Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

SPORT IN BEELD.

Want wat vinden zij ? Wat vinden zij zoo dicht bij den hemel !

O.a. op 3457 M. hoogte het „Hotel Jungfraujoch", dat misschien dan niet zoo comfortabel is als een paleis aan de Champs Elysées, maar waar men toch alle gemak, warmte, goed eten en drinken, uitnemende leeszalen en slaapkamers, zelfs in eenigszins mondainen trant, aantreft.

Daar roept men de Kellnerin, en bestelt de thee. Zelf sneeuw smelten om water voor de kook te hebben — het bestaat niet meer. Wil men

licht? Men draait het knopje om. Weg met de kaarsen! Bedden? Men zinkt er in weg. En denkt dan eens aan het gerafeld dekentje, één dekentje voor een mensch, en dat in een fikschen vriesnacht!

Het is alles gewijzigd en verbeterd. Ook daar, in die eens woeste, onherbergzame oorden heeft de mensch de zege bevochten. Hij regeert er.

Des te meer eerbied evenwel voor degenen, die de pioniers waren, die veel opofferden om de eersten te zijn. De eersten van duizenden!

(Van onzen Voetbal-medewerker.)

Toen medio December Thialf de heerschappij van King Soccer overnam, waren het alleen de hopelooze voetbalmaniakken, die deze gewilde vanatie niet toejuichten, maar nu we midden Januari geen wintergeneugten hebben en het competitie-rad slechts met horten en stooten °P gang gebracht kon worden, nu fronst toch ieder voetballiefhebber n onze lage landen de wenkbrauwen en vindt dat het er bedenkelijk gaat uitzien.

Het is 't jaar der Olympische Spelen en ieder begeert natuurlijk dat onze vertegenwoordigers zoo grondig mogelijk geprepareerd worden. Dat vordert echter veel tijd, tijd die de afwikkeling der bondscompetities n°g verder belemmeren moet. Dat is als steeds ook 't geval met de z.g.n. interland-wedstrijden. Het daarvoor in de eerstvolgende maanden af te werken programma ziet er als volgt uit:

11 Maart '28 te Amsterdam: Nederland—België. 1 April '28 te Antwerpen: België—Nederland.

22 April '28 te Amsterdam: Nederland—Denemarken. 6 Mei '28 te Bazel: Zwitserland—Nederland.

27 Mei—16 Juni '28: Olympische Voetbal-wedstrijden.

Voeg daarbij de verschillende door de Technische Commissie van den N.V.B. voorgenomen oefen-wedstrijden voor de Olympische ploegen, dan zullen er nog heel wat dagen komen, waarop het competitie-rad stokt. Als men dan bedenkt, dat de kampioenspretendenten nog gemiddeld tien Zondagen noodig hebben, om de gewone competitie te beëindi§en, dan begrijpt men dat van een slot-competitie om 't nationale kampioenschap, zooals die tot dusverre steeds gehouden werd, geen sprake kan zijn, tenzij men den halven zomer, dus na de Olympische Spelen, verder spelen wil.

De N.V.B. zal dus wel gedwongen zijn een speciale regeling te treffen. Men kan bepalen dat er slechts een halve competitie om het nationale kampioenschap gespeeld wordt, of dat het kampioenschap ditmaal v°lgens beker-systeem beslist wordt. Maar 't verzet van de betrokken elubs, die daarbij aanzienlijke finantiëele schade lijden — het materiëele Weegt in ons voetbalwereldje wel héél zwaar! — zal niet voor de poes 2ijn en daar zijn machten in het spel die in de Van den Spiegelstraat groot gewicht in de schaal plegen te leggen.

Dan blijft er maar één mogelijkheid, nl. öf de clubs te dwingen uit te komen zonder hun „Olympische" spelers (Feyenoord zonder Van Heel, Buljr. enz., N.A.C. zonder Verlegh, v. Boxtel, Kools, Ajax zonder v. Kol, A.G.O.V.V. zonder Kluim enz.), öf deze spelers niet te kiezen voor de Olympische ploegen, eventueel zelfs niet voor landenwedstrijden. In elk geval zal men een uitweg moeten zoeken. Wij zijn zeer benieuwd, hoe de N.V.B. deze materie regelen zal.

De spanning in de Westelijke le klasse van Afdeeling I is weer eenigszins verhoogd, doordat Ajax zich op eigen grond een punt door R.C.H. afhandig maken liet. De uitslag was 2—2. Verbazen doet dit resultaat geenszins. Ajax is niet sterk genoeg om een flinken voorsprong te nemen en alleen in de moeilijkste wedstrijden wist Ajax op 't kantje af te winnen, Waaraan de Amsterdammers hun gunstige positie van 't oogenblik danken.

D.F.C, blijft in the running door een sprekende 7—0 op U.V.V., en

natuurlijk hopen de Merwedenaren nu op verdere fouten van Ajax om den achterstand weer in te loopen. Wij twijfelen niet aan die verdere fouten, doch noch D.F.C, noch E.D.O. zullen 't er zonder kleerscheuren afbrengen, zoodat het deze clubs vermoedelijk niet veel baten zal of Ajax al enkele verliespunten boekt.

H.B.S. toonde duidelijk de inzinking te boven te zijn door een sprekende 7—2 overwinning te Rotterdam tegen V.O.C., doch dit bewijst tevens, dat men de hoop op herstel voor V.O.C. wel opgeven kan. Door afkeuring van 't veld aan de Kleverlaan ging E.D.O.—V.U.C. niet door en Excelsior wist met de oneven goal van de vijf te Rotterdam van Hilversum te winnen.

In de andere Westelijke afdeeling heerscht voor 't kampioenschap geen spanning meer. Feyenoord is hier de sterkste, daar zal wel niemand meer aan twijfelen, al zullen Sparta en speciaal Blauw Wit den Rotterdammers nog vol op werk geven. Maar de club van Van Heel bezit in nog sterker mate dan Ajax de gelukkige eigenschap om juist de z.g.n. „zware" wedstrijden te winnen, en dan is er blijkbaar in hare afdeeling geen ernstige concurrent, nu 't Gooi op eigen grond (met 3—1) overwonnen is en Sparta op Wassenaar struikelde. Of zou Blauw Wit op 't laatst nog los komen ?

Prachtig werk hebben de oudjes in deze afdeeling geleverd, H.V.V. door Sparta met 2—1 te overwinnen en H.F.C. door met een 4—0 overwinning — de surprise van den dag! — uit het Stormvogelsnest terug te keeren. Verbazen doen ons deze resultaten niet, daar H.V.V. en H.F.C. zeker niet de zwaksten zijn in deze afdeeling. Als Haagsch geel-zwart en Haarlemsch blauw-wit alle energie aan den dag leggen, dan is 't geenszins uitgesloten, dat zij de twijfelachtige eer, om over enkele maanden 't hoofd te moeten bieden aan de 2e klasse kampioenen, nog overlaten aan A.D.O. of Spartaan en mogelijk zelfs aan De Stormvogels.

In het Oosten kon de met spanning verbeide kamp Z.A.C.—A.G.O.V.V. wegens afkeuring van het Zwolsche veld niet plaats vinden, waardoor de kansen van dit tweetal kampioenspretendenten vrijwel gelijk bleven. De Enschedésche Boys hebben den Apeldoorners en Zwollenaren echter een handje geholpen door met 3—2 van Sportclub Enschedé te winnen, doch tenslotte zal men ook nog met Go Ahead rekening moeten houden, die gisteren van Robur et Velocitas met 3—0 won en na een slecht begin weer uitstekend op dreef komt. Verbazen doet voorts de sprekende 7—2 overwinning van good old Vitesse te Wageningen tegen de club van dien naam, een uitslag die doet vermoeden dat de Arnhemmers nog wel voor een goede eind-spurt kunnen zorgen.

Ook in 't Zuiden viel een bijzondere verrassing te noteeren. Op eigen grond werden de Kanaries met 4—1 door N.A.C. geslagen en daar in de plaatselijke ontmoeting te Tilburg N.O.A.D. met 2—0 van L.O.N.G.A. won, blijft de spanning er hier nog geheel en al in en hebben Wilhelmina, N.O.A.D. en N.A.C. nog vrijwel gelijke kansen, terwijl ook Eindhoven nog niet geheel uitgeschakeld is.

Het zou ons niet verbazen als ook hier — evenals in 't Westen en Noorden — de kampioenen van 't vorig seizoen tenslotte nog met de eer gingen strijken.

Zij nog vermeld, dat Roermond het eens roemruchtige Willem II met

5— 1 afstrafte en P.S.V. met 6—3 van 't zwakke B.V.V. won.

En als we nog mededeelen dat er in 't Noorden geen spanning heerscht voor het kampioenschap, omdat Velocitas, die gisteren G.V.A.V. met

6— 0 afstrafte, daar allen de baas is, dan hebben we de resultaten van den eersten competitie-dag in het nieuwe jaar de revue laten passeeren.

!l!llll!lllllllllllllll!l!lll!ll!lllll!ll!!!!ll!ll!lll!llll!llll!l!ll!!lllll!

= Lezer!

g Denkt aan ons nieuw adres:

| POSTBUS 44, HAARLEM.

Illllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Sluiten