Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

SPORT IN BEELD.

jllllllimill'it i i ■ 11: i - f 11 e i e11 ■ ii.iliii! :ni ii i il ;ii;nni 'i 'M n n ii::mi mini: li i i hij iihiii: iiiin: : 11 11. i n.; n nu i : r 11 l • mi ;n n < : i II imiliuillllll^

PAVILLON „RICHE

ZANDVOORT

Het gezelligste, voornaamste en meest bezochte etablissement in Zandvoort.

Gedurende de Wintermaanden geopend!!!

Zaterdags en Zondags Thé en Soirée Dansante.

Voor Clubs en Vereenigingen speciale condities.

Zalen voor partijen en vergaderingen beschikbaar.

Eigen wagenpark met permanente bewaking.

11 ■) Cl] ril LIJ I ■ 11 ■ 111L li MM li ■ < li li nu li IM II li ' iiin. nu li li: i i <l< I' ■mi' MUI.lil MIMI; ' I ir .1 n lm lm n lm i n " n ' nmm m li lm mille

'p! Er is veel over sport geschreven, veel over sport gezegd. Dat alles is mogelijk van minder propagandistische kracht dan het korte, kernachtige woord van dezen merkwaardigen man. Ontdoet men dit woord van een dosis overdrijving, dan houdt men een invloed over, van gewis geen geringe waarde. Sir Henry Deterding heeft gesproken, en hij prijst de sport aan als middel tot triumf in de „struggle for life". Welaan, wij, die immers ook dit levensonderdeel wenschen te stuwen, wij kunnen niet anders als dankbaar zijn voor den steun, die ons van deze zijde gewerd.

Jongeren zullen in de woorden van dezen grooten landgenoot den prikkel ondervinden

kalmeeren en worden gesterkt door

'Z&nuurtaJHktten

Buisje 75ct.Bij Apoth en Drogisten.

om aan sport te doen, om méér aan sport te doen, bij hun pogen tot slagen. Ouderen zullen wakker geschud kunnen worden, en hun interesse zal wellicht gaan bloeien voor iets, dat ze als jongenswerk beschouwden, en dat Sir Henry nu op verkwikkende wijze voorstelt als een zeer belangrijke factor in dit bestaan.

Zoo is ook voor ons, sportsmen, voor degenen, die de lichamelijke opvoeding voorstaan, de reis van den directeur der „Koninklijke" een zekere openbaring geweest, want zulk een steun hadden wij niet verwacht.

Waren er slechts méér van deze krachtige personen! Nederland zou er wel bij varen, en ook onze inheemsche, zoo mooie sport.

B

tic a

Bra

De physioloog Edward Smith heeft destijds eens uitgemaakt, dat bij langzaam gaan de gaswisseling in de longen reeds tweemaal zoo groot is als bij rust. Bij een marsch van 5 KM. wordt dit cijfer 4.5. Loopt men hard, en dit op de lange baan, dan wordt de gaswisseling 9 maal zoo groot. Loopt men hard op de korte baan, d.w.z. spant men zich dus tot het uiterste in, dan stijgt dit cijfer tot 13.

Wanneer men het standaard-werk van H. A. Graaf van Bylandt „Hondenrassen" napluist, dan blijkt, dat er 264 soorten honden bestaan. Van Bylandt verdeelt dit kwantum in jachthonden en niet-jachthonden. De eerste categorie beslaat 154 soorten, de tweede af deeling 110. Inmiddels mag dit groote aantal niet bevreemden. Ieder ras is wederom te splitsen in verschillende series, die den leek ten eenemale onbekend zijn. Men krijgt een denkbeeld van de verscheidenheid, indien wij vertellen, dat men bv. wel 18 typen van Pointers kan aanduiden. In de eerste plaats bestaat de gewone Pointer. Dan kan men tot deze soort nog rekenen den Franschen Pointer, den kortharigen staanden hond uit Bourbonnais, den Auvergne-Pointer, den Toulouse-Pointer, den Sint-Germain-Pointer, den Dupuy-Poin-

Dinsdag 6 Maart sloeg te Ede het paard van A. Baron van Heeckeren van Keil op hol, die uit den zadel stortte, een schedelbreuk kreeg, en na enkele minuten overleed. Baron v. Heeckeren was een onzer bekende horsemen.

ter enz. Wij verwedden er wat liefs om, lezer, dat gij deze variaties niet kent, tenminste, indien gij geen kynoloog zijt. En de genoemde verscheidenheid bestaat in bijkans alle rassen.

Vroeger speelde men als volgt voetbal. Men gooide een bal op, en dan begon het lieve leven. Men rende elkaar na over heggen en slooten, door bosschen en rivieren, zoodat dikwerf 20 a 30 man in het water lagen te vechten om den bal. Carew schreef van deze sport, dat er soms 30 spelers aan elke zijde waren, die gedurende het spel ieder hun eigen mannetje in 't oog hielden. Dit laatste soort voetbal stamt uit de 17de eeuw. Tegenwoordig is de toestand wel eenigszins gewijzigd. Maar toch.... handtastelijkheden zijn er blijven bestaan.

De meeste lieden, die aan berg-sport doen, voorzien zich van een degelijk schoeisel. Er zijn evenwel ook volken, die bij het maken van tochten in de bergen juist omgekeerd te werk gaan. De IJslanders bv. trekken hun schoenen uit, en doen sloffen over hun sokken. De Britsch-Indiërs maken zelfs zware expedities in geaccidenteerd terrein, en zulks bij meer dan 30 graden vorst, zonder schoenen of kousen aan. En zij gevoelen zich, zoo barrevoets gaande, echt op hun gemak, terwijl zij soms gletschers doortrekken, die meer dan 40 mijlen lang zijn. Het is maar de kwestie, waar men geboren is en door wie gebaard . . .

Sluiten