Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

12

(Van onzen Voetbal-medewerker.)

Zwaluwen-feest.

Vriendelijke woorden en een kostelijk maal ter care van onze Schwalben! Mijn oude vriend P. A. de Haan — monter en weer gesterkt uit Zuidelijke landen terug gekeerd, juist op tijd voor 't feest van zijn vereeniging — is de meest geprononceerde Zwaluw die er is, doch ook Blöte's opvolger, Job Mutters, draagt De Zwaluwen 'n warm hart toe. Hij ving zijn kort maar duidelijk jaarverslag aan met te citeeren hetgeen wij de vorige week in deze rubriek schreven over de verhouding van De Zwaluwen tot den N.V.B. Inderdaad, heel de gedachtenwisseling op de vergadering werd beheerscht door de vraag: hoe zal de N.V.B. zich verder tegenover ons gedragen ?

Iets nieuws ondernemen, een nieuwe taak? Zeer juist! Maar als wij iets nieuws aanpakken, als wij weer 't zaad uitstrooien, zal dan enkele jaren later de N.V.B. zich weer van den oogst meester maken, van den oogst èn van den akker!

Inmiddels kwam president Kips ter receptie en sprak woorden van erkentelijkheid en sympathie. Die erkentelijkheid is zéér verklaarbaar! Doch de sympathie, die dient de N.V.B. nader door feiten te toonen.

Intusschen huldigde 't bestuur van den N.V.B. De Zwaluwen door Jan Van den Berg en Mutters te benoemen tot lid van verdienste. Moge thans een goede samenwerking op rationeele basis verkregen zijn, waarbij de N.V.B. toone, dat hij weet te nemen doch ook te geven.

Het Nederlandsch Elftal.

De ploeg, die 11 Maart tegen de Belgen uitkomt, is als volgt samengesteld: Van der Meulen; Denis en van Kol; Van Boxtel, Massy en Van Heel; Elfring, Ruisch, Tap, Van der Griendt en Weber.

Een compositie zonder eenige verrassing! Men wist dat men om zijn jeugd Van Boxtel liever naar voren brengt dan Verlegh en dat Ghering op den achtergrond en de Schiedamsche boy Van der Grient op den voorgrond kwam. De Technische Commissie heeft zich dus van iedere proefneming onthouden en eenvoudig de, volgens haar meening sterkste, ploeg van 't oogenblik gekozen. Dat is een compliment voor.... de Belgen. De heeren Hirschman c.s. kennen hun Pappenheimers. Ons reserve-team (niet eens 't sterkste) won van de Belgische hoofdploeg jl. Dinsdag te Brussel met 2—1, dus zou men zeggen is er alle reden aan te nemen dat de hoofdploeg ditmaal gemakkelijk van Swartebroecks en z'n red boys kan winnen. Maar zoo'n rekensommetje gaat niet op, vooral niet voor hen, die in den loop der jaren de Belgen heeft leeren kennen. Juist nu zijn zij te vreezen, juist nu alles op 'n nederlaag voor hen wijst, nu zijn ze 't gevaarlijkst en dient 't Nederlandsch elftal wel z'n beste beentje voor te zetten.

Maar overigens bevredigt ons de samenstelling van den aanval niet. Wij denken weer aan de Olympische Spelen en hadden het in verband daarmede, juister geacht, wanneer men getracht had een nieuwen aanval te formeeren. Deze voorhoede is niet sterk genoeg om als overwinaar uit het Olympisch tournooi te treden. Of een gereorganiseerde aanval dat wél is, staat nog te bezien, doch men moet trachten daartoe te komen.

Decadence.

Er is Zaterdag een protest behandeld dat ons 'n droevig beeld biedt van den geest bij enkele der oudere clubs tegenwoordig. H.F.C. en H.V.V. speelden in Haarlem en H.F.C. won volkomen verdiend. Tegen 't eind verloor een H.V.V.'er z'n beheersching en deelde een klap uit. De scheidsrechter stuurde hem 't veld uit. Natuurlijk!

Maar nu zegt dat stomme spelreglement, dat de onverlaat eerst 'n waarschuwing had moeten ontvangen. Dus.... maakte de arbiter een formeel foutje Een formeel foutje met mogelijk groote gevolgen!

genezen

mei

PÜROL

Doos30-60,Tube80ct

Bij Apoth. en Drogisten.

Dat bood nl. een kans op protest, 'n mogelijkheid voor de verliezers om 'n nederlaag ongedaan te maken, en zoowaar . . .een club als H.V.V. heeft zich niet geschaamd een dergelijke kans te accepteeren. Dat is nu de club, die eens in Nederland aan de spits ging, de elite-club. Is dat

dan de geest bij onze oude

clubs, dan past hier slechts een hartgrondig en critiseerend pfui!

A propos, wanneer wordt nu toch eindelijk de protest-commissie eens afgeschaft, die slechts op formeele overwegingen van bijkomstigen aard hare „recht"-spraak baseert ?

De Competities.

Er zijn gisteren eenige belangrijke beslissingen gevallen.

In de eerste plaats 't feit dat Ajax weer kampioen is! De Amsterdammers hebben ditmaal geduchten tegenstand van de Merwedenaren ondervonden, die ook gister weer, zij het opnieuw met slechts één doelpunt meerderheid, nl. met 4—3 van Excelsior in Rotterdam wonnen. Maar Ajax klopte Hilversum gedecideerd met 4—0, en daarmede is de kans voor Dirk Lotsy's club definitief verkeken. Feyenoord beëindigde de competitie met een 3—0 overwinning te Rotterdam op Blauw-Wit. Ajax moet nu a.s. Zondag nog op Houtrust tegen H.B.S. in 't krijt en onderwijl kunnen Feyenoord en Ajax zich prepareeren voor de kampioenscompetitie, die 18 Maart een aanvang neemt.

Voor Afdeeling I noteeren we nog een sprekende 8—1 overwinnmg van V.U.C. op U.V.V. en een nieuwe nederlaag voor V.O.C., thans met 2—4 tegen E.D.O.

Belangrijker waren de wedstrijden in Afdeeling II in verband met de beslissing voor de laatste plaats. De staartclubs hebben zich geducht geroerd. H.V.V. klopte zoowaar Z.F.C. op eigen veld met 2—1 en ook als de Hagenaars den over te spelen wedstrijd tegen H.F.C. verliezen (waar we wel zeker van zijn) dan nóg hebben zij 'n beste kans om aan de gevaarlijke degradatie-wedstrijden te ontkomen, want Z.F.C. en Stormvogels hebben eveneens 15 punten en Spartaan heeft er nog maar 13. De wedstrijd A.D.O.—Spartaan zal a.s. Zondag wel de beslissing brengen. Weten de Amsterdammers te winnen, dan krijgen zij nog 'n kansje in beslissingswedstrijden met Stormvogels, die eergister met 3—2 van A.D.O. won en mogelijk nog een of twee anderen, om aan de laatste plaats te ontkomen, winnen zij echter niet, dan moeten de Spartanen degradatie-wedstrijden spelen met de 2e klasse kampioenen Velox en D.E.C. of V.S.V.

Wij memoreerennog ^^M^BHUi^^nH^Mü^^^^Hra^n^^n

een fraaie 3—1 overwinning van good old H.F.C. op Sparta, waardoor Dr. Frits Kuyper en z'n elftal tenslotte heel eervol in de bovenste helft van de ranglijst eindigen.

Wat 't Oosten betreft is het een beste dag voor Z.A.C. geweest, niet alleen omdat de Zwollenaren zelf van A.G.O.V.V. met 4—2 wonnen, doch omdat Enschedé ook 'n punt verspeelde en dat nog wel te Deventer tegen 't zwakke D.O.T.O. De uitslag was 3—3. De situatie is nu weer zoo dat A.G.O.V.V., Z.A.C. en Enschedé ieder nog

N. V. HAARLEMSCHE RIJWIEL- EN AUTOM. MIJ.

ED, KIMMAN ö Co.

ZIJLWEG 101a HAARLEM Telefoon 11906

Zeer uitgebreide Ga rage

Hudson

Essex

Filiaal: OVERTOOM 120/122 AMSTERDAM Telefoon 31654.

Sluiten