Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

4

B. T. VAN RIJSWIJK EN ZOON

Carrosserie-Fabrikanten

DEN HAAG

luxe carrosseriën

PLEIN-AZU R

Het verstelbaar dak op de meeste serie-carrosseriën aan te brengen !

maïca, Hongkong, Oost- en West-Indië. Een speciale sport-pers ontstond. De uitslag van een, in Melbourne gespeelden, cricket-wedstrijd of van een roei-wedstrijd op de Paramatta deed de ronde over de wereld en verzekerde zich de noodige ruimte in de „Times", die veertig jaar daarvóór zeer bescheiden in een klein hoekje van den eersten wedloop tusschen Oxford en Cambridge melding maakte.

In de Vereenigde Staten groeit de beweging sinds den Afscheidingsoorlog. De deskundige Dr. Sargent schat, dat van 1860 tot 1870 één millioen dollar, van 1870 tot 1880 twee en een half millioen dollar, en van 1880 tot 1890 vijf en twintig millioen dollar werden uitgegeven voor de inrichting van speelvelden en oefenzalen. Op 30 November 1893 begaven zich 50.000 personen naar het Manhattanterrein te New-York, om den jaarlijkschen voetbalwedstrijd tusschen de universiteiten van Yale en van Princetown bij te wonen. Tegenover de tribunes werden op een groot zwart bord elk half uur de standen vermeld van andere wedstrijden op Amerikaansch grondgebied. Den laatsten Donderdag van November wordt elk jaar onder den naam van Thanksgiving Day een nationaal feest gehouden; men viert het bij voorkeur door het spelen van voetbalwedstrijden, een wijze van viering, die de puriteinen zeker niet hadden voorzien, toen zij den Dankdag instelden. In Boston, in Washington, in Chicago, in Richmond, in San Francisco speelden de beste ploegen van universiteitsclubs en van andere vereenigingen, en haar namen, te zelden in Europa gehoord, verschenen achtereenvolgens op het zwarte bord, na ontvangst der telegrammen. Daar was sprake van het moderne Olympisme.

Over de Vereenigde Staten kwam de sport terug in Europa. Zij kreeg voet in Frankrijk, in België, in Holland, in Duitschland; zij maakte begin in Hongarije, in Italië, in Spanje. Op alle rivieren glijdt de outrigger. Op alle wegen rolt de fiets. En zelfs het „beruchte" voetbalspel weet de vooroordeelen te overwinnen. Op één en denzelfden dag vinden een roei-wedstrijd in Australië en een voetbalmatch in Uruguay plaats, terwijl op dat oogenblik het rijtuig van president Kruger, die in

polygoon nederlandsch foto-bureau

FILMFABRIEK HAARLEM KOUDEHORN 8 SPORT-FOTO'S en FILMS.

Uitgebreid archief van: Portretten van bekende Sportsmen Foto's van alle belangrijke sportgebeurtenissen

Pretoria een monument zal inwijden, geëscorteerd wordt door 24 wielrijders.

Met deze veroveringen gaat strijd gepaard. Immers, er worden belangen geschaad, rechten miskend. Zelfs het patriotisme schijnt gekwetst; sommigen beschouwen de sport als een product van Engelsche cultuur zelfs in dien zin, dat zij van haar beoefening anglomanie duchten. In werkelijkheid evenwel is sprake van een menschelijk principe, oud als de wereld, en een gevolg van de tweeeenheid ziel en lichaam. Ik stel mij voor, dat, waren er twee Adams in het paradijs geweest, de een tegen den ander zou zeggen: „Laten we ons met elkaar meten; ik wil sneller loopen dan jij, hooger springen, harder slaan". En na deze eerste sport-ontmoeting stel ik mij voor, dat de tegenstanders elkaar de hand drukken en dat de overwonnene zich gaat oefenen om op zijn beurt te overwinnen.

Zietdaar dan in het bovenstaande de verschillende formuleeringen, die bijna onverzoenlijk lijken! Berlijn, Stockholm en Londen! Is er overeenkomst in mentaliteit tusschen hun systemen ? Maar dit is niet alles. Innig is het verband tusschen de mentaliteit van een volk en de wijze, waarop het de lichaamsoefeningen opvat. De sport wordt aldus niet overal op dezelfde wijze begrepen, en de oplossing, die de een van deze kwestie geeft, schijnt een ander niet te kunnen aanvaarden.

Moeilijk is het vraagstuk van het amateurisme en het professionalisme. Ontzettend veel werd daarover reeds geschreven, zonder dat men de oplossing genaderd schijnt. Het probleem bestond al in Olympia: de een streed om het geld, de ander om de eer. Maar door onze beschaving is dit vraagstuk gecompliceerd geworden. Op de wielerbaan is de fiets een renpaard geworden. De fabrikant is chef van den stal. Hij heeft zijn kleuren, zijn jockeys, zijn trainers, en de menigte wedt daar schijnheilig om heen.

De sport kan niet slechts gunstige moreele invloeden in het leven roepen, zij kan deze zelfs versterken, wanneer zij gegrond is op onbaatzuchtigheid, oprechtheid en ridderlijkheid. De amateur uit de oudheid streed om een eenvoudige olijftak en de wet sloot betreffende den wedstrijd alle onwaardigen uit. De besmetting van de arena door het bloed en de beestachtigheden van het circus behoeven wij niet meer in aanmerking te nemen, maar het geld, de groote bederver, de eeuwige vijand, blijft!

De schermkunst is daar, om te bewijzen, dat het niet onmogelijk is het sportieve ideaal te bereiken. Meestal ontvangt hier de over¬

winnaar zelfs niet eens een medaille.

De amateur-definitie is op het oogenblik van dien aard, dat zij werkelijke amateurs kan uitsluiten en dat zij soms de deur opent voor vermomde professionnals. Zij sluit niet slechts degenen uit, die om geldprijzen kampen, maar ook hen, die zich met professionnals maten of met tot professionnal verklaarde amateurs. Op deze overdrijving zal men ongetwijfeld terugkomen. Ook is het bezwaarlijk, alle sporten dezelfde amateur-definitie te geven. De heerrijder, de beoefenaar van het duivenschieten, de eigenaar van een jacht, zijn deze beroepssportsmen, omdat zij geldprijzen ontvangen, die niet reiken aan hun uitgaven ?

De enorme waarde van kunstvoorwerpen, die als prijzen door Amerikaansche gemeentebesturen worden gegeven, deed een andere kwestie ontstaan: welke maatregelen moeten tegen hen worden genomen, die gewonnen prijzen verkoopen ? En hoe is hier controle mogelijk ? In Amerika is nog de volgende kwestie van belang: in New-York bedroeg op bovenvermelden wedstrijd van 30 November de ontvangst honderdduizend francs. Mogen hiervan reis- en verblijfkosten worden vergoed en mag dat geld onder de deelnemers worden verdeeld ?

Degene, die op de meest nauwgezette en tevens meest bekrompen wijze de amateursdefinitie in practijk brengt, is de Engelsche roeier. De „Amateur Rowing Association" bezondigt zich aan een overdreven aristocratisme. Ik althans noem het een afdwaling, aan een werkman het amateurschap te weigeren en zijn dagelijkschen handenarbeid te vereenzelvigen met professionalisme. Een dergelijk wanbegrip behoort niet thuis in onze democratische eeuw, en gelukkig wordt dit ook ingezien door de Engelsche emigranten in Australië en in Zuid-Afrika. De schitterende Henley-roeiwedstrijden zullen niet minder aristocratisch in wezen zijn, wanneer de door mij gewraakte amateursdefinitie matiging ondervindt. De „Amateur Athletic Association" heeft gezag en wordt goed geleid. De „National Cyclist Union" heeft met groote moeilijkheden te kampen; zij kan noch de amateurs noch de professionnals tevreden stellen. Dikwijls onmerkbaar voor den outsider oefenen de universiteiten van Oxford en Cambridge een gunstigen invloed uit op het Engelsche sportleven. Deze invloed strekt zich uit tot in de koloniën, waar naar het voorbeeld van het moederland rijke en machtige vereenigingen zijn ontstaan.

Engeland is tevreden en voldaan met zijn sport-leven. Toch stelt het belang in buiten-

Sluiten