Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

22

Op den Tweeden Pinksterdag was het voetbal-feest op het A.F.C.-terrein te Amsterdam. De-Koffie-HAG-Sportvereeniging had nl. het tournooi uitgeschreven voor den HAG-beker. Wij brengen van dit gebeuren een zestal foto's. Boven links ziet men vooreerst het elftal van „Adolph" uit

Hamburg. Daaronder is het elftal van HAG-Amsterdam afgebeeld. De laatste combinatie kwam, na een gelijk spel met Breinen (2 -2), waarin

de Duitschers zich evenwel sterker hadden getoond, en na een gelukkige loting, in de finale met „Adolph", waarbij de Amsterdammers tenslotte

met 2 1 zegevierden. In 't midden de bekende Duitsche international op voetbal-gebied Jaeger, die den aftrap deed. Natuurlijk werd op het terrein

HAG-koffie gedronken. De vierde kiek bewijst het. Rechts bovenaan ziet men de kloeke ploeg uit Bremen. Tenslotte een spel-foto uit den wedstrijd tusschen „Adolph" en de Twentsche Bank, welke laatste ploeg ook aan het tournooi deelnam. Op de kiek scoren juist de Duitschers, terwijl de

Twentsche-Bank-keeper ver is uitgeloopen.

terig. Wij gelooven, dat het vroegere back-stel Kutterer—Muller beter was dan het tegenwoordige, doch overigens is dit wel de sterkste Duitsche ploeg, die we tot dusverre aan 't werk gezien hebben.

Des avonds speelden de vertegenwoordigers van Egypte en Turkije. Er waren nu minder kijkers. Het werd geen fraaie wedstrijd, en vooral de Turken speelden een primitief spel, waarvan een klinkende nederlaag met 1—7 het resultaat was.

Dat was het Oostersch slot van deze Olympische Pimksterdagen.

^ Tenslotte nog even iets over den wedstrijd, die niet meer is een evenement, doch die een obsessie is geworden. Wie in den nacht van Zondag op Maandag zijn schreden richtte langs^de Vijzelstraat, langs Heeren-'en Keizersgracht, in de nabijheid van de gebouwen der Handel-

Verkrijgbaar in eenvoudige, zoowel als luxe-uitvoering

R.S. STOKVIS & ZONEN

Iamsterdam ROTTERDAM cronincenI

maatschappij, dus daar, waar het Comité 1928 tijdelijk bureelen inrichtte, die zal ons moeten toegeven, dat er iets ziekelijks, iets treurigs zit in deze rage om dien wedstrijd te zien. Niemand, die ons gebrek aan waardeering voor de sport verwijten kan! Doch dit is waanzin. Het Nederlandsch Elftal reed in den laten avond j.1. Zondag ook langs de drommen stumpers, die daar in de rij opgepakt werden, duizenden en nog eens duizenden, waarvan er zeker 80 % teleurgesteld moeten zijn, omdat er niet zooveel kaarten meer over waren. Het was on-Hollandsch, doch een herhaling zouden we gaarne vermeden willen zien. Had men het distributie-systeem, dat tevoren toegepast werd, iets uitgebreid, dan had deze voorverkoop achterwege kunnen blijven. Het verwijt van bevoorrechting ontgaat men thans toch evenmin, en is nu eenmaal niette vermijden.*) Hoe dan ook, de kaartenhandel is op 't oogenblik hevig. De menschen hebben de Uruguay-koorts.

Merkwaardig ook, hoevelen nog aan een wonder gelooven! Dat blijkt trouwens uit die ontzettende begeerte naar plaatsen. Want wie als Hollander een kaart koopt, heeft toch altijd nog 'n sprankje hoop op een overwinning. Wij behooren — het zij ten overvloede herhaald — niet tot die optimisten, en de lezer van Sport in Beeld weet waarom. Wij hopen niettemin op de groote verrassing, al lijkt 't ons in de gegeven omstandigheden ondenkbaar, dat Nederland Woensdagavond nog mee-loot voor de tweede ronde.

Neen, we rekenen er maar op, dat het Nederlandsch elftal aan het troosttournooi deelneemt, en dan zijn er meer elftallen, waarvan we zouden kunnen winnen, dan we gedacht hebben. De groote uitheemsche ploegen, die van Uruguay en Argentinië, zagen we nog niet aan 't werk, en ook de sterkste Europeesche elftallen, die van Italië en Spanje, hebben voor onze oogen de arena nog niet betreden. Tenminste tot het moment, dat we deze letteren schrijven nog niet!

Maar toch krijgt men den indruk dat ook elders het spel niet vooruit gegaan is. Misschien valt zelfs Uruguay tegen! Dat lijkt ons de stroohalm voor ons oranje elftal.

*) Wij verwijzen naar ons desbetreffend artikeltje. ■—• Red. S. i. B.

Sluiten