Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

SPORT IN BEELD.

PAVILLON „RICHE"

ZANDVOORT

Het gezelligste, voornaamste en meest bezochte etablissement in Zandvoort.

Gedurende de Wintermaanden geopend!!.1

Zaterdags en Zondags Thé en Soirée Dansante.

Voor Clubs en Vereenigingen speciale condities.

Zalen voor partijen en vergaderingen beschikbaar.

Eigen wagenpark met permanente bewaking.

Duitsche hoogeschool te bezoeken en een studenten-reunie bij te wonen, waar de glazen op bevel worden geledigd. Tot in de socialistische partij heerschen begrippen, die ontleend zijn aan het militairisme.

Ik vermeldde reeds, dat de Duitsche gymnastiek energiek was in haar bewegingen. Aldus is zij doeltreffend, maar, opdat die energie gehandhaafd kan worden, behooren de gymnasten in een militaire stemming te verblijven. De oorlogsgedachte moet hen onophoudelijk hypnotiseeren. Op den dag, dat Duitschland die gedachte vaarwel zegt, zullen zijn tallooze gymnastiekvereenigingen worden opgeheven. Reeds nu is in verschillende Duitsche plaatsen de sport verschenen, als resultaat van twintig jaar binnen- en buitenlandschen vrede. De jonge athleet begint op de zuiver lichamelijke inspanning te letten inplaats van op haar meer of min verwijderde consequenties. Wil hij hoogspringen, dan neemt hij zijn maatregelen om de grootst mogelijke hoogte te bereiken. De

dit alles wanen zij verschuldigd te zijn aan Ling, maar ik aarzel niet, die eigenschappen toe te schrijven aan de gezonde vreugden van den Scandinavischen winter.

Toch is deze gymnastiek, die ook op enkele plaatsen in Duitschland, Engeland en Amerika voet krijgt, niet van verdiensten ontbloot. Door haar gematigde beweging past zij zoowel voor zwakke kinderen als voor grijsaards, en haar wetenschappelijk karakter maakt haar voor zieken geschikt. Haar vernuftige werkwijze is vooral gericht op doceeren en localiseeren. De resultaten zijn voortreffelijk, en reeds meer dan een halve eeuw beijveren de Zweden zich, hun gezondheid in de instituten te verbeteren. Maar past een gymnastiek, die de inspanning als doel en den wedijver versmaadt, óók voor gezonden? Over de inspanning beslist in het Zweedsch systeem slechts de omvang en nooit de energie der beweging: men bereikt haar langzaam, nooit vlug; en voorzooveel betreft

gymnast bekommert zich echter minder om athletische prestaties dan om een training met wapens en belasting. Wordt de Duitscher niet meer geïnspireerd door het vooruitzicht van den grooten oorlog, dan zal hij zijn individualiteit hernemen en de kudde-gedachte laten varen.

Uit een lichamelijk oogpunt is de Duitsche gymnastiek kunstmatig: zij is samengesteld uit oefeningen, die, op zichzelf bezien, geen reden van bestaan hebben, omdat zij niet met de natuurlijke beweging overeenkomen. Daarom kan die gymnastiek alleen dan in den smaak vallen, wanneer — voorbij die oefeningen — een groot, edel doel wordt voorgespiegeld. Dit veroorzaakt haar succes, maar evenzeer beteekent dat in de toekomst achteruitgang en verval. Daarmede is evenwel niet gezegd, dat onze nakomelingen een soortgelijke gymnastiek niet in andere streken zullen zien opbloeien. In elk geval zal zij steeds kans hebben'daar te ontkiemen, waar groote nationale doeleinden nagestreefd worden, waar dus bv. revanche moet worden genomen of

waar overheersching te breken valt.

Geheel anders schijnt de toekomst te zijn, die voor de Zweedsche gymnastiek is weggelegd. De Zweden vormen een gelukkig volk, met een historie, die de laatste 100 jaren van weinig belang is. Zij toonen een duidelijken voorkeur voor een heilzame sport, het schaatsenrijden, en voor een eigenaardige gymnastiek, die men, naar haar schepper, het systeem-Ling noemt. Ik laat hier dadelijk op volgen, dat van deze beide het schaatsenrijden ongetwijfeld de grootste aanspraak op de erkentelijkheidder Zweden heeft. Hun gezondheid, hun evenwicht tusschen ziel en lichaam, hun kalmen aard,

den wedijver neemt men ginds als dogma aan, dat de mensch zich niet met een ander mag vergelijken, maar zich op zichzelf moet beschouwen. Kan een zoodanige gymnastiek ooit vat op de jeugd krijgen?

Neen! — zullen zonder aarzelen de Engelschen antwoorden, en met hen al degenen, die, moge het edel zijn, zich ten oorlog voorbereiden en moge het wijs zijn, aan de gezondheid te denken, het veel menschelijker achten, de lichaamsoefening van bijbedoelingen te ontblooten en haar slechts te wenschen om haar zelve!

Zóó begrepen het de kanunnik Kingsley en zijn leerlingen. De eerste werkers aan deze wedergeboorte der lichaamsoefeningen wenschten minder school te maken dan wel zich aan gezonde vreugde over te geven. Toch trokken zij de aandacht. Men bespotte hen, maar zij lieten zich niet ontmoedigen. En toen de sport vasten voet kreeg, werden zij heftig bestreden. Hun'werk had. evenwel reeds de waardeering van de jeugd.

De universiteiten van Oxford en

Cambridge gingen aan de beweging deelnemen, en zij legden de kiemen voor een prachtigen bloei, voor een noodzakelijke zuivering. In dien tijd formuleerde de groote burger Thomas Arnold, de eerste der Engelsche paedagogen, de beteekenis van de sport in de opvoedkunde. Het pleit was weldra gewonnen. In Engeland verrezen tallooze speelvelden en de sport-vereenigingen vermenigvuldigden zich. Voorzag de Engelsche wet al niet in de lichamelijke opvoeding der jeugd, het particuliere initiatief vergoedde dit ruimschoots. De zonen van Albion's wereldrijk trachten het aldus verworvene tc: :_i ' Australië, Zuid-Afrika, Ja-

VOISI N

de snelle Parijsche Grand-Luxewagen.

COBOR

Amsterdam Prinsengr. 542

Sluiten