Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

Een Hudson-arbeid van 20 jaar!

De Hudson-fabriek, die nu ongeveer 20 jaar bestaat, en die ons in die twee decennia eerst de Hudson-, daarna ook de Essex-automobielen heeft geschonken, deze instelling is een waarachtig specimen van Amerikaansche energie. Men kan dat uit de statistieken nagaan. Aanvankelijk, d.w.z. in 1909, was de Hudson-fabriek een inrichting van bescheiden grootte, n.1. van een oppervlakte van 80.000 vierkante voet (een voet is ongeveer 12 inches, en een inch is circa 2 y2 cm.). Het volgend jaar was de inrichting al ruim dubbel zoo groot. De volgende getallen zijn dan nog te noteeren: in 1912 244.704 vierkante voet, in 1914 485.392, in 1916

Een der machtige werktuigen uit de Hudson-fabrieken! Op deze pers, die een druk van 150 ton kan ontwikkelen, worden de portieren der wagens in hun vorm gebracht.

847.590, in 1919 1.000.000, in 1924 1.642.000, en in 1927 2.742.000 vierkante voet. In dat jaar werd de nieuwe fabriek ingewijd, die prompt 10.000.000 dollar kostte, een instelling, waar aan de eene zijde de stalen balken worden binnen gebracht, terwijl aan den anderen kant de complete wagen het gebouw verlaat. In dat jaar produceerde de Hudson Motor Car Co. dan ook op elke 9.7 vierkante voet een automobiel. Wat nu de algeheele productie aangaat, kan men nog de volgende merkwaardige quantums noteeren. In 1909 werden 1.100 wagens afgeleverd, in 1910 reeds 4.556, in 1912 6.486 automobielen, in 1914 10.261, in 1916 26.393,

26

Met dezjn Esscx Coach, gebouwd in 1921, introduceerde de Hudson Motor Car Co. den eersten gesloten wagen, die tegen den prijs van een open automobiel werd verkocht.

in 1919 40.000, terwijl in 1924 de 100.000 al ruim waren gepasseerd, nl. 133.989, en in 1927 276.414 stuks.

In de Hudson-historie zijn nog de volgende merkwaardige feiten te citeeren. De eerste Hudson was een vier-cylinder. De eerste Hudson zes-cylinder werd in 1912 gebouwd, en sinds dien tijd heeft men, wat de Hudson-wagens aangaat, niet anders dan zes-cylinders gefabriceerd. In 1921 begon de fabriek gesloten wagens te lanceeren, en zulks tegen den prijs, dien men tot dien tijd voor open automobielen had betaald. Dit novum was een Essex-coach. In 1924 kwam de Hudson Motor Car Co. met den Essex-zes-cylinder, en deze, in een coach gemonteerd, was de eerste zes-cylinder, welke in de United States beneden 1000 dollar werd verkocht. Hoe men experimenteerde, hoe men avanceerde, bewijst verder nog het feit, dat de 1928 Essex Super-Six-Sedan de eerste zes-cylinderwagen met vier deuren was, die in de Vereenigde Staten van Amerika beneden de 800 dollar werd verkocht.

En wat de fabriek in de, achter ons liggende, twintig jaar heeft bereikt, het wordt wel het beste gedemonstreerd door e;n der laatste producten, nl. door die phenomenale, slanke, sierlijke Hudson en Essex twoseater roadsters met dickey-seat, specimen van de Amerikaansche constructiefdeugdelijke en sierlijke opvattingen.

Zooals men weet, worden beide merken, Hudson en Essex, de laatste jaren door de N.V. A.G.A.M. in Den Haag hier te lande ingevoerd, terwijl de N.V. Haarlemsche Rijwiel- en Autom. Mij. Ed. Kimman&Co., Zijlweg 101a, Haarlem, deze Amerikanen in Noord-Holland brengt. Dat de directeuren van de A.G.A.M. de H.H. Van der Loo en Hollman, met dezen import een gelukkigen greep hebben gedaan, dat bewijst het leger van beide merken, dat men op de Hollandsche wegen aantreft.

Het resultaat van twintigjarige ondervinding en arbeid, nl. de nieuwe Essex two-seater-roadster, een juweeltje, wat vorm en lijn betreft.

I IN MEI EN JUNI NAAR ZEE!

1828 HOTEL „GROOT-BADHUIS" - ZANDV00RT 1928

KAMERS MET VOLLEDIG PENSION VANAF f 8.50

Sluiten