Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

20

Van de, gisteren op de Duindigt-baan gehouden, courses brengen wij een viertal snapshots. De lezer ziet links bovenaan, hoe Myrrhine van Mevr. van Wieringen, met Kuyper in den zadel, den Leeuwerik-prijs wint voor Jacasse. Op de kiek daarnaast: de Vink-prijs, die door Doritha van den heer J. Kruythof Sr. werd gewonnen voor Postduifje. De derde illustratie: Santiago van den heer Jcchems, met v. d. Vaart als mount, eerste in den Nachtegaal-prijs voor Syracusse. Tot slot: Quicksilver van den heer van Zalinge triumfeert in den Kievit-prijs voor Present.

De Automobiel-Baan bij Lisse*

In geruimen tijd hadden wij er niets van gehoord. Nl. van de automobiel-renbaan, die in de buurt van Lisse, op het zg. Langeveld, zou verrijzen. En waarempel, daar verscheen in dezer dagen plots weer een bericht in de bladen aangaande het zoo gewenschte novum. Maar nu een doodsbericht! Het is afgeloopen. Finaal!

; Men weet toch, dat de bestuurderen van de baan „in spe" destijds een subsidie aan de gemeente Noordwijk hebben aangevraagd. Op kosten van het concern zijn toen de gemeenteraadsleden van Noordwijk naar Parijs geweest teneinde daar de Montlhéry-piste te aanschouwen. Over dit uitstapje is nog heel wat te doen geweest. Het subsidie zou 60.000 gulden bedragen.

Alhoewel men van de organisators niets meer hoorde, is het desbetreffend voorstel toch een dezer dagen in den gemeenteraad van Noordwijk in behandeling gekomen, en, gezien het stilzwijgen van de mannen aan het roer, natuurlijk verworpen. Of beter: B. en W. van Noordwijk besloten het voorstel tot subsidie-verleening simpel-weg in te trekken.

Beroepsvoetballers in Duitschland?

Mag men de „Deutsche Arbeitzeitung" gelooven, dan bestaan er in Duitschland plannen om een bond voor beroepsvoetballers te grondvesten. Men zou samenwerking zoeken met den Duitschen Voetbalbond. Het aantal professional-teams zou niet meer dan 12 mogen zijn, en amateur-clubs kunnen niet tot het professionalisme overgaan. Men zou vooral wedstrijden willen spelen tegen buitenlandsche organisaties.

Een Steur Ster-rit naar Weenen.

Onder het protectoraat van den Oostenrijkschen Minister van Handel en Verkeer, den Landeshauptmann van Ober-Oestenreich, alsmede van de Oostenrijksche Automobielclub, organiseeren de SteyrWerke A.G. in Juni 1928 een Ster-rit naar Steyr, waaraan kan worden deelgenomen door alle bezitters van Steyr-automobielen. Het hoofddoel hiervan is, den Steyr-bezitters, die zich voor de fabrieken interesseeren, gelegenheid te geven, de stad Steyr te bezoeken en de zeer modern ingerichte Steyr-etablissementen te bezichtigen.

Behoudens waardevolle prijzen voor de winnaars, wordt onder de deelnemers aan den Ster-rit gedurende een gezamenlijken maaltijd in Weenen, waar deze prijzen zullen worden uitgereikt, een complete Steyr, type XII Doublé Phaeton, dus een waardevol bezit, verloot.

Eventueelen deelnemers wordt verzocht, zich betreffende het regle¬

ment voor dezen Steyr-Ster-rit te wenden tot de firma Haersolte & Co., Importeurs der Steyr-automobielen voor Holland, Spui 187, Den Haag. De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is uiterlijk 15 Mei 1928.

Zóndag j 1. hield de A.V. A.C. weer een veldloop. Op onze kiek aanschouwt men den winnaar van de afdecling cracks, nl. Stuyfzand, Jr. (5 K.M.) bij het nemen van een hindernis^ (foto Polygoon - Haarlem).

Sluiten