Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

16

Het Diamanten Turnfeest

Nog nooit werd in Nederland een gymnastiekfeest zoo prachtig geenscèneerd, nog nooit maakte hier een dergelijke gebeurtenis een zoo imposanten indruk, als met de Pinksterdagen in Utrecht het geval was!

De officieele ontvangst, met de onthulling in de hal van het Stadhuis van een gedenksteen, de plechtige opening der feesten in het bijzijn van duizenden gymnasten in het Moreelsepark, waar de eere-klanken van het carrillon waarneembaar bleken, en waar, na ontroerende toespraken van Utrecht's burgemeester en van den Bondsvoorzitter (toespraken, die machtig werden versterkt door luidsprekers), een mannenkoor zong, de uitreiking der als prijzen bedoelde vaandellinten, die door

feestelijk gekleede jongedames aan de banieren en vlaggen werden bevestigd, de plechtige overdracht van het Bondsvaandel temidden van een eere-wacht, het kleurrijke vlaggen-défilé, en eindelijk de indrukwekkende massa-beweging van gymnasten in demonstraties, in optochten, in lichtstoeten, dit alles gaf een reeks van eerlijke suggesties, die op deelnemers en toeschouwers enormen indruk hebben gemaakt.

De heeren Sommer, technisch organisator als geen ander in ons land, en Schuitemaker, de hoofdcommissaris van politie, welke laatste de regelingscommissie presideerde, zijn de mannen, wien het K.N.G.V. en het Utrechtsche publiek deze grootsche evenementen in de eerste plaats te danken hebben gehad.

Prachtig verliepen de adspiranten-feesten, de galauitvoering (waar Prinses Juliana vergeefs werd verwacht), de uitvoeringen, de eere-avonden, de wedstrijden, en op deze wijze kon het verbond der turnsters en turners een machtige propaganda maken voor de lichaamsoefening, voor de sport.

Ook bleven er nog wel dingen te wenschen. Bv. had het aantal gymnasten bij dit diamanten feest van hun organisatie grooter kunnen en moeten zijn. Zoo gaarne hadden wij verder de, indertijd geroyeerde Amsterdamsche, vereenigingen zien optreden (nog steeds is deze kwestie niet van de baan, al is de oplossing zeer nabij). En vooral: te betreuren is het, dat de Belgische keur-afdeeling plotseling verdween, zonder dat hun officieele vertegenwoordiger een klacht over het logies uitbracht, een klacht, die wel reden van bestaan had, al waren Bondsbestuur en Regelingscommissie van het misverstand, van een toevallige en desondanks noodlottige fout, geenszins de schuldigen.

Zoo gaarne hadden wij onze Zuiderburen nog zien demonstreeren, omdat hun werk waarlijk goed was. Ook onze Olympische afdeeling deed voortreffelijke dingen — al was zij dan niet zoo op dreef als met den Holland-België-wedstrijd in Rotterdam — maar de Duitsche ploeg stak verre en verre boven Belgen en Hollanders uit. Wat is het jammer, dat de Duitsche turners niet in de Olympische wedstrijden zullen uitkomen!

Eén moment in de Bondsuitvoering bracht treffende tegenstelling. Tegelijkertijd nl. traden op een groep veteranen in de ouderwetsche — nog gangbare — turnkleeding met de oude, stramme soort Duitsche vrije oefeningen, en daarnaast een stel jonge kerels met zwembroek en turnschoenen als eenige bekleeding met de nieuwe Deensche lenigheidsoefeningen. De gymnastische ontwikkeling naar het meer sportieve genre werd hier wel duidelijk gedemonstreerd!

Veel, zeer veel is van onze gymnasten in het vijf-daagsch feest gevergd, maar ook voor de noodige

Wij publiceer en in dit nummer niet het Olympisch Voetbal-programma, omdat op het oogenblik dat ons blad ter perse gaat, nog niet geheel vaststaat, welke landen in de tweede ronde uitkomen.

ontspanning in den vorm van feestavonden, bals, bioscoopvoorstellingen en uitstapjes werd zorg gedragen. En ook daarom zullen de turnsters en turners zich hun gang naar Utrecht niet hebben beklaagd! W. L.

PUBLIEK

RSCHT DE MARKT

Del

eer van vraae en aan¬

bod, een der eerste beginselen van de Staatbuisboudkunde, doet ziek zeer zeker op de Automobielmarkt gelden. Het groote aantal merken dat de markt overvoert drukt de prijzen, zeer ten voordeele van den gebruiker, die te kust en te keur kan gaan, zonder daarbij al te diep in den buidel

te tasten.

Is bet wonder, dat

Hupmobil

te be seer

6 of 8 cyl. welkt

cyi. wel

liiker is, als men den

ki

1 1

veler k

euze val

op

Prijzen vanaf jl. 4350.

sgeerlijl

prijs in aanmerking neemt,een

prijs welken men zeker de kelft booger sckat dan kij in werkelijkkeid is. Die prijs is mogelijk ge-worden, omdat H upmobile in staat is een ultramodernen wagen te bouwen, welke alle voordeden in

vereeniet welke men

aan een sierlijke maar economiscke automobiel ma? steil en.

Prijzen vanaf jl. 4350.-

zic

b

HUPMOBILE

WORDT IN NEDERLAND UITSLUITEND GEÏMPORTEERD DOOR DE

CONTINENTALE EN HAAGSCHE AUTOMOBIEL MIJM

AMSTERDAM I 'S-GRAVENH AGE I ROTTERDAM | ARNHEM I GRONINGEN Stadhouderskade 100 | Koninginnegracht 11 | CooLingel 80 | E. Casimirl. 2 | Heereweg 1

IBOËLA^DSl

Sluiten