Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

Gallinago gallinago gallinago (L)

Watersnip No. 233 (S.)

(Van onsen Jacht-Medewerker).

Onze grootste ornitholoog, Mr. Dr. R. C. E. G. J. Baron Snouckaert van Schauburg, Voorzitter der Nederl. Ornithologische Vereeniging, Corr. Lid van het Hongaarsche Ornithologische Centraalbureau, Lid van het Permanent Internationaal Ornithologisch Comité etc. etc, een man, die vooral in het buitenland staat aangeschreven als één der bekendste vogelkenners, heeft in zijn werk „Avifauna Neerlandica" een Amerikaansche gewoonte gevolgd, welke hierop neerkomt, dat, aangezien het twee-namenstelsel van (L)inaeus niet meer voldoende is om de soort aan te duiden, en daarom Dr. E. Hartent in zijn werk: „Die Vogel der palaarktischen Fauna" wat betreft nomenclatuur wordt nagevolgd, Dr. Snouckaert zijn vogels ten overvloede nummers geeft. Daarom heet onze watersnip nu Gallinago gallinago gallinago L(inaeus) No. 233 (S)nouckaert.

Nu weet ik zeker, geachte vriendinnen en vrienden, zooals ik de lezeressen en lezers van „Sport in Beeld" zoo langzamerhand wel mag noemen, dat deze soort wetenschappelijke uiteenzetting u helaas verschrikkelijk koud laat en dat is werkelijk jammer, nu wij in de laatste jaren meermalen deze No. 233 in ons landje broedende hebben aangetroffen. Nietwaar, dit beteekent toch, dat wij de watersnip niet uitsluitend als trekvogel, als vreemdeling, mogen beschouwen, en dus onze sympathie als vanzelfsprekend voor haar grooter moet worden. Ik bedoel met sympathie natuurlijk niet, dat zij met intenser genot moet worden verorberd, hoewel dit ook al te vergeven zou zijn, immers, wanneer wij in Engeland kievitseieren eten, dan verzacht het gevoel, een zuiver Nederlandsch eitje te verorberen, den ongeveer vijfdubbelen prijs, dien wij er

Een Watersnip in de vlucht .

daar voor moeten betalen, maar met sympathie in dit verband bedoel ik dus uitsluitend de vreugde, die mij, en, naar ik hoop, u ten deel wordt, wanneer ik bemerk, dat onze vaderlandsche broedvogelschaar weder met de één of andere interessante soort vermeerderd blijkt te zijn.

Het is natuurlijk zeer voorbarig, om dit te zeggen, maar ik meen te hebben opgemerkt, dat de watersnip in de laatste jaren ons land als broedplaats frequenteert, want in mijn jachtveld b.v. wordt zij meer en meer broedende aangetroffen. Helaas is het mij nog niet gelukt, de snip op haar nest te fotografeeren; wel kon ik het nest en de eieren kieken, maar ik heb dit tot nog toe nagelaten, omdat ik bang was, dat Mama Snip bij deze voor haar zeer verontrustende manipulaties het geheele zaakje in den steek zou laten. Evenwel hoop ik u in het voorjaar in elk geval een foto van de laatste te kunnen laten zien.

De kievit en grutto zijn hier in den broedtijd in zulk een aantal aanwezig, dat men met een gerust hart het nest, eieren en jongen, papa en mama incluis, kan kieken, hetgeen u uit de foto, bij dit artikel gevoegd, kunt zien, al lijkt het gemakkelijker dan het in werkelijkheid is, en waarover ik u misschien later iets kan vertellen. Maar hoewel ik de watersnip in mijn jachtveld dit jaar op 3 plaatsen broedende heb aangetroffen, durfde ik nog niet met fotografeeren te beginnen.

Maar nu moet ik u toch wat over dezen vogel gaan vertellen, want het is toch eigenlijk vreeselijk, dat de meesten van ons niet meer van de watersnip weten dan dat ze bij den poelier gedurende een zekeren tijd van het jaar voor een hoogen prijs te koop is en dat ze bijzonder lekker smaakt. Nu moet ik toegeven, dat die „meesten" werkelijk te excuseeren zijn, want ik geloof niet, dat er iets lekkerders in de wereld bestaat; desniettemin kan men, ware het alleen uit dankbaarheid, ook zijn sympathie laten uitgaan naar de natuurlijke geschiedenis van dit fraaie vogeltje, vooral, omdat de soort gelukkig nog in zulk een enorme hoeveelheid wordt aangetroffen, dat het verorberen van de watersnip, die op den trek wordt buitgemaakt, u weinig wroeging behoeft te kosten, en ik ben er hartgrondig van overtuigd- dat deze wroeging na het maal tot een minimum zal zijn gereduceerd.

Maar nu werkelijk ter zake, anders kom ik heelemaal niet aan haar beschrijving toe, omdat de beschikbare plaatsruimte is verbruikt.

De watersnip is in mijn oogen een geweldige trekvogel; hoog uit het Noorden komt zij aangevlogen en valt zoo overal op de aarde, waar zij denkt, dat haar tafel gedekt is, hetgeen volgens de geleerden daar is, waar insecten, vliegen, slakken, wormen, kleine kevers etc. zich in voldoend aantal ophouden. Bengt Berg vertelt in zijn boek: „Mit den Zugvögeln nach Afrika", dat zij in Lapland woont en Oostelijk daarvan, in Rusland en Azië, en pas

Een Grutto bij haar nest.

(Eigen opname van onzen medewerker).

op den herfsttrek naar Zweden komt, als de andere moerasvogels reeds lang in de warme landen zijn aangekomen.

Ons moerasrijk land schijnt voor haar een groote bekoring te hebben, tenminste, zij wordt hier in groote massa's aangetroffen, zoodat broodjagers de goede aas-plaatsen opzoeken, en schieten, als ze kans hebben om er vele in één schot te bemachtigen. Deze speciale aas-plaatsen noemt men snippenbedjes, en in de nabijheid wordt een soort hut gebouwd, waarin de broodjager op de loer zit en wacht, tot hij een goede kans krijgt.

Wij jagen op een andere manier en zoeken in ons jachtveld de moerassige plaatsen op, waar wij meermalen jagersgeluk hadden.

Met of zonder hond worden de goede plaatsen opgezocht, en ik geef u de verzekering, dat zulk een plotseling opvliegende snip, die daarenboven de raarste zig-zag-bewegingen maakt, een moeilijke opgave is, zelfs voor den besten schutter, zoodat er veel meer ontkomen dan er worden geschoten. Wanneer ik met 20 patronen 10 snippen heb, ben ik best in mijn nopjes en zoo zal het met de meesten mijner collega's wel het geval zijn.

Deze treksnippen hebben de raarste gewoonten en al hebben wij, jagers, al heel verklaarbare oplossingen gevonden voor al het vreemde, dat ons in de wapersnippen voorkomt, toch zijn wij er zeer dikwijls naast.

Wij zeggen b.v., dat de snippen bij zonnig, warm weer, goed houden, d.w.z. dat wij er

kalmeeren en worden gesterkt door

taö&üen

Buisje 75ct. Bij Apotti en Drogisten

6

Sluiten