Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

SPORT IN BEELD.

vaart tegen de omheining. Dat is zuiver een kwestie van training en ervaring. Ik blijf rijden in de bochten. Heb me speciaal geoefend in „overstappen". Het is meestal in de bochten, dat ik terrein win. Eén keer kwam ik ernstig te vallen en kreeg een gapende wond aan mijn linkeroog. Tijdens de laatste race om het kampioenschap, hier in Central Park, tuimelde ik eveneens — het ijs was zoo week als borstplaat. Doch de eenige last, dien ik van deze buiteling ondervond, was een koude, natte heup! i

— Well! — eindigde Elsie Muller haar praatje — I must catch my train now or mother won't get any diner.

— There's somebody you have to see — zei Arthur Mann van de „World", terwijl hij me een por in mijn ribben gaf — Miss Donovan, going to Amsterdam this year.

De Miss, die door Art werd aangeduid, was een tenger meiske van middelbare lengte; gewicht: hoogstens 120 pond. Ze luisterde aandachtig naar de raadgevingen, die een manspersoon haar toedeelde. Via hem (haar trainer George Vreeland van Hollandsche origine) kwam ik in contact met Mejuffrouw Catherine Donovan1), een pittige Iersche met weelderig ,,auburn"-haar.

— Miss Donovan — zei ik — I am from Holland! (Catherine's wangen hadden een gezonde rose gloed, die je niet kunt wegwasschen). — Am I correct in thinking, that you are bound for my contry ?"

— Oh, don't speak of the Olympics ! — antwoordde het meisje haastig, met een guitige handbeweging, die ingehouden spanning verraadde — I daren't think of them. All that is a dream and very far in the future.

George Vreeland verplaatste zijn „uite" sigaar van zijn linker naar zijn rechter mondhoek en mompelde iets van „sure thing".

— But like anything that brings happiness — zei het leuke meisje, met een ietwat filosofische blik in haar oogen — the Olympic trip is preceded by a long series of struggles. Om deel uit te maken van het Olympisch team moet ik een van de vier snelste meisjes van dit land zijn en dat kan ik me niet indenken. Het klinkt te mooi!

— Is het waar, dat uw beste afstand de 800 Meter is ? — vroeg ik. |— Ja, ik voel me beter thuis op den langen afstand dan op de 100

yards. De A.A.U.-autoriteiten zien liever geen meisjes dien afstand loopen. Ze wachten op het eerste girltje, dat bij de finish in mekaar zakt. En dan komt het verbod. Onverbiddellijk! Ik zie niet in, waarom een meisje met een sterk, gezond lichaam niet aan wedstrijden zou deelnemen. Kijk eens naar Duitschland! Daar draven de meisjes naar hartelust.

x) Wij brachten Catherine Donovan's portret in ons laatste nummer.

— Gelooft u, dat sport-wedstrijden schadelijk zijn voor het vrouwelijk lichaam ?

— Neen, integendeel! Hazel Kirk, een der meest bekende Amerikaansche vrouwelijke athleten, een prima hordenrenner, is zoo juist moeder geworden van een stevigen zoon.

— Wat is uw beste tijd over de 800 Meter?

— Mijn beste tijd is 2 minuten en 38 seconden! — klonk het, prompt.

— Ja, maar—interumpeerde George Vreeland — dien tijd maakte ze, nadat ze denzelfden avond reeds twee wedstrijden geloopen had. En ik ben ervan overtuigd, dat Kitty den afstand in 10 seconden minder kan doen. Dat zou dus 2 minuten en 28 seconden zijn, hetgeen 1 en 2/5 seconde beneden het wereldrecord is, dat op naam van een Duitsch meisje staat!

— May I know your age, Kitty ?

— Fm twenty-one. Ja, het is gek, maar de meeste meisjes scheiden op dien leeftijd met sport uit, terwijl de jongens dan pas hun athletische loopbaan beginnen. Ik heb het gevoel, alsof ik nu pas leer hardloopen, so I guess I'll have to continue.

■— Hoe komt u aan die dosis uithoudingsvermogen ?

— Ik geloof, dat ik die gave van Moeder Natuur heb gekregen. Ik ben nummer drie van een groote familie. Wij zijn allemaal sterk, en mijn vader Dan Donovan was in de jaren 1899—1902 een bekend hardlooper. Hij was lid van de oude Xavier Club en won menig kampioenschap. Mijn broer Charles is eveneens athleet. Hij loopt voor zijn school, de St. Benedict's Prep School.

—■ En wat doet u voor de kost ? — klonk mijn vraag, ietwat brutaal.

— Ik werk op een kantoor.

— Trouwplannen ?

— No girl knows about marriage until it catches up with her! — luidde het wereldwijs.

— Speciale hobbies ?

— Ik voel veel voor teekenen. Ben echter absoluut geen crack op dat gebied. Het liefste zou ik leerares worden in Lichamelijke Opvoeding, maar ik zou zekerheid willen hebben, dat mijn werk op prijs werd gesteld.

Kitty Donovan is „af" in heel haar wezen. Ze weet wat ze wil. Kitty is een voorbeeld voor de Amerikaansche flappers, die er op uit zijn „to have a good time" met hersen-benevelende alcohol en nachtelijke braspartijen.

Laten we hopen, dat Catherine Donovan's prestaties haar een plaats geven in het „girl-team", dat Uncle Sam naar Holland stuurt! Kitty verdient die plaats in dit geselecteerde quartet ten volle.

New-York, Februari 1928.

De AnkerkuiL

(Van onzen specialen medewerker voor de Hengelsport.)

^" Het is een net in den vorm van een geweldig groote fuik, die 's nachts achter een schokker, welke natuurlijk stevig verankerd is, op den bodem der rivier, daar, waar de stroom het felst gaat, wordt neergelaten. Alles wat met den stroom medekomt en voor den mond van den kuil komt, wordt er ingezogen, en wat niet door de mazen kan, wordt naar het einde in den zak gelseurd. Hoe of nu precies het mechanisme voor het uitzetten en binnenhalen werkt, zal ik maar niet vertellen, want dat zal u waarschijnlijk niet kunnen schelen, en ik volsta dus met u te vertellen, dat 's avonds zoo'n kuil wordt gesteld, en de zak of het einde zoo elke 2 uur naar boven wordt gehaald en geinspecteerd.

Sedert jaren ben ik bevriend met een schokkervisscher, die met zijn zoon op zijn vaartuig woont, en wel het geheele jaar door, behalve in den gesloten tijd. Daar, in het vooronder of zooals zij zeggen de roef, slapen ze, koken hun potje en trekken zich van de rest niets aan. Natuurlijk krijgt moeder de vrouw en kroost, die in een naburig dorp wonen, af en toe bezoek teneinde de opbrengst van de verkochte visch in ontvangst te nemen, maar het bedrijf is natuurlijk hoofdzaak.

Nu zult u zeggen: dat bedrijf moet wel erg gemakkelijk zijn, want zoo'n kuil te laten zakken en weer ophalen, zal wel zoo'n toer niet wezen. Mis hoor, want behalve dat komt er nog heel wat kijken. 6 Maar laat ik op de zaak niet vooruitloopen en u eerst vertellen, op welke visch de schokkervisscher uit is; dat is de paling, ook wel aal genoemd, en van dezen visch is in den laatsten tijd zooveel verteld, dat het u duizelt.

Tot voor enkele jaren wisten we van de geleerden Grassi en Catandruccio en van den Deenschen geleerde W. Schmidt, dat de paling levende jongen baart. Nu is bewezen, dat hij evenals alle andere visschen kuit schiet en hetnieuwsteis het resultaat van de expeditie van Grassi en Catandruccio, van den Deenschen geleerde W. Schmidt en W. Beebe (The Arcturus Adventure), waarbij de larve van de paling, genaamd Lectocephalus, gevonden is.

Deze geleerden komen tot het resultaat, dat geslachtsrijpe palingen de rivieren af komen zwemmen, mannetjes en vrouwtjes, vervolgens in de zee komen en dan even een reisje maken naar de Sargasso Zee op 30 gr. N.B.en60gr.W.L.,omtepaaien. Het product, de larve, trekt weer terug naar de Noordzee en zwemt onze en andere rivieren op, bij millioenen en millioenen, om daar en in aangrenzende plassen en wateren groot te worden en dan hun ouders na te doen. Toen ik dit mijn ouden schokkervisscher vertelde, kreeg hij haast een rolberoerte van den lach, en kon niet gelooven, dat zulk een onzin in een echt boek gedrukt stond.

Nu moet u niet denken, dat ik het met onzen visscher eens ben, maar evenmin met Mr.Beebe, en ik zal u zeggen waarom. Mijn visscher zegt: „kijk eens, mijnheer, er zijn twee soorten, n.1. de aal en de paling, hetgeen gemakkelijk te zien is door den verschillenden kopvorm, oogenstand en kleur. Nuis het mogelijk, dat de alen de mannetjes zijn en de palingen de wijfjes, maar aangezien de geleerden zeggen, dat de mannetjes kleiner zijn, gaat dit niet op, want ik heb van beide soorten groote en zware exemplaren gevangen. Verder, mijnheer, moet ik van u hooren, dat de larve duizenden kilometers aflegt, voor hij hier in een paling-vorm de rivier opkomt, maar vertelt u mij dan eens, waarom die larve, waarvan u mij een afbeelding laat zien, en die ongeveer 10 cM. groot is, de helft

Sluiten