Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

26

MARMON

TOT NOG TOE VOOR NEDERLAND

9f

DE GROOTE ONBEKENDE"

Duke Kahanamoku is een dier zwemmers, wier naam een schitterende reputatie geniet. Dc „Duke" was n.1. bij verschillende Olympische Spelen een der uitblinkers. O.a. won hij in 1912 te Stockholm de 100 M. vrijen slag, in Antwerpen 1920 hetzelfde nummer, terwijl hij in 1924 te Parijs in deze race tweede was achter Weissmuller. Of we Kahanamoku in Amsterdam zullen zien, het blijft de vraag. Dat hij echter nog een pursang liefhebber van de zwem-sport is, bewijst bovenstaande kiek, waarop de „Duke" zwem-les geeft aan de Amerikaansche actrice Allene Ray.

Het wijdingswoord van Dr. de Visser bij den aanvang van de Olympische Spelen.

Het moet voor den landgenoot wel een zeer waardevol en innig verwarmend bericht zijn geweest, dat tijdens de plechtige opening van de Olympische Spelen niemand minder dan Dr. J. Th. de Visser het wijdingswoord zal uitspreken. Primo beduidt dit voor ons — wij, die wars zijn van te grooten opschik — dat hier inderdaad een woord van wijding zal worden gezegd, sober en daarom van groote bekoring. Men kan dat verwachten van iemand als Dr. de Visser, die niet alleen een groot redenaar is en daarom het pathetische bant, doch die tevens is een eenvoudig mensch in den besten zin des woords.

Maar er ligt nog iets koesterends in dit nieuws. Was het niet Dr. de Visser, toch een godgeleerde, die als minister niet alleen het millioenen-ontwerp inzake finantieelen steun aan de Olympische Spelen in de Tweede Kamer bracht, doch ook met kracht en overtuiging dit project verdedigde tegen de aanvallen van andere theologen, die evenementen als deze Olympische Spelen „hei-

Wij hebben al eens den gek gestoken met de mannen, overigens zeer bekwame piloten, die er een streven van maken om in de wolken zooveel mogelijk salto-mortales uit te voeren. Een dier lucht-koningen is de Franschman Alfred Fronval, die met zijn Morane-toestel, voorzien van een 180 P.K. motor, 1111 maal geloopt heeft. Het vorig record stond op naam van den Yank Hollman met 1093 keer. Dus., hoe langer, hoe gekker!

POLYGOON - NEDERL. FOTO-BUREAU

FILMFABRIEK HAARLEM KOUDEHORN 8

SPORT-FOTO'S en FILMS.

Uitgebreid archief van:

Portretten van bekende Sportsmen Foto 's van alle belangrijke sportgebeurtenissen

densch" noemden ? Voor die daad, voor de overtuiging, waarmede Dr. de Visser deze taak destijds op zich nam, kan de Nederlandsche sport-wereld dezen grooten vaderlander niet dankbaar genoeg zijn. Nu niet en nimmer!

Er steekt in dit wijdingswoord van Dr. de Visser dan ook meer dan het uitspreken van een rede alléén. Het schijnt wel zoo, dat hij nogmaals het dien anderen wil duidelijk maken, dat Olympische Spelen wel het tegendeel van zonde zijn, en dat hij, Dr. de Visser, een dergelijk gebeuren volgaarne met zijn persoon dekt, het zelfs van zulk een waarde acht, dat hij zijn oratorisch talent er voor wil geven.

Dit is voorzeker een waardevol, een wijdingsvol begin van de Spelen. Wanneer de rest van eenzelfde hoedanigheid is, dan kunnen wij, Nederlanders, content zijn. Want hier spreekt niet alleen een man van gezag, hier is zijn spreken een demonstratie tegen veel wat destijds tégen deze Spelen is gezegd, en zulks op onverantwoordelijke, bitter-eenzijdige wijze. Hier spreekt voor ons niet in de eerste plaats Dr. de Visser, de oud-minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, hier zal, gelijk wij het dan wagen te beoordeelen, allereerst het woord voeren: de Christen. De Christen, welke het nog eens betoogen wil: aan hetgeen hier te gebeuren staat, kleeft niets van den aard, dat onchristelijk is.

En zoo begroeten wij dit eerste woord met volle instemming en piëteit. En slechts dit hopen wij: dat wat zal volgen, het zij even waarheidslievend, even „wijdingsvol" als het gesprokene van dezen braven vaderlander. Dan kunnen wij volledig tevreden zijn!

Dr. J. Th. de Visser.

Sluiten