Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

De Stoom-tram en het Automobilisme,

Het commissie-rapport over het berucht ongeluk met de Gooische stoom-tram is verschenen. Daarin treffen wij ook een hoofdstukje „Rook en stoom uitlaten langs den openbaren weg" aan. Wij lezen daarin het volgende: „Bij herhaling is en wordt thans nog in het bijzonder door de automobilisten geklaagd over het uitlaten van rook en stoom door de locomotieven, waardoor onder ongunstige omstandigheden het uitzicht op den weg benomen wordt en een ernstige bron van gevaar ontstaat. Erkend moet worden, dat deze klachten niet ongegrond zijn. Voor

Hierboven een foto van de Deventer Hockey-ploeg, die weliswaar Zondag j .1. gelijk speelde met Nijmegen (1—1), maar reeds kampioen van het Oosten is.

Ee spel-foto van den strijd tusschen de Hockey-teams van T.O.G.O. en H.O.C., Zondag gespeeld, en met groote meerderheid (5—2) geëindigd in het voordeel van laatstgenoemd elftal (foto Polygoon — Haarlem).

H.D.M. ontmoette Zondag j.1. in de Hof-stad Victoria, en wist een zeer groote zege, n.1, niet minder dan 6—0 te boeken. Een kiekje van den kamp!

10

Dinsdagavond 24 Januari hebben te Haarlem belangrijke krachtsportwedstrijden plaats gevonden, merkwaardig ook daarom, wijl bij deze gelegenheid verschillende Olympianen op krachtsport-gebied hun capaciteiten toonden. Onze fotograaf kiekte eenige der zware athleten tijdens een worstel-partij. Men ziet v.l.n.r. de H.H. Harting, Kruyer, Boerkoel en Sint (foto Polygoon — Haarlem).

zoover rook uitgelaten wordt en gedeeltelijk ook bij het uitlaten van stoom kan in dat bezwaar tegemoet gekomen worden, door op bepaalde punten geen vuur op te stoken en bij het voorbijrijden van voertuigen zooveel mogelijk den stoom af te sluiten. In dien zin is dan ook een aanschrijving tot het machinepersoneel gericht. Dit middel kan echter niet regelmatig worden toegepast en daarom is het noodig, dat de weggebruikers in die gevallen, waarbij het uitzicht belemmerd wordt, de voorzichtigheid in acht nemen."

Het is wel prettig, dat nu eens van officieele zijde aan dit euvel aandacht wordt geschonken, alhoewel wij hetgeen wij lazen zeer, zéér gematigd geredigeerd achten. Tusschen de regels door leest men trouwens, dat.... het gevaar blijft. Electrificatie zou de eenige uitkomst zijn. Voorzichtigheid, ook de uiterste, is niet afdoend. Om dat te beseffen, moet men een dergelijk ongeluk met de Gooische hebben meegemaakt zooals wij — ook bij uiterst voorzichtig rijden. Een rook-gordijn is dan alleen niet gevaarlijk, wanneer men alle verkeer, dat het bestrijkt, stop-zet. Maar dat is ook onmogelijk. Het verkeer wordt dus door de Gooische herhaaldelijk in gevaar gebracht. Wanneer de automobilisten zulks doen, zijn zij strafbaar. Dit ouderwetsch vehikel, hetwelk een concessie heeft „anno dazumal", gaat vrij uit. Iets onrechtvaardigs! En iets, dat een perijkel is en blijft, zoo lang het stoom-wezen wordt aangewend!

Rapporten zijn aardig. Ingrijpen van hoogerhand is echter afdoend.

En dat hebben wij noodig. Het verkeer is anders geworden. Men passé aan dit verkeer op den weg dat langs den weg aan, indien er menschen-levens mede gemoeid zijn!

Et voila!

Nieuwe Wielerbaan te Le Mans*

Weer een nieuwe piste in Frankrijk. Nl. te Le Mans! Deze zal al den lsten April geopend worden. De baan is 333 M. lang. Bij den eindstreep komt een tribune van 44 M. lang en 8 M. diep, waar 1500 toeschouwers een plaats kunnen vinden. Verder is er nog ruimte voor 6000 kijkers. De baan loopt in de rechte einden 15, in de bochten 80% op. De piste zal uit hout worden geconstrueerd.

Lezer, denkt aan ons nieuw adres: Postbus 44, Haarlem!

Sluiten