Sauvenières aan: „Onder alle takken van sport behoort het zwemmen de eerste plaats in te nemen. Niet alleen, omdat het een uitstekende lichaamsbeweging is, maar ook, omdat het noodzakelijk is! Men zou kunnen zeggen, dat het hem, die niet kan zwemmen, ontbreekt aan een zintuig, een begaafdheid, ja, zelfs aan een zijner ledematen".

Het adres van de N.V. „De Sportfondsen" is Keizersgracht 563 te Amsterdam.

MISS BLAM CHE

GOLD LEAF

ViRGIMIA

Sluiten