Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

Hoe is Suzanna Lengten te kloppen! Ê

Suzanne Lenglen is een phenomeen. Al verloor de Francaise, sinds öeroepsspeelster werd, ook veel van hare populariteit, daarover zijn e hanteerders van het racket en hun vrouwelijke sport-collega's, het °erend eens. Sportswomen als Lenglen worden misschien eenmaal in een eeuw geboren!

nmiddels is het wel eens aardig te vernemen, wat de collega's van U2anne zeggen. Mary K. Browne, die niet alleen Tennisspeelster is, niaar ook schrijfster, heeft aan L'Auto daaromtrent aardige bijzonderheden onthuld.

Men kan — zoo zegt zij — Lenglen niet slaan door haar te laten

meer

°Ppen door te pogen meer weerstand te bieden dan zij Zij heeft altijd 6er reserve dan de andere narrii. Fr is slechts één manier om haar te

overwinnen. Zie haar op haar snelheid te pakken, haar verschillende games te ontnemen. ... bij den aanvang van het spel! Dat maakt haar zenuwachtig, dat windt haar op, dat ontmoedigt haar, en ge wint waarschlinüjk de partij.

Maar — voegt de hoofsche schrijfster er aan toe — gij hebt nog niet ee° op de honderd-duizend kansen, dat het u lukken zal! de et andere woorden: Suzanne Lenglen is de sterkste speelster van Wereld, en zij beschikt blijkbaar over middelen, die een ander niet ent' die haast magisch zijn. En dat, terwijl zij toch vrij tenger gebouwd 1 en last- van haar zenuwen heeft! Wie zal wel haar opvolgster zijn?

In ons vorig nummer verhaalden wij het een en ander over den Engelschen veteraan op Schaatsen-gebied, F. W. Dix. Wij brengen hierboven nu een foto van den taaien kampioen. Men ziet hem op den voorgrond aan start. De tweede rijder is de jeugdige C.W. Horn, thans de Engelsche matador over den afstand, waarop Dix vroeger zoo uitmuntte.

&e taaiheid van

Oscar Mathisen.

Hierboven hadden wij het over het uithoudingsvermogen van den Engelschen veteraan Toch staat dit staaltje niet op zich zelf.

lx heeft collega's, en een van die uitmunters 18 niemand minder dan de oud-wereldkamPioen, Oscar Mathisen. Dat is nl. nog onlangs gebleken.

Het is nu 20 jaren geleden, dat de fameuse N°orsche schaatsenrijder te Davos het wereldoord over 500 M. sloeg, en het record bracht op 44.7 s. Twintig jaar! Dat is een heele tijd voor een gewoon mensch. Maar dat 's n°g een meer bijzondere periode voor lemand, die geregeld aan sport, aan wedstrijd-sport deed.

Wat gebeurde nu dezer dagen? Mathisen was bij een meeting op het ijs te Fredrikstad aanwezig, en verschillende rijders verzochten den oud-kampioen, nog eens een exhibition te geven over een afstand van 500 M. Mathisen gaf aan den wensch gehoor, en... . reed over den afstand 46.2 s. Dat is toch geweldig snel, a's men in aanmerking neemt, dat de Noor bl)na 40 jaar oud is.

Pro memorie: Mathisen heeft nog altijd het

wereld-record over de 500 M. in zijn bezit. Hij verbeterde het in 1914 nog eens te Davos, en bracht het op 43.4 s. Dat geschiedde in 1914.

Wij brengen hiernaast het portret van den gewezen wereldkampioen, die, wanneer hij zou willen, nog altijd best in de gelederen van de jongeren een uitmuntend figuur zou kunnen slaan. Maar Mathisen heeft terecht gedacht aan het gezegde: er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan! En hij ging!

Didier en Moeller.

Men heeft wel eens beweerd, dat er een verwijdering zou zijn tot stand gekomen tusschen den Duitschen demi-fond-renner Moeller en den Franschen gangmaker Léon Didier, die Moeller pace'de tijdens het verblijf van Grassin in Amerika. Niets blijkt echter minder waar. Toen de Duitscher zijn race voor het Winter-kampioenschap achter Hoertrich reed, stond Didier op het midden-terrein van de Parijsche winter-baan, en trad als coach van beiden op, gaf door teekens te kennen, hoe ze moesten rijden. Dus er is „pais en vrêe". Onder wielrenners! Ja, maar .... onder buitenlandsche! Bij ons is het wat anders!

7

Sluiten