Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

16

Het Zilveren Jubileum van den N K.B.

De korfballers(sters) van Nederland hebben feest gevierd. Een feest van bijzohderen aard! Vijf-en-twintig jaar geleden, in 1903, een jaar van meer belangrijke gebeurtenissen, zag de N.K.B. in Amsterdam het levenslicht,'werd daar o.a. door de vereenigingen O.S.C.A., D.E.V. en D.T.V. tjen doop gehouden. Nota-bene de eerste, O.S.C.A., bestond nog maar in embryonalen toestand, werd een week na den N.K.B. pas definitief gesticht. Maar die organisatorische denkfout werd in 1903 nog niet als een formeel bezwaar uitgemeten. O S.C.A. behoorde en behoort tot de oprichters van den Korfbalbond.

Wanneer wij nu na twee dagen van feesten, na overdenking ook van hetgeen de feest-uitgave van het Officieel Orgaan van den N.K.B. bood, ons de vraag voorleggen, of het geheel geslaagd is, dan moet daar onomwonden „ja" op worden geantwoord.

Natuurlijk, er zijn sportbonden, die zich nog meer in de belangstelling van zuster-organisaties, van autoriteiten enz. enz. mogen verheugen dan de Ned. Korfbalbond, maar, in vergelijking met vorige lustra, mogen voorzitter Broekhuijsen en zijn mede-bestuurders toch uiterst tevreden zijn.

Daar was op de receptie de Rijksinspecteur M. F. Graafland, die namens den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen den Bond kwam huldigen, daar was de heer Brants, hoofd-inspecteur van het Lager Onderwijs — Korfbal als spelletje is een pracht-vermaak voor jonge kinderen —■ daar was Baron van Schimmelpennink van der Oye, die zijn drukke werkzaamheden in den steek had gelaten om het N.O.C. te vertegenwoordigen, daar waren vele sportbonden, die door allerlei bekenden op sportgebied den N.K.B. vriendelijks toewenschten, daar was natuurlijk de Gemeentelijke inspecteur voor de lichamelijke opvoeding, K. H. van Schagen. Daar waren persvertegenwoordigers, die allen in het niet zonken bij hun domineerenden collega H. Meerum Terwogt. Denkt u zich dat in, ami lecteur! Meerum op een korf balfeest! Dat is „noch nie dagewesen". En vele waren de gelukwenschen, de gelukstelegrammen, zoodat ook de Academie voor de Lichamelijke Opvoeding weer een goeden dag heeft gehad.

En voorzitter Broekhuijsen had vele handen te drukken, ja, soms moesten ook alle zes andere bestuurders handen drukken, zoodat het er waarlijk naar leek alsof ook die zes bestuurders wel eens iets gedaan zouden hebben voor de propaganda, voor de oplossing van organisatorische, reglementaire, spel-technische en andere moeilijkheden. Ook had Broekhuysen vele toespraken te beantwoorden, en hij deed het met opgewektheid.

Des avonds was het „Festessen" in volle glorie. De bovenzaal van „American" was haast te kort voor de lange, schoon-versierde tafel. Het N.O.C. was hier door de corypheeën, Baron Schimmelpenninck, Hirschman, Scharroo, Waller talrijk vertegenwoordigd, en de voorzitter van ons aller N.O.C.,jdat niet slechts is een instelling, die de Olympische Spelen organiseert^—zoostipuleerde hij nog eens nadrukkelijk —■ maar dat bezield is met den wensch, veel goeds te doen voor de lichaamsvaardigheid

Broekhuysen en zijn dames en heeren in de blommetjes! De receptie van het N. K. B.-bestuur ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum in het American-Hotel te Amsterdam. Dit beeld brengt ons de eerste foto. Verder werd het festijn gevierd met Districtswedstrijden, die een schitterende finale opleverden, waarbij Noord- en Zuid-Holland de eer deelden. De tweede illustratie is aan dit evenement ontleend.

van de Nederlandsche jeugd, huldigde andermaal den N.K.B. en den voorzitter Broekhuijsen, die plechtiglijk tot „une et indivisible" verklarend.

En het Gemeentebestuur van Amsterdam was daar gepersonifieerd in wethouder Th. M. Ketelaar, die het „Handboek der Sporten" had geraadpleegd, waarin weer een dier zes bestuursleden eenige welgeslaagde

Sluiten