Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

28

B

tic a

Brac.

Dd. 8 Mei, dus op het tijdstip, waarop dit nummer verschijnt, heeft men te Le Bourget een merkwaardig gedenkteeken ingewijd. Op dien dag is het nl. precies een jaar geleden, dat de Fransche aviateurs Nungesser en Coli voor hun noodlottigen tocht naar Amerika startten. Twee weken later volbracht Lindbergh zijn fameuzen raid over den oceaan. Ook diens slagen is in dit monument gesymboliseerd.

Onlangs heeft de Engelsche koning aan een reporter verteld van zijn huiselijk leven. Er grauwden eenige wolken boven het bestaan van den monarch. En een van deze dreigende vlekken was — mag men tenminste genoemden journalist gelooven — het feit, dat de Kroonprins er maar niet van wilde afzien om aan races te paard deel te nemen. De Koning bleek ten zeerste bezorgd over het leven van den Britschen troonopvolger, gezien diens tallooze vallen bij dergelijke gebeurtenissen

Wij schrijven het volgende over uit het „Clubnieuws van D.F.C.", dateerend van 19 October 1904: „Bij 't Haagsche Quick is een donateur, die bij zijn verschijning op 't veld steeds zijn club doet verliezen. Nu deed zich Zondag 9 October 't merkwaardige verschijnsel voor, dat de bewuste persoon niet 't veld betrad, doch op een ver verwijderd duin ging zitten, en met een kijker de match volgde. Wat een animo toch!"

Het N.O.C. heeft radio-uitzending bij de Olympische Spelen geweigerd. De Duitschers laten hun aether-stemmen echter niet aan banden leggen. Telefonisch wordt het verslag naar Duitschland overgebracht, en daar per radio gedistribueerd. Was het niet een Duitscher, die het schreef: „Der den Augenblick ergreift, das ist der rechte Mann" ?

Uit „De Sportkroniek" van 13 April 1905! C. W. van Hasselt kondigt aan, dat de internationale ontmoeting België—Nederland te Antwerpen om den Van den Abeele Beker 30 April 1905 zal plaats vinden. En hij voegt er aan toe, dat zij, die van de reductie op de spoorwegen willen gebruik maken, onder bijvoeging van ƒ 3.55 voor biljet 2e klasse Rotterdam—Antwerpen en terug, hiervan schriftelijk moeten kennis geven. Tempora mutantur, nos et mutamur in illis!

In Frankrijk gaat men een race voor ouden van dagen organiseeren, en wel over 3 K.M. Tot nu toe zijn reeds verschillende grijsaards voor dit evenement ingeschreven. De oudste, n.1. Francois le Bordelais, een oud-worstelaar, telt 78 jaar en 4 maanden. De overigen zijn bijna 77 jaar, 76, 75, 71 en 70 jaar oud. Luidt niet een bekend spreekwoord: hoe ouwer, hoe gekker ?

In Londen heeft men een wijs besluit genomen. Daar is n.1. door den zwem-bond voor de scholen bekend gemaakt, dat de 150.000 kinderen, die de lagere scholen bezoeken, niet alleen gratis kunnen gebruik maken van de verschillende zwem-inrichtingen, maar ook, dat zij hiertoe verplicht zijn. De Haagsche burgervader krijgt allengs zijn zin. Hij noemde het al jaren geleden even noodig voor het kind om te leeren zwemmen als om te leeren schrijven!

VOISIN 14/60 P.K. 6 CYLINDER SULKY OPEN: „IETS APARTS, SUPERIEUR UITGEVOERD".

C0B0R - PRINSENGR. 542 - AMSTERDAM.

De grappige hoek van Cocheret

Moeskops is ontegenzeglijk de grootste wielrenner van dezen tijd. Hij is de directe rivaal van Ellegaard. Tusschen dezen phenomenalen wereldkampioen en onzen landgenoot staat geen ander wielrenner. Moeskops is tevens een matador in het brengen van surprises. Deze verrassingen analyseeren, het heeft geen zin. Het is al typisch genoeg, dat zij bestaan, en dat zij velen verdrieten. Want de vreugde van eene overwinning weegt niet altijd op tegen het leedwezen over vele nederlagen.

Voor een wielrenner is niet alleen het grootst bezit stevige beenen,

de noodige techniek en tactiek, een heros van het stalen ros heeft al evenzeer een verzorger noodig, een tweeden vader. Choppy Warburton was in dit opzicht een phenomeen. Niet altoos kunnen zelfs deze verzorgers de mentaliteit van een sportsman breidelen. Frans Netscher heeft het negatief bewijs geleverd met Jaap Eden. Erger evenwel is het, wanneer deze leiding, dezen steun geheel ontbreekt. Bij Moeskops lijkt ons dit het geval te zijn. Des te mooier zijn z'n overwinningen, op z'n eentje behaald. Des te beter ook te verklaren Moeskops' faïïx-pas!.

Het is jammer voor dezen, overigens eenvoudigen, mensch, wien wij geenszins goede karakter-trekken zullen ontzeggen. Integendeel! De weinigen, die hem raden, in het sportieve leven dan, buiten de wielerbaan, raden hem dikwerf verkeerd. Hierin schuilt iets tragisch. Want zoodoende metamorfoseert Moeskops zich vaak in een caricatuur. En. een andere dan die van Cocheret, die niet afstoot! Moge Moeskops, als hij dan met alle geweld chargeeren wil, zich in dezen Cocheret'schen vorm changeeren! Moeskops' populariteit zal er slechts door groeien..

Sluiten