Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

DAGELIJKSCHE SNELYERBINDING

PER VLIEGTUIG NAAR

HAMBURG

van AMSTERDAM

VERTREK 13.00

f 48.-

AANKOMST 16.10

van ROTTERDAM

VERTREK 12.10

f 53.-

BOEKT BI] DE KANTOREN DER KON. LUCHT V.-MIJ. DEN HAAG, AMSTERDAM, ROTTERDAM EN ALLE REISBUREAUX

Also sprach

H. M. Abrahams.

Een reporter van het Engelsche weekblad ,,A11 Sports" heeft een onderhoud gehad met den thans 29-jarigen Engelschen athleet Abrahams, denzelfde, die in 1924 tijdens de

De beroemde Engelsche athleet Abrahams.

Olympische Spelen te Parijs het nummer 100 M. Hardloopen wist te winnen. Wat Abrahams op verschillende, hem gestelde, vragen antwoordde, is wel interessant. Zijn zienswijze is niet bepaald chauvinistisch, maar getuigt eerder van een zeker respect voor de

Doos 60 ct. Bij Apoth.en Drogisten

sport, voor degenen, die op sport-gebied uitmunten. Trouwens, Abrahams is iemand, die de zon best in het water kan zien schijnen. Te dien opzichte zijn zijn waardeerende woorden over een Eric Liddell, die hem tot tweemaal toe sloeg op de 220 yards, over Hill, die in 1921 den mijl liep in 4 m. 13.8 s., over den Duitscher Dr. Peltzer, die in 1926 over de 72 E.M. slechts 1 m. 5.16 s. deed, steekhoudende bewijzen.

Interessant, het meest belangwekkend was evenwel het interview, waar de Engelsche journalist Abrahams aan 't praten trachtte te krijgen over sport, en dan in verband met de maatschappij en de maatschappelijke loopbaan. Hij, de reporter, stelde nl. de vraag, of een innige sport-training wel gewenscht was voor den jongen man, of deze gedurige oefening hem niet gevaar deed loopen, dat hij, de jeugdige, de ernstige dingen des levens over het hoofd zou zien.

Abrahams was een tegenovergestelde meening toegedaan. Hij antwoordde eenvoudig, dat, wanneer men iets doet, men dit zoo goed mogelijk dient te doen. Ook de sport! Het is waar, dat de training van een sportief kampioen diens carrière kan belemmeren. Maar aan den anderen kant geniet hij ook voordeden daardoor. Voordeden, die hem naderhand te stade komen, tenminste, wanneer hij normaal ontwikkeld is!

En Abrahams beweerde verder nog, dat het geheele land, het geheele volk belangstelling dient te hebben voor iemand, die een prijs op de Olympische Spelen heeft gewonnen. En wel, omdat deze uitblinker een grooten invloed kan uitoefenen op de vorming van de jeugd. Een Olympisch kampioen is, volgens Abrahams, een nationaal bezit. Een man als Dr. Peltzer doet zeer veel voor Duitschland. Ieder jong athleet in dien staat heeft slechts één doel: te worden als Peltzer! En wanneer men het er over eens is, dat sport, van dat standpunt bezien, goed is voor een volk, welaan, dan moet men ook alles doen om de jeugd in de bewuste richting te drijven en te beinvloeden.

Dieven bij Jack Dempsey.

Te Los Angeles, waar Dempsey een hotel exploiteert, is ingebroken. De onverlaten namen 35 pond mee. Jack was thuis. Maar hij boezemde den indringers geen ontzag in. Want — aldus schrijft de N. Rott. Courant — deze linke jongens wisten immers, dat Dempsey niet vecht. . . . onder de 200.000 dollars.

De Voetbal- Vereeniging van Nederl. Journalisten en de Olympische Spelen.

Bovengenoemde vereeniging, die, zooals men zich ongetwijfeld herinnert, vroeger meermalen wedstrijden heeft gespeeld, o.m. tegen de Belgische journalisten, doch sinds geruimen tijd geen matches meer heeft georganiseerd, zal, naar verluidt, met de a.s. Olympische Spelen wederom van zich doen hooren. Het ligt nl. in de bedoeling om tijdens de Spelen de buitenlandsche collega's, die zich door het spelen van onderlinge Voetbalwedstrijden tegen hun confraters wenschen te ontspannen,daartoein de gelegenheid te stellen.

Kieken en praatjes uit de ouwe doos. . .

w aar blijft de tijd? Het is nl. al weer 14 jaar geleden, dat Jacques Keijser, eigenlijk een Hollandsch athleet, die door zijn langdurig verblijf in Parijs gaandeweg Franschman werd, den 13den Prix Lemonnier won. Hoe geweldig Keijser in die dagen was, bewees hij niet alleen door het feit, dat hij cracks als Jean Bouin klopte, maar ook doordat hij in het bewuste jaar 1914 dezen grooten prijs voor den 6den keer won. Hij liep toen 12 K.M. 800 in 43 m. 3/5 s.

Sluiten