Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

12

(Van onzen Voetbal-medewerker)

De Olympische ploegen.

Midden der vorige week — vroeger dan het aanvankelijk voornemen was — heeft de Technische Commissie 22 spelers uitgekozen en aan het Comité 1928 opgegeven als de vertegenwoordigers voor Nederland in het Olympisch voetbal-tournooi. De dagbladen hebben de 22 namen wereldkundig gemaakt, en slechts 3 spelers, nl. Buitenweg, v. d. Griendt en Ruisch, werden voorwaardelijk gekozen. De overige 19 spelers zijn dus definitief gekozen. Hun taak is een moeilijke, en om die goed te vervullen, hebben zij optimisme en zelfvertrouwen van noode, zoodat het verklaarbaar is, dat de critiek op de keuze een vriendelijke en welwillende was. Critiek kan zijn nut hebben, zoo lang er rekening mede te houden is, maar is de keuze definitief, dan heeft het weinig waarde, of men al vaststelt, dat men beter gedaan zou hebben, door deze of gene speler wèl en anderen niet te kiezen. Wij brengen de Commissie inmiddels een compliment voor 't verkiezen, zij 't dan ook voorwaardelijk, van Buitenweg. Het is haar zeer moeilijk gemaakt — dat geven we grif toe. Dat zij desondanks in laatste instantie tóch nog zoo verstandig was een beroep op den Utrechtenaar te doen, valt in elk geval te waardeeren.

Met dat al is er om Buitenweg heel wat te doen geweest. Een Haagsch blad schreef eerst, dat hij een ingewandsziekte had, en'n week later zelfs, dat de arme Wout een hartkwaal had. Nog later deugde z'n mentaliteit niet. Nu, die mentaliteit kent iedere Hollander uit 'n reeks succesvolle wedstrijden, en wat de gezondheid betreft. . . . ten overvloede is Professor Snapper geconsulteerd, die hem voor volkomen gezond verklaarde. Enfin, het spreekwoord „beter ten halve gekeerd, dan geheel gedwaald" is hier op onze Technische Commissie van toepassing, en de mogelijkheid is in elk geval geopend voor een versterking van den aanval in verschillende wedstrijden.

Voor het overige levert de keuze van de Technische Commissie geen verrassingen op, en zelfs 't plotseling opduiken van Freeze en het als links-buiten weer naar voren komen van v. d. Griendt verbaast ons niet en bewijst uitsluitend, dat de Commissie in hare favorieten vertrouwen is blijven stellen. Wij hopen van harte, dat allen, die geroepen zullen worden het oranje-jersey re dragen, dit vertrouwen waardig zullen toonen. Moge ons voetbal-team nu eens voor de groote verrassing van het Olympisch tournooi zorgen!

Twee nuttige nederlagen.

Onze Olympische voetballers waren eergister allen of vrijwel allen in actie, de helft te Bazel en de kleine helft op 't veld van Ajax in de Meer. Wij hebben de reis naar Bazel niet meegemaakt en staan slechts tegenover cijfers en enkele vluchtige gegevens van derden. Wij zien dus: 1—1 met de rust en tenslotte een nederlaag met the odd goal. We zijn niet onvoldaan, want we vreesden zelfs voor een zwaardere nederlaag. Onze achterhoede is echter te goed om tot zware nederlagen aanleiding te geven. In elk geval is het voor de heeren Hirschman en Spaan van de Technische Commissie zeker van nut geweest, middenlinie en aanval nu nog eens onder de loupe te nemen, en als zij dan met de overige leden der Commissie — die alle drie te Amsterdam present waren — eens rustig en onbevangen van gedachten wisselen, dan moet het in elk geval mogelijk zijn, uit de gekozen 22 spelers de beste ploeg te vormen. En daar komt het voor 't oogenblik nog slechts op aan.

De wedstrijd in de Meer heeft in elk geval wel heel duidelijk het bewijs gebracht, dat een Nederlandsch elftal zonder Wout Buitenweg onvolledig is. Zoolang de Britten een tegenspel gaven, waarbij amateurs zich kunnen uitspelen, zoo lang was Buitenweg de beste speler in den Hollandschen aanval, en vergastte hij den toeschouwer op staaltjes spel, die den rasvoetballer doen kennen. Veel beter dan Tap — was het algemeene oordeel! Maar daar gaat het, naar onze meening, niet om.Wij weten niet,

hoe Tap in Bazel speelde en wèl hoe hij in de laatste interland-wedstrijden te kort schoot, doch Tap mist naar onze meening den steun, die een Buitenweg hem geven kan. Zij hooren beiden in de ploeg. Dat is de kwestie. Buitenweg voldeed als rechtsbinnen uitstekend en dwaalde geen moment naar z'n oude plaats af, doch Tap is ook als links-binnen te gebruiken, zoodat hier variatie mogelijk is zonder 't geheel te schaden. Onze aanval ontbreekt het bovenal aan technische „Führung", en dan helpt het niet of men al strijdlust in overvloed heeft.

Die wedstrijd van het onvolledige Olympische elftal B tegen de onfortuinlijke Spurs, die den dag tevoren uit de League gewipt werden, is overigens wel heel merkwaardig geweest, een strijd in twee gedeelten, die volkomen van elkaar afweken. Voor de rust woog de Hollandsche geestdrift volkomen op tegen het ietwat mathematische, zij het ook technisch keurige spel van de profs. Gesteund door 't windje en de aanmoedigingen van het weinig talrijke publiek, ontwikkelden de Hollanders een bewonderenswaardig élan. Ze hielden 't spel goed open, handelden snel en cordaat en ook was er een nuttig verband tusschen defensie en aanval. Het open spel verraste de Britten, en de Hollanders kregen kansen, waarvan alle drie binnenspelers er 'n paar om zeep brachten, doch die, dank zij een fraaien kopbal van Ghering en een listig schot van Buitenweg, tot een niet gedachten voorsprong van 2—0 leidden, die echter kort voor de rust nog verkleind werd.

De tweede helft leverde een volkomen ander beeld. Toen speelde er maar één team, dat der Spurs. Toen had onze voorhoede niets meet in te brengen, en was onze defensie tot een wanhopig verdedigen gedwongen. De aanval kreeg geenerlei steun meer en heel onze B-ploeg zakte als 'n kaartenhuisje ineen.

Gedeeltelijk vrijwillig èn .... verklaarbaar! Deze profs speelden toen te pootig, en zich daar dan tegen uit te spelen, gaat niet zonder dat men risico aanvaardt. En dat is zeker niet de bedoeling van een oefening voor de Olympische Spelen. Ons team speelde dientengevolge slechter na de rust dan strikt noodig was. Was het een landenwedstrijd geweest, dan had men het risico gaarne aanvaard, en dan was er ook welbeter werk geleverd. Wat niet wegneemt, dat de Britten tóch gewonnen hadden. Zij waren technisch en physiek zóóveel beter, dat hun de overwinning niet kon en ook niet mocht ontgaan. Bovenal was hun koppen superieur en verassend, evenals hun samenspel boven de hoofden van onze spelers met kleine passes, waar onze jongens tevergeefs naar kopten. Het schieten was 't zwakste deel van het team en ook het tempo was niet overweldigend. Zij wijzigden echter na de rust hun tactiek en gooiden 't spel meer open. Daardoor werd het tempo tóch opgevoerd en kwam de groote meerderheid, die door de 5—2 feitelijk onvoldoende uitgedrukt wordt.

Om ons Hollandsch team te beoordeelen, mogen we dit faien in de iweede helft dus niet wegcijferen, doch er zijn in elk geval verzachtende omstandigheden. De prestaties in de eerste helft waren voorts heel verdienstelijk. Behalve v. d. Griendt voldeed toen eigenlijk iedere speler, en 't keurige spel van Buitenweg, Vis (jammer, dat deze knaap voor 'n spil veel te tenger is) en Marang viel toen in het bijzonder op, en ontlokte aan de toeschouwers herhaaldelijk applaus. Men amuseerde zich, en in de rust was de stemming gunstig. De desillusie daarna was wel heel groot.

Verkrijgbaar in eenvoudige, zoowel als luxe-uitvoering

R. S. STOKVIS & ZONEN

Iamsterdam ROTTERDAM croningen

Sluiten