Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

De jacht naar auto-records duurt voort. Thans is het woord weer aan den Engelschman, Captain Malcolm Campbell (zie medaillon). Hij is al onderweg naar Florida, waar hij op de, 7 E.M. lange, strand-baan van Daytona het record van Segrave, dat op een uur-moyenne van 203 E.M. staat, hoopt te verbeteren. Hij liet zich daartoe bovenstaand monster construeeren. De details zijn geheim gehouden, maar toch is uitgelekt, dat er een Napier-motor van 850 H.P. in staat, eenzelfde type als waarmede de Engelsche aviateur Webster den Schneider-Cup won. Trouwens, de wagen is geheel ontworpen door aeronautische ingenieurs, en zulks om den lucht-weerstand zooveel mogelijk te verkleinen. Messrs. Barker & Co. bouwden den body. Campbell hoopt met dezen reus een snelheid van 220 E.M. in het uur te bereiken.

In Zwitserland weet men van aanpakken. Dat blijkt! Men ziet hierboven nl. de bekende Oerlikon-wielerbaan te Zürich, een open piste tot nu toe. Men heeft echter het grootsche plan opgevat om deze iiyichting te gaan.... overdekken. Dit zou dan van gemeentewege geschieden, en men zou dan tevens het terrein gebruiken als stedelijke expositie-ruimte! Plannen daaromtrent, door den architect Geiger ontworpen, zijn bereids in studie. Wanneer men de, eenmaal overdekte, zaal als concert-gebouw zou inrichten, zou men zoodoende de beschikking hebben over 22.000 plaatsen. Voor onze lezers is het inmiddels interessanter om te weten, hoe de Oerlikon als baan zal worden. Welaan, kort-weg het grootste vélodröme van Europa, misschien wel van de wereld. De piste is 333 M. lang. Voila! De oppervlakte zou zijn 14.000 M2. Breslau beschikt over 13.000, Frankfurt slechts over 6000 M2. De lengte van de hal zou worden 150 M., de breedte 90 en de hoogte 32 M. Alles zou uit metaal vervaardigd worden. Bij wedstrijden zou er in de loges, op de tribunes plaats zijn voor 11.500 toeschouwers. Natuurlijk kan in den winter dit velodroom verwarmd worden. Een prachtig, een grootsch plan!

SPORT IN BEELD. Leeft als Wijnschenk!

'n Kromme snaak, zoo'n slof-sinjeur Met slappe onderdanen, Die blijkbaar om z'n dagen treurt, En zich door 't leven henen sleurt — Hij moest zich eig'lijk schamen!

Zich schamen, zoo dit wangedrocht Zich nimmer te verbeefren zocht! Want ben je in je spieren ziek — Licht helpt de gymnastiek. . . .

'n Heel dik heer met te veel vet, Dat samen-smelt tot lagen, Met rimpels in z'n roze nek, Z'n buik belegd met reepen spek — Moet men dien wel beklagen?

Beklagen, wijl dit wand'lend vat Z'n hart en bloedsomloop vergat ? De man is dik en rond en kort.. . . En deed nog nooit aan sport!

De juffrouw met haar mode-schoen, Die knelt voor mooie lijnen — Dit wezen met verminkten voet, Die als ineen gefrommeld doet — Ik gun haar heusch d'r pijnen!

Ik gun — want waarom nou die schoen ? Alleen maar voor 't affreus fatsoen! O, vrouw, gij, die zóó duikelt, Gij loopt niet meer, maar .... struikelt.

De heer, die nooit aan wand'len doet, Maar op z'n stoel blijft kleven, Diens bloed is dik, en stroomt slechts traag, De stoelgang — ja, zoo luidt 't geklaag — Is al weer uitgebleven....

Maar, kerel, zit niet eeuwig neer, Gebruik je spieren eens 'n keer! Je kunt dan fijn weer bukken, En 't and're — nou, 't zal lukken!

De meeste menschen „leven" niet, En 't leven schenkt geen zegen; Ze zitten stil en eten fel, En denken: ach, zoo gaat 't wel — Maar dat ontbreekt: bewegen!

Bewegen, dat het traagste bloed Weer stroomen en weer schuimen doet! En 't korte leven niet bekort! Het middel? Doet aan sport!

Neemt allen aan den ras-athleet

Een voorbeeld, dames, heeren!

De ras-athleet, die lééft, niet maft

— Men ziet hem buiten, op ons kaft —

Van hèm is veel te leeren!

Want Wijnschenk is een toffe gast, Een prima sportsman en gymnast — Hij toont, wat heilzaam is en goed, En hoe de menschheid „leven"moet!

Breêro Fils.

De onderbroken

Rugby-match.

Het moet in een klein plaatsje in Auvergne gebeurd zijn. Daar speelden twee Rugbyteams — laten we zeggen — uit de vijfde klasse. En het regende. Het regende niet druppels, maar bakken water. De spelers leken wel vaatdoeken. Plots wurmde een, met een parapluie gewapende, mijnheer zich tusschen de toeschouwers door, stormde het veld op, greep een der jeugdige spelers bij zijn, eveneens jeugdige, ooren, en poogde hem, het regenscherm boven zijn hoofd houdend, van het terrein te sjorren. De referee floot en staakte het spel. De aanwezige veldwachter sjorde nu op zijn beurt den mijnheer met de

parapluie, zonder de ooren en dus den speler, van het veld. Tijdens de rust echter legde de mijnheer opnieuw beslag op den sportsman, en nu met succes. Hij, de gestrenge, had zich nl. als papa ontpopt. En de eene partij speelde met 14 menschen de tweede helft verder ....

Veel Wielrijders.

Volgens L'Auto is Saint-Dizier de plaats, waar, altijd naar verhouding, de meeste wielrijders zijn. Het plaatsje telt nl. 17.000 inwoners, en van dezen fietsen er 7000. Het is inderdaad een voornaam statistiekje, maar wij gelooven, dat, wanneer men met cijfers van Nederland komt aandragen, Frankrijk in dit opzicht nog wordt geklopt. En ook in Denemarken is het kwantum zeer groot.

Sluiten