Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

10

De Olympische Winter-Spelen te St. Moritz in woorden beeld!

Hierboven eenige uitblinkende schaatsenrijders bij de Olympische Winter-Spelen. Geheel links aanschouwt men, hoe de toeschouwers bij deze hardrijderijen een plaatsje vonden. Daarnaast komt eerst de Fin Thunberg, op twee afstanden Olympisch matador, voor. Dan ziet men boven onzen landgenoot Heiden in actie, daarnaast den landgenoot van Thunberg, n.1. Skutnab. Beneden, geheel rechts, een goed portret van onzen vertegenwoordiger Kos, en daarnaast (links) de Noor Ballangrud, die de race over de 5000 M. won.

Wanneer men de balans opmaakt ten opzichte van de Winter-Spelen te St. Moritz, dan kan men niet anders gewagen als van een gedeeltelijke mislukking. Een mislukking in de eerste plaats, waar de wedstrijden op de schaats niet eens konden worden beëindigd! Bij de ongezellige interruptie door den dooi bleek tevens het regelend comité niet van zessen klaar, waar er besluiten werden genomen en bijkans even spoedig weer geannuleerd. Zulks werkt niet alleen prikkelend op de toeschouwers, allereerst enerveert dit de deelnemers. Men was dan ook getuige van protesten, die eigenlijk bij dergelijke wedstrijden voor pure amateurs niet moesten voorkomen.

Nu zullen absolute buitenkamers dit zeggen: ja, maar tegen de elementen kan de zwakke mensch ook niet kampen. En zij wijten deze

gedeeltelijke mislukking aan den, plots ingevallen, dooi. Men dient echter, volgens insiders, dieper te tasten, en men stuit dan al terstond op de late data, waarop deze Olympische Winter-Spelen zijn georganiseerd. Mocht het waar zijn, dat deze verlating hare oorzaak vindt in den wil van de hotel-houders te St. Moritz, dan is hiermede de organisatie op slag en stoot veroordeeld. De belangen van deze geld-mannen blijken dan te zijn voorgegaan bij de belangen van de, aan sport doende,

POLYGOON - NEDERL FOTO-BUREAU

FILMFABRIEK HAARLEM KOUDEHORN 8

SPORT-FOTO'S en FILMS.

Uitgebreid archief van:

Portretten van bekende Sportsmen Foto 's van alle belangrijke sportgebeurtenissen

amateurs. Het zou verbijsterend zijn. Inderdaad! In elk geval zijn de Spelen in 1924 te Chamonix beduidend vroeger gehouden, nl. van 25 Januari tot 5 Februari.

Het is ons bekend, dat er tegen de bedoelde organisatie in 't algemeen nog al eens tegenkanting heeft bestaan in de kringen van de Int. Schaatsenrijders Unie. Meerderen achtten de wenschen naar een „veto" daar ter plaatse absurd en ongewenscht. Wanneer men het bovenstaande echter eens bemijmert, dan lijkt ons dit oordeel thans zoo vreemd nog niet.

In elk geval doet deze gedeeltelijke mislukking nadenken. En bij die overpeinzingen komt al direct de gedachte boven, dat op deze wijze den Olympischen Winter-Spelen slechts een mager bestaan, een vroegtijdige dood beschoren kan zijn. Jammer, maar waar!

Sluiten