Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

SPORT IN BEELD.

PAVILLON „RICHE"

ZANDVOORT

Het gezelligste, voornaamste en meest bezochte etablissement in Zandvoort.

Gedurende de Wintermaanden geopend!!!

Zaterdags en Zondags Thé en Soiree Dansante.

Voor Clubs en Vereenigingen speciale condities.

Zalen voor partijen en vergaderingen beschikbaar.

Eigen wagenpark met permanente bezvaking.

1111111111' IM'' "' •» lm" ■ '"■ :w [ "" ' "illNliiiillm: „ :in i :i: nu mr : i ,n:inillimil7

Gevaar voor velen!

Volgens de nieuwe Motor- en Rijwielwet moeten thans alle rijwielen en voertuigen voorzien zijn van roode reflectoren, waardoor naderende automobilisten worden attent gemaakt op de aanwezigheid van fietsers of karren. Zijn deze reflectoren deugdelijk, dan wordt op deze wijze de veiligheid gediend.

Inmiddels schijnen talloozen dusdanige voorwerpjes te gebruiken, die niet anders dan prullen zijn. Nog onlangs hebben wij in dit blad aangetoond, dat de meeste reflectoren het roode schijnsel niet op den auto gericht reflecteeren, maar.... eenige meters naast de zitplaats van den bestuurder. Het effect is derhalve nihil. En het groote gevaar blijft.

VERWEEG E N & KOK

AMSTERDAM DEN HAAG

PLAIDS

Ook de A.N.W.B. blijkt dit euvel te hebben ontdekt, en in de bladen heeft de Toeristenbond er tegen gewaarschuwd. Nog sterker: op den A.N.W.B.-stand op de R.A.I.-tentoonstelling wordt gedemonstreerd, wat goede reflectors zijn.

Wij hebben destijds al verwezen naar de Fairylite. Wij doen dat nogmaals. Niet om reclame te maken voor zeker merk! Slechts, omdat wij dit merk goed weten! Door het te gebruiken, schakelt men gevaar voor velen, zelfs levensgevaar uit. Er zijn helaas veel ondeugdelijke artikelen in den handel. Men weet dus, welke kans men loopt, door deze aan te schaffen. Fairylite is uitnemend, reflecteert door bijzondere constructie op de juiste wijze — kortom, wij staan er voor in!

mm

Een interessant denkbeeld van Bugatti.

Ettore Bugatti, de vermaarde fabrikant van de automobielen van dien naam, is bezig om een frisch denkbeeld uit te werken. Hij blijkt nl. van opinie te zijn, dat de tegenwoordige auto-races weinig sportiviteit te zien geven, al heel schaarsch de capaciteiten van de coureurs demonstreeren. Hierin nu wil de heer Bugatti verandering brengen.

Hoe ? Hij hoopt in Juni a.s. op het „Circuit du Mans" een automobielwedstrijd te organiseeren. Hij stelt de inschrijving alleen open voor de beste chauffeurs ter wereld, Franschen en vreemdelingen. Het is aan de hand van hun overwinningen gemakkelijk na te gaan, of zij voor dezen kamp in de termen vallen. Dezen zullen inmiddels starten in wagens, die Bugatti hun ter beschikking stelt. Deze auto's zijn alle van hetzelfde type, nl. 2-Liters met compressor. Men zal om de wagens loten. De concurrenten komen nu aan den start met absoluut gelijke strijd-middelen. Een goed idee!

De bekende Fransche automobielen-constructeur Ettore Bugatti, van wien in het belendend 'artikel sprake is, en die automobiel-wedstrijden wil organiseeren op geheel nieuwe basis.

Een nieuw Stadion in Brussel.

Er liepen sinds eenigen tijd geruchten, dat Brussel in 1930, wanneer in de Belgische hoofdstad een internationale tentoonstelling zou worden gehouden, een stadion, dat 100.000 kijkers bevat, rijk zou worden. Maar.... in de eerste plaats vindt die show niet in 1930, maar in 1935. plaats, en secundo komt het stadion voornoemd er ook pas in dit jaar. Dan zal men inderdaad een etablissement wrochten, dat wellicht zijn weerga in Europa niet vindt. Het stadion zal van groote afmetingen zijn, een wielerbaan, een loopbaan, een zwembassin, tennisbanen enz., dus al het noodige, bevatten.

Betere wegen in Nederland?

Volgens Ir. P. J. van Voorst Vader, hoofd-ingenieur van den Waterstaat, zal de weg-verbreeding op het traject Amsterdam—HaarlemDen Haag nog vóór de Olympische Spelen gereed komen. Toch zal men nog niet in deze dagen de beschikking hebben over geheel het novum. De R.K. kerk te Halfweg, die midden in de verkeersbaan staat, zal eerst in 1929 verdwijnen.

De heer van Voorst geeft echter toe, dat de bewuste weg al weer ouderwetsch zal zijn, eer hij voltooid is. De plannen voor verbreeding kwamen 10 jaar geleden tot stand, en toen kon men nog niet beseffen, dat het verkeer zoo sterk zou toenemen, volgens telling sedert 1923 zelfs zou verdrievoudigen.

Men projecteert nu wegen van Amsterdam over Sassenheim naar 's-Hage, van Amsterdam naar Utrecht, van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam, en deze wegen worden zoo breed, dat de Haarlemmerweg, daarbij vergeleken, slechts een flinke land-weg zal lijken. Verder hoopt men, dat de route Amsterdam—Baarn in 1932 geheel gereed zal zijn. De overige nieuwe banen zal men over 6 a 7 jaar kunnen gebruiken. Holland wordt dus nog een dorado op dit gebied!

Sluiten