Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BÈËLD.

In Memotiam

W. J. Lugard.

Helaas! De dood heeft weer een der onzen opgeëischt. In het avondblad van Vrijdag jl. verscheen het luguber — trouwens reeds vrij lang verwacht — bericht: W. J. Lugard overleden! Met dezen onder-titel: Een figuur in de sport-wereld!

Ja, dit laatste was Lugard. Men moge dan ook niet altijd met zijn wijze van werken, met zijne richting accoord zijn gegaan, men moge vooral in de periode, toen de A.N.W.B. een zeker imperialistische politiek voorstond, waaraan ook Lugard zijn deel had, zelfs tegenover hem hebben gestaan, een feit is het, een feit blijft het, dat deze zijn verdiensten heeft

gehad voor onze beweging, en dat vooral de A.N.W.B. veel aan den overledene te danken heeft. Hij was een der „werkers" voor den bond.

Hij, die fabrikant te Twello was, is jaren voorzitter geweest van de Commissie van Redactie van „De Kampioen", eigenlijk: de hoofdleider van dit blad. In deze functie was hij bovenal een ijveraar, wat betreft de zuivering van de Nederlandsche taal. En in die functie ook onttrok hij heel wat uren, niet alleen aan zijn vrijen tijd, al evenzeer aan de werk-stonden, voor zijn maatschappelijke instelling bestemd.

In vroeger jaren was Lugard mede een voorstander van de Wielrensport, er een beoefenaar van. Want velen van de jongste generatie zullen niet eens weten, dat deze, die dd. 15 Juni 1871 te Deventer het levenslicht aanschouwde, van 1888 tot 1890 ook amateur-wielrenner is geweest. Hij reed in het tijdvak, dat o.m. de Nijmeegsche baan nog bloeide. Daar won hij, als nieuweling, dd. 1 Juni 1888 zijn eerste medaille, nl. een tweeden prijs achter den Bosschenaar Brouwer, en de renners reden toen de 1500 M. in 2 m. 53.6 s., gelijk Hogenkamp in zijn werk „Een halve eeuw Wielrensport" verhaalt.

Maar zijn groote periode is toch in den A.N.W.B. geweest. Lugard werd dd. 13 Juni 1909 tot lid van het Dagelijksch Bestuur van deze groote organisatie gekozen. In die functie, en gelijk gezegd als van hoofdredacteur van „De Kampioen", zijn zijn verdiensten voor den A.N.W.B. vele geweest.

W. J. Lugard is Donderdag-avond 16 Februari jl. te 's Gravenhage in den ouderdom van slechts 56 jaar overleden. Veel te vroeg !

Over Lindbergh!

Men blijkt in Amerika bezorgd te worden over de toekomst van den lucht-crack Charles Lindbergh. Lazen wij nl. niet ergens, dat men hem van officieele zijde had aangeraden, er nu maar het vliegen aan te geven ? Er waren nu lauweren genoeg behaald, en het snorren in een aeroplane heeft altijd zijn bezwaren en gevaren. Bovendien: dit Yankeeland wil „LuckyLind"nog niet kwijt.Maar de koene knaap heeft om al die waarschuwingen gelachen, en ten antwoord gegeven, dat hij blijft vliegen, dat een nieuwe sport, een nieuw toerisme nu eenmaal pioniers en slachtoffers eischt, en dat hij desnoods tot dezen wil behooren. Lindbergh's taak is nog niet beëindigd. Althans, zoo oordeelt hij zélf!

Intusschen heeft de groote aviateur het laatste gedeelte van

zijn bekenden poiitieken raid afgelegd, en nu is hij weer thuis in St. Louis. Men heeft hem al geëerd, en men wil hem nog meer eer bewijzen. Daartoe is men op het denkbeeld gekomen om, in navolging van het Fransche en Britsche voorbeeld, de beroemde vliegmachine van den Zweed-Amerikaan in een museum te plaatsen, en wel in het Instituut Smith Sonian te St. Louis.

De aeroplane heeft mede haar plicht gedaan, want, rekent men de vermaarde vlucht New-York—Parijs mede, dan heeft de „Spirit of St. Louis" juist een afstand van 50.000 mijlen door de wolken gesnord. Blijkbaar wil men het vliegtuig voor het nageslacht bewaren, voordat het bij een mogelijk accident wordt vernield.

De nieuwe, reusachtige Zeppelin.

De „Lokal Anzeiger" heeft uit Stuttgart bericht ontvangen, dat de karkas van den Zeppelin, die in den aanstaanden zomer de reis van Sevilla naar Buenos-Ayres zal moeten maken, zoo goed als klaar is. Voor dezen raid zullen zes motoren, waaronder een reserve-motor, het luchtschip in actie brengen. Deze motoren zijn ieder 530 P.K. (aanvankelijk 400 P.K.) sterk, zoodat de tien tot dertien duizend kilometer van den raid worden afgelegd, dank zij een sterkte van 2650 P.K. De eerste proeftochten zullen aanvang Mei plaats vinden, en wel boven Duitschland. Wanneer het weder het toelaat, denkt men eveneens aan een proef-reis Berlijn—New-York, en dan zonder tusschen-landing.

Girardengo als zoon van Nimrod.

Girardengo, de vermaarde Italiaansche wielrenner, doet in zijn vrijen tijd ook wel eens aan de Jacht. Zoo was de „campionissimo" een dezer dagen aanwezig bij een jacht-partij op Sardinië. Girardengo had hierbij het geluk, een geweldig wild zwijn te dooden. Of het geluk ? Op eenigen afstand van de plek, waar hij het dier schoot, ontdekte de sportsman het hol van den geweldenaar, waarin zich drie mooie, jonge zwijntjes bevonden. Evenals Tunney, die sentimenteel werd, toen hij eens een ree schoot, voelde ook de Italiaan een lamlendig gevoel in zijn hart. Hij had graag de daad, het dooden van het dier, ongedaan willen maken, Maar omdat dit nu eenmaal niet gaat, nam Girardengo de kleinen mee. adopteerde ze, en nu zijn ze ondergebracht op zijn buitenplaats te Novi-Ligure.

Lloyd Hahn in conditie !

Lloyd Hahn, over wien onze Amerikaansche correspondent in het vorig nummer schreef, heeft weer tijdens een indoor-meeting gewonnen. Hij liep hierbij de % E.M. in 2 m. 44.4 s. De beste tijd over genoemden afstand is in het bezit van Conelly, die er 2 m. 43.6 s. over deed. Inmiddels een bewijs, dat Hahn in conditie is!

De Finale voor den Davis-Cup.

Deze belangrijke beslissing tusschen de Fransche ploeg en de winnaars van de finale Amerikaansche tegen Europeesche zóne zal gespeeld worden in het „Stade Roland Garros" in het Bois de Boulogne. Er zal plaats zijn voor 15.000 toeschouwers, een ruimte, die men nu al te klein acht.

7

Sluiten