Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

SPORT IN BEELD.

N. V. HAARLEMSCHE RIJWIEL- EN AUTOM. MIJ.

ED, KIMMAN 8 Co.

ZIJLWEG 101a HAARLEM Telefoon 11906

Zeer u i tgeb reide Garage

Hudson

Essex

Filiaal: OVERTOOM 120/122 AMSTERDAM Telefoon 31654.

't buitenland te prijzen, maar nog steeds hebben we in 't buitenland niet zulk een prima organisatie kunnen ontdekken als te Amsterdam.

Nog iets over de regeling vóór den aanvang. Men begon — tot groote ergernis van de spelers, die de hoofdpersonen heeten te zijn — een kwartier te laat, omdat.... omdat het enkelen officièelen gasten, die met auto's op het terrein voorreden, behaagde te laat te komen. Mon Dieu, wat een impertinentie om de spelers daarop te laten wachten! Toen kwam de entrée der spelers, waarbij de Hollanders hartelijk, de Belgen stormachtig toegejuicht werden. Ook bij 't Belgische publiek heerschte de ware stemming, waardoor derood-gekleurde spelers een moreelen steun kregen, die niet te onderschatten viel.

Voor den aanvang kregen we dan nog de met veel zorg geënscéneerde en daardoor ietwat gekunsteld aandoende, huldiging van Dr. Swartenbroeks, die tusschen Verdijck en v. d. Abeele in z'n burgerpakkie het veld betrad, bloemen kreeg van Denis en z'n opvolger-captain van Halme en toen een hartelijke ovatie in ontvangst te nemen had. Toen eerst kon 't spel beginnen. Het moment!

De Belgen hebben in laatste instantie nog twee wijzigingen in hun ploeg moeten brengen. De kleine, snelle Diddens werd vervangen door den geroutineerden Bastin en voor Boesman viel van Averbeeke in. Dit bleek geen versterking maar ook geen verzwakking te zijn.

Het Nederlandsch elftal kwam uit in de bekende formatie, en als scheidsrechter fungeerde de Oostenrijker Braun, een pittig, dwergmanneke, niet hooger dan 1 M. 40, een menschje in Vesten-taschen-formaat, maar een referee met haar op de tanden.

Ook ditmaal vermeenen we een resumée van het spelverloop gevoegelijk achterwege te kunnen laten en slechts te moeten memoreeren, dat het treurig incident, hetwelk we hier boven vermeldden, na een kwartier spelen voorviel. Voor de rust ginj| 't spel goed gelijk op, hoewel de Belgen gevaarlijker waren en eigenlijk meer het initiatief hadden. Hun open spel vergde veel van onze achterhoede, die echter van meet af aan stand hield, al duurde 't geruimen tijd, eer van Kol op dreef was. De Belgische achterhoede bleef onze onsamenhangende attaque de baas en zoo verstreken de eerste drie kwartieren zonder dat er gescoord werd. Feitelijk hadden de Belgen wel 'n voorsprong van een doelpunt verdiend.

In de tweede helft hadden Tap en Kluin van blaats verwisseld, en met Tap op z'n oude plaats ging het beter. Nu werd het een volkomen gelijke partij met afwisselend eenig overwicht in 't veld. Na een kwartiertje liet Van Boxtel op onverklaarbare wijze Moeschal ongehinderd passeeren en schieten, en ditmaal schoot hij raak en vloog 't leder onder den uitvallenden v. d. Meulen door in 't net. Holland heeft toen wel energiek gestreden om weer gelijk te komen en een paar mooie kansen daartoe gehad, maar 't Belgische team, geestdriftig aangemoedigd, wist de overwinning vast te houden. Het was 1—0 en zoo bleef het.

De Belgische ploeg.

De Belgen hebben den goeden indruk van enkele weken geleden bevestigd. Zij staan ook nu nog niet in 't eerste gelid, maar zij zijn toch weer aan het opkomen, en 't zou ons niet verbazen, als zich die opwaartsche beweging in de naaste toekomst verder voltrok. Men verlieze niet uit 't oog, dat als 't er op aan komt de

HOE'T OOr\ ZU

KYRIAZI

HOORT tR E>U^

^^:J4&KYRIAZI »"*c*'*° ^

Belgen met hun le divisie een betere opleiding voor hun spelers hebben dan wij met onze bedorven eerste klasse! In België is inderdaad nog een le klasse, hier nog slechts in naam.

Wij vinden Caudron na de Bie de beste doelman, die ooit onder de Belgische lat stond. Toch maakte hij enkele foutjes en in elk geval was v. d. Meulen eergister z'n meerdere. Over de Belgische backs niets dan lof! Hun spel is minder fijn dan van Denis en v. Kol, doch de uitwerking er van is minstens zoo goed. Pootig, trapvast, keurig koppend, gedurfd ingrijpend, waren de Belgische backs onzen aanval bijna steeds de baas. Lavigne is een uitstekend opvolger van Dr. Swart' en we wenschen hem en z'n collega alleen, dat zij voortaan ook aan de faire speelwijze van hun voorganger een voorbeeld nemen mogen. Nu was het spel herhaaldelijk te grof. In de middenlinie schitterde als steeds Braine en waren v. Halme en Van Averbeeke zeer nuttige krachten, ook al excelleerden zij niet.

VOISIN

de snelle Parijsche Grand-Luxe wagen.

COBOR

Amsterdam Prinsengr. 542

NIEUWE MODELLEN

VAN

VERLAAGDE PRIJZEN Dezelfde prima kwaliteit.

H.STAM - Soestdijk

Sluiten