Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

Peltzev en Amsterdam.

Rond-uit gezegd — er is een schok door de athletische, door de Olympische beweging gegaan. Dr. Peltzer, de Duitsche crack, op wiens starten in onze hoofdstad men zoo gevlast had, zou niet in actie kunnen zijn tijdens de Olympische Spelen, omdat hij eene verwonding zou opgeloopen hebben, die hem het trainen onmogelijk maakte. Wat hier vanaan is, het staat nog te bezien. Natuurlijk is Peltzer door een kwetsuur gehandicapt, maar of hij inderdaad niet van de partij zal zijn, men moet zich dienaangaande nog maar niet verontrusten, maar kalm afwachten. Er zijn wel meer schokkende nieuwtjes door de sport-wereld getrild, nieuwtjes, die later door de praktijk werden geredresseerd.

In verband met bovenstaande kwestie, is het wel eens interessant om de meening van den Duitschen athleet weer te geven, en zulks wat betreft de aanstaande Olympische Spelen. Om kort te gaan: Peltzer denkt, dat Duitschland te Amsterdam de tweede plaats zal bezetten, en dat Amerika met de groote eer gaat strijken. Hij oordeelt, dat de Amerikaansche athleten nog beter zijn dan men in Yankeeland wel denkt. Die te slaan, het is zelfs voor de Duitsche uitblinkers bijkans onmogelijk. Dat zal beter lukken met de Finnen, Zweden en Engelschen — volgens Peltzer.

De Duitscher — het was al vóór zijn accident — herleidde de kans van niet te slagen ook tot zich zeiven. Al weet hij, dat hij een van de eerste krachten van Duitschland, van Europa is, hij onderschat de waarde van een Lloyd Hahn en de andere Amerikaansche loopers op den midden-afstand niet.

Wat zijn landgenooten betreft, vertelde

POLYGOON NEDER LANDSCH FOTO-BUREAU

FILMFABRIEK HAARLEM KOUDEHORN 8

SPORT-FOTO'S en FILMS.

Uitgebreid archief van:

Portretten van bekende Sportsmen Foto 's van alle belangrijke sportgebeurtenissen

Peltzer nog het volgende. „Koernig is een fijn sprinter, waarschijnlijk onze beste man. Hij loopt'de 100 M. in 10.3 sec, en dat niet eenmaalj'f doch verschillende keeren. Corts, mits in conditie, kan hem evenaren. Dan hebben wij nog Houben, die verleden jaar het Engelsche kampioenschap over 200 M. won. Ook Lammer is een snel athleet. Wij hebben zooveel sprinters, dat wij onze beste krachten kunnen frisch houden voor de 400 M. estafette, zooals Amerika, eenige jaren terug, en wij hopen dan ook, dat wij, Duitschers, beslag leggen op dit nummer. Verder bezitten wij een goed looper over de kwart-mijl in Joachim Buchner. Hij liep de 400 M. in 48.6 s. Dan, om op de nog langere afstanden te komen, de halve en de heele mijl, kunnen wij op een Herbert Bocher en Engelhard bogen. Bocher sloeg verleden jaar in Berlijn Ray Conger. Natuurlijk neem ik in aanmerking, dat de Amerikaan in een vreemd land startte, maar Bocher is inmiddels snel. Kohn is wijders een uitnemende kracht voor den langen afstand. Wat de horden-rennen en het hoogspringen aangaat, zal ik mijn schouders maar ophalen. Maar wat kogelstooten betreft, hebben wij weer goede krachten, onze discus-werper is Hoffmeister, verder komen in dit nummer Tanius en Hahnchen uit, en onze man met de speer, Schlokat, werpt 190 voet, en dat is niet ver onder de beste Finsche prestatie. Tenslotte nog Dobermann, die een 25 voet

SPORT IN BEELD.

De wielrenner J. Franssen heeft een welgeslaagde poging gedaan om het etmaal-record op den weg te verbeteren. Hij legde op de Limburgsche wegen in 21 y2 uur al 697 K.M. af, hetwelk 17 K.M. boven Bruyning's record over 24 uur is.

kan verspringen." En dat is heel wat!

Op papier geeft Dr. Peltzer Duitschland een goede kans. Finland was steeds 't sterkst in de cross-country, de 3000 M. team-race en den pentathlon, maar (men zal dezen gedachtengang ook waarnemen in het artikel van Dan Ferris, in deze editie) zijn deze nummers van het Olympisch programma geschrapt, en dat komt slechts ten voordeele aan Duitschland.

In aansluiting op het artikel over Helen Wills in dit nummer, bieden wij den lezer hierboven nog een der laatste portretten van de Amerikaansche sportswoman aan, in gezelschap van Penelope Anderson, met wie zij haar verschillende wedstrijden in de Oude Wereld hoopt te spelen.

Sluiten