Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOR7 IN BEELD.

20

Hoe de Ski door de menschheid werd

geadopteerd

1

Wij plaatsen bij dit artikel een afbeelding uit ,,Die Dame", welke onzen dames waarschijnlijk genoegen zal doen, omdat zij eenige aardige toiletjes voor de Ski-sport toont. Het plaatje eischt geen verdere verklaring. De costuums zijn naar een ontwerp van Jane Regny te Parijs.

Nu wij, ook al door de Olympische Winter-Spelen, bijkans eiken dag over ski's (spreek uit sji's!) en ski-wedstrijden babbelen, is het wel eens aardig om te vernemen, hoe dit voorwerp in onze samenleving gaandeweg is gekomen.

Men moet dan eeuwen en eeuwen teruggaan. In Noordelijk Azië, in Rusland, in de Scandinavische landen waren de ski's al in het praehistorisch tijdperk bekend. Reeds in de zesde eeuw vindt men ze in Latijnsche werken vermeld. In een boek van Paulus Diaconus, dat van 770 dateert, noemde de schrijver de Finnen „Skriafinnen", hetgeen beduiden wil „glijdende Finnen". Hoe gleden zij ? Op ski's natuurlijk!

En méér maakt de historie gewag van de bewuste sneeuw-latten. In Scandinavische gedichten is sprake van een godin Skade, die steeds op ski's op jacht was. Aan den anderen kant wordt vermeld, dat toen de voorvader der Normandiërs, Nor, zich meester maakte van Scandinavië, hij vergezeld was van krijgsknechten, die zich op ski's over de sneeuw¬

vlakten voortbewogen. Hetzelfde geschiedde met de soldaten, die koning Sverre in 1200, tijdens den slag bij Oslo, steunden.

Trouwens, voor militaire doeleinden zijn de ski's meermalen gebruikt. Zoo door Gustaaf Adolf, die zijn ordonnancen op deze wijze uitrustte! Verhaalt de kerkvorst Olaus Magnus in zijn werken, die uit de 16de eeuw dateeren, niet van het veelvuldig skigebruik? En reeds in 1717 vormde Noorwegen geregelde troepen op ski's.

Tot zoo ver was de ski dus louter een verkeersmiddel, het werktuig, waarop leger-onderdeelen zich snel verplaatsten. Wij voor ons stellen er meer belang in om te vernemen, wanneer de eigenlijke Ski-sport ontstond. Het zijn vooral de bewoners van de provincie Telemarken geweest, die ons deze sport hebben geschonken. Dd. 2 April van het jaar 1843 werd de eerste ski-wedstrijd te Tromsoe in Noorwegen gehouden. Op de eerste sport-tentoonstelling, welke in 1863 te Drontheim werd ge-

CIGAR

organiseerd, waren reeds 48 verschillende ski-modellen geëxposeerd.

Toen evenwel al lang — ze werd in 1875 gesticht — een ski-club te Kristiania bestond, negeerde het overig Europa nog de sneeuw-latten. Eerst moest Nansen in 1890 zijn reis naar Groenland maken, waarbij de ski's voortreflijke diensten bewezen, eer men ook in andere landen van de Oude Wereld het ski-loopen ging beoefenen. De eersten, die het goede voorbeeld der Scandinaviërs volgden, waren de bewoners van het Zwarte Woud.

Fritjof Nansen, de Pool-reiziger, was niet alleen dankbaar voor het nut, hetwelk de ski's hem op zijn reizen schonken, hij was tevens een warm bewonderaar van de ski-sport. Hij heeft er zelfs met enthousiasme over geschreven, en noemde een ski-springer, die zijn sprong door de lucht maakt, een der schoonste schouwspelen, die de mensch kan genieten.

De geschiedkundigen —j L'Auto vertelt het — zijn het er niet over eens, wanneer de ski tot de Alpen is doorgedrongen. De Duitscher Marcel Kurz teekent ergens aan, dat een zekere Dr. Herwig, die zich in 1883 te Arosa bevond, een paar ski's in Noorwegen bestelde, en zich in het geaccidenteerd berg-terrein poogde te oefenen. Poogde! Want ontmoedigd door zijn tallooze val-partijen, wierp de medicus de ski's op een boozen dag in een hoek, en beweerde, dat ze ongeschikt waren voor de glooiingen in de Alpen. Beter deed een scholier uit Davos, Wilhem Paulcke genaamd, die een paar ski's cadeau kreeg, en zich al ras een geoefend looper toonde. In 1893 was men al zoo ver, dat toeristen berg-toppen van ongeveer 2500 M. hoogte met hun sneeuw-latten bereikten. In dezen winter werd eveneens de eerste ski-club. in Zwitserland opgericht. Maar.... aan wedstrijden dacht nog niemand!

De eerste ski-kamp heeft plaats gevonden in 1905 te Glaris, en de Noren, die toen hun fameuse sprongen maakten, verwekten daar een geweldig opzien.

Van de Noorsche ski's, die men gemeenlijk in de sport gebruikt, bestaan diverse modellen zooals de Dal-schoen, de Lappen-schoen, de Finnen-schoen, de Telemarken-schoen etc. Gewoonlijk is het een eigenaardig gebogen stuk hout van 2 tot 2.25 M. lengte. Men kent ook nog Canadeesche sneeuw-schoenen, die door de Indianen van NoordAmerika moeten zijn uitgevonden, en die dezen speciaal bij de jacht aanwenden. Zij verschillen echter in vorm van de Noorsche, zijn in wezen te vergelijken met een enorm tennis-racket, nog beter met het net, dat de lacrosse-spelers gebruiken, en ze bestaan uit een houten raam van ongeveer 1 M. lengte, van voren in de hoogte gebogen, en van een vlechtwerk van strepen van dieren-vellen voorzien.

Ren opzienbarende Associatie.

In de Amerikaansche bladen komt een waarlijk sensationneel bericht voor. John M. Chapman nl., de man, die de belangrijkste zes-daagsche wielerwedstrijden in de States organiseert, zou de compagnon zijn geworden van dien anderen geweldigen organisator, bekend van zijn Tunney-Dempsey-matches, Tex Rickard. Chapman is vice-president en algemeen directeur van Madison Square Garden te New-York geworden, en zal in zijn immense zaal boks-, worstelen wielerwedstrijden blijven arrangeeren. Waarbij de hulp, de enorme invloed en zaken-kennis van

Tex Rickard hem opperbest te stade zullen komen.

Het Wereldkampioenschap Biljarten.

In de. Zaterdag jl. gehouden, speciale algemeene bijeenkomst van den Ned. Biljart Bond heeft het bestuur uitleg gegeven van het aanvaarden van het wereldkampioenschap, met deze bij-bepaling, dat men gedoemd zal zijn op buitenlandsche tafels te laten spelen. Men kwam tot deze stelling: het minst erge gekozen van twee kwade dingen! Beter een wereldkampioenschap in Nederland zóó dan géén wereldkampioenschap! De uitspraak bevredigt ons allerminst. En wij — en velen — zullen pas bevredigd zijn, wanneer men in de internationale federatie de regeling van dit wereldkampioenschap ook meer „internationaal" heeft kunnen maken. Dan eerst komen dergelijke kwesties niet meer voor.

ETTES

Sluiten