Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

2

MILANO

N.V.

Automobielhandel

voorheen

GRUND & Co.

UTRECHT

■ -7 "

Sport-torpedo op Isotta-Fraschini-chassis.

"TT" "TT et is heusch nog niet zoo heel lang I I geleden, dat de groote kibbel-periode 1 in Olympische kringen, die aan de eigenlijke organisatie van de Spelen scheen te moeten vooraf gaan, het gesprek van den dag in Nederland vormde. Gelukkig hebben wij daarna eenige maanden lang van den vrede kunnen profiteeren. En deze zin voor pacificatie heeft op de regeling zelve lang geen slechten invloed gehad. Men maakte vorderingen, gedegen vorderingen!

Nauwelijks zijn de Spelen evenwel in zicht, of er dreigt alweer gekrakeel uit te breken. Als wij het tenminste wèl hebben, schijnt er al gedrang te zijn, wie bij den „Einzug der Gaste" in ons stadion een eere-baantje zullen te vervullen krijgen. In elk geval zijn er bereids desbetreffende onaangenaamheden rondom de regelende heeren uitgebroken, en er is al een waarschuwende critiek in de pers verschenen, nl. om bij de keuze van deze „voortrekkers" vooral op het aesthetische te letten.

Wat het laatste betreft, zou wellicht de instelling van een vrouwelijke jury eenig nut

kunnen hebben. Aan de dames is beter dan aan de mannen zelf de taak op te dragen om uit te maken, wie onder alle uniformen en cut-aways de schoonsten der, aldus uitgedoste, Adammen zijn.

Maar.... badinage a part! Want er is bereids een vrij wrange beoordeeling gelanceerd over het feit, of die en die heeren, welke te St. Moritz ons handjevol schaatsen- en bobsleigh-rijders vooraf gingen, eigenlijk wel gerechtigd waren om dit te doen. En aan deze bemerkingen knoopt men wijders vast de waarschuwing om straks, te Amsterdam, voorzichtig te zijn met het aanwijzen van deze uitverkorenen.

Is dan inderdaad het gedrang naar dit eereloopje al zoo enorm? En zoo niet, waarom acht men het dan noodig om reeds nu een vuurtje aan te wakkeren, dat misschien wel nooit zou geglinsterd hebben ? Wat deze laatste expressie „misschien wel nooit" betreft, zij nog het volgende opgemerkt! Primo kennen wij den eigenlijken leiders aan de Weesperzijde voldoende „savoir vivre" toe om te voorkomen, dat men in het stadion meer Hollandsche zwart-jassen te aanschouwen krijgt dan Hollandsche sportsmen. En tweedens bestaat immers ook nog altoos de befaamde inheemsche bescheidenheid, die de mogelijke bezitters van statie-kleedij er wel zal voor bewaren, in verband met den Olympischen intocht de hand te slaan aan deze

„dress", en ook, figuurlijk gesproken, in dat geval.... aan zich zelf.

Het is een nationale eigenschap om veel, dat rondom ons geschiedt, op te blazen. Dat men thans nog het feit kapittelt, dat te St. Moritz lieden paradeerden, die beter op de tribune hadden kunnen blijven, het wil ons min of meer kleingeestig voorkomen. Het is immers eenmaal gebeurd. Maar gevaarlijker lijkt het ons, dat men op dit moment, slechts luttele weken voor den aanvang der Olympische Spelen, een ander addertje onder het gras signaleert en op den beganen weg wil dringen, nl. de mogelijke eerste-viool-hymne, door eventueele „Streber" aan te heffen.

Nog eens — men stelle vertrouwen in goede organisators als Scharroo en Van Rossem! Zij zullen dit onderdeel van de regie ook wel onder de knie hebben. En men blaze vooral niet een nietig vonkje tot een brandje, dat natuurlijk weer de goede zaak zou schroeien!

Men schenke vooral niet te veel aandacht aan zulk een pietluttig geval! Dit zou in deze periode niet waardig zijn. En het zou verder den vrede maar schaden. En vrede moet er thans voor alles zijn. Willen na afloop van de Spelen de afgunstigen kibbelen met de bevoordeelden, welaan, er is nog altijd wel een eenzaam plekje te vinden op de Veluwe of op een eilandje in de Stille Zuidzee. En wat St. Moritz betreft — St. Moritz is nu voorbij, en komt gelukkig niet gauw meer terug.

VOORZIET UW WAGEN VAN

Gabriel Snubbers

SCHOKBREKERS

VRAAGT ONZE NIEUWE PRIJZEN

# Ballon Weevhoeten

Importeurs: MERTENS & STRAET - Rustenburgerstr. 340-342 - A'dam - Tel. 22903

Sluiten