Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

16

De Engelsche rennen.

Willen liefhebbers van de Paardensport de data vernemen van de belangrijkste rennen, welaan, dat zij dan de, hier volgende, gegevens lezen, door de

Britsche sport-pers verstrekt. Het begint met de Lincolnshire Handicap, die 28 Maart te Lincoln verreden wordt. Dan volgt de Grand National te Aintree op 30 Maart. Epsom opent, wat tenminste de belangrijke nummers aangaat, dd. 25 April met de City and Suburban Handicap. Dan volgt de 2000 Guineas te Newmarket op 2 Mei, terwijl 4 Mei op dezelfde baan de 1000 Guineas verreden wordt. De groote dag, die van de Derby te Epsom, valt op 6 Juni. De Oaks wordt te Epsom twee dagen later geloopen. Dd. 12 September verrijdt men te Doncaster de St. Leger, terwijl het groote seizoen dd. 17 October eindigt met de Cesarewitch Stakes te Newmarket.

De heer Bultman en zijn Hackneys,

In „Paard en Paardenwereld" is medegedeeld, dat de bekende Hollandsche horseman Bultman op zijn boerderij in den Haarlemmermeer niets als hackneys zou houden, en hieraan werd de conclusie vastgeknoopt, dat het fokken van hackneys derhalve gewis flinke finantiëele voordeden met zich zou brengen.

De heer Bultman komt in hetzelfde blad tegen deze veronderstelling op, en hij beweert integendeel, dat, volgens zijne meening, hackneys nu juist niet de aangewezen paarden zijn om den eigenaren veel voordeel te verschaffen.

„Deze meening" — aldus de heer Bultman — „is door mij ook steeds in practijk gebracht. Ik was de eerste persoon die Belgische hengsten in de provincie N.-Holland invoerde en op het oogenblik heb ik nog 3 Belgische hengsten en een zwaren Oldenburger hengst, doch geen enkelen z.g. hengst met veel bloed.

Menigmaal is mij gevraagd en ook wel verweten, dat ik, die zelf zoo veel met paarden met bloed, als renpaarden, dravers en tuigpaarden met bloed te doen heb gehad, als dek-hengsten in hoofdzaak hengsten van Belgisch ras stationneer.

En mijn antwoord is altijd geweest: er is met de fokkerij van paarden met bloed voor de landbouwers tegenwoordig niet te verdienen.

Het gevolg hiervan is, dat ik, als ik hengsten houd met veel bloed, mijn naam verlies als iemand die hengsten heeft waarvan afstammelingen met voordeel kunnen worden verkocht en dat ik dus geen landbouwer vind die hunne merriën naar mijne hengsten zendt.

Mijne 3 Belgische hengsten brengen nu dit jaar nog pl.m. ƒ 5000 aan dekgelden op. Als ik 3 hackney-hengsten had, zou dit bedrag van pl.m. ƒ5000 minstens worden gehalveerd.

De afstammelingen van de Belgische hengsten kunnen de landbouwers met voordeel verkoopen. Zoo maken dus zoowel de landbouwers als fokkers, als ik als eigenaar van hengsten, eenige winst.

Ik heb dan ook geen hackney's omdat ik meen dat dit ideaal werkpaarden zijn, doch omdat ik een groot liefhebber ben om met beste tuigpaarden te rijden en ook in menig opzicht aardig vind om deel te nemen aan concoursen."

Bij den feest-dag van Posthuma,

Posthuma is 60 jaar geworden. Dat worden méér menschen! — zal men zeggen. Ja, maar als iemand 60 jaar wordt, die heel zijn leven aan sport deed, casu quo aan Cricket, en die, met z'n zes kruisjes achter zich, nog aan Cricket doet, dan wordt de zaak toch eenigszins anders. Men ontbloot het hoofd voor zulk een constitutie en gezond leven, en men zegt het vol warmte: nog vele jaren, veteraan!

Is het te bout om het op te merken: Engeland heeft z'n Dr. Grace gehad.... wij, Hollanders, hebben onzen Posthuma?

Toen de eerste Engelsche Cricketters ons land bezochten — het was dd. 26 en 27 Augustus 1881 — was Posthuma nog niet van de partij, want hij....telde pas 13 zomers. Maar tegen bijkans alle

volgende Britsche teams kwam hij in het veld, behalve dan in het jaar 1903, toen hij in Engeland was, en daar het bat hanteerde.

In het „Geillustreerd Jaarboekje 1916" van den Ned. Cricket", Bond schreef van Manen een zeer uitgebreid en interessant artikel over den Haarlemschen crack. In dat jaar werd Posthuma reeds als veteraan gedoodverfd.

Wij lezen tenminste dit: „Ja, die leeftijd! Men vraagt feitelijk aan een cricketter, die aan den verkeerden kant van de veertig is, liefst niet naar zijn jaren. Maar van Posthuma kan men, ook zonder direct onbescheiden te wezen, achter den datum en het jaar van geboorte komen. Hij is nl. de eenige Nederlander, wiens naam (met geboortedatum) is opgenomen in het bijbeltje der Engelsche cricketters, (John Wisden's Cricketers Almanack".

In dit boekje voornoemd stond echter blijkbaar de datum verkeerd vermeld, want men leest daar: Posthuma, Mr. C. J. (Holland and London County), b. Jan. 11, 1868.

Hoe geweldig onze Hollander al in 1899 op Cricket-gebied was, blijkt o.m. uit zijn degelijke score, in dat jaar dd. 25 Juni tegen het Utrechtsche Hercules

gemaakt, nl. een meer dan fraaie 154.

Nadien heeft de Haarlemmer nog heel wat scalpen aan zijn gordel gehangen, hij is steeds een onzer beste Cricketters geweest, hij bezit nu een zoon, die zelf een kracht is op het groene veld, maar toch.... de ware beteekenis van Posthuma ligt nog elders. Elders! En wel op het gebied van de lichamelijke opvoeding!

Want deze flinke, robuuste Hollander heeft niet alleen aan sport gedaan, hij heeft zoodanig aan sport gedaan, dat het lichamelijke opvoeding werd. Zoodoende is hij een voorbeeld voor velen, en vooral voor de jeugd.

Wij wenschen hem een verder zonnig leven (ook: sport-leven) toe!

Het Duitsche record Hoogte-sprong.

Dd. 12 Juni 1927 sprong Freiherr von Büddenbrock met zijn paard Fortunello 2.07 M. hoog. Het Duitsch record stond op naam van Eddy Kahn op Cyrano II (2.06 M.). Thans is het record van Fortunello officieel erkend.

De zoo bekende Haarlemsche Cricketter C. J. Posthuma, die d.d. 8 januari 30 jaar is geworden.

| Het driemanschap van wijsgeeren....

Slllillimii i vi i ii i11.111'i.111 'li- i mui i n miiiii i minui iiniii i

Sluiten