Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

12

De Olympische Voetbalwedstrijden zullen over luttele uren weer tot het verleden behooren. Alleen morgen nog de finale van de finale — of komt er nog een tweede „belle" ? — en dan treedt de Olympische rust in, welke vooraf moet gaan aan den veertiendaagschen storm, die van 28 Juli tot en met 12 Augustus op den Amsterdamschen Olympus woeden zal.

Maar thans reeds dringt zich van het Olympisch Voetbal-festijn een veelheid van impressies aan ons op, die moeilijk in het bestek van één correspondentie zijn weer te geven en in elk geval maar tot een greep hier en daar dwingen. Natuurlijk is de laatste impressie, die van den eindstrijd (die geen eindstrijd werd), de sterkste. Het was ook de mooiste partij van het geheele tournooi, doch misschien niet de interessantste. Deze mannen uit Zuid-Amerika spelen het spel in de perfectie, hun technische vaardigheid is weergaloos, en onwillekeurig dringt zich de vergelijking aan ons op met het Engelsche beroepsspel. Nemen we wat we zagen in de laatste jaren van Bolton Wanderers, Chelsea, Newcastle United en Tottenham Hotspur (hun doorsneê spel representeert wel het beste voetbal van Albion), dan vermeenen we, dat in technisch opzicht Uruguay en Argentinië 't eerder winnen dan afleggen tegen de Britsche profs, doch die bezitten weer enkele individueele krachten, die beter dan de meest gevaarlijke aanvallers uit Zuid-Amerika de kunst verstaan om een goal te maken. En daarmede is tevens de fout van het spel der Zuid-Amerikanen in 't licht gesteld: het is iets te mechanisch en niet productief genoeg. De perfectionneering van de techniek heeft tot een bijna onnatuurlijke detailleering van het combinatie-spel geleid, en dit in finessen afwerken van het short-passing remt het

tempo en de productiviteit. Wat wij, Nederlanders, te zeer verwaarloozen, wordt door de Zuid-Amerikanen overdreven en als zij niet tijdig de bakens verzetten, zal hun spel er onder lijden gaan.

Dat is trouwens niets nieuws. Het, in Engeland overheerschende Schotsche, spel, het tik-tik van voet tot voet, het driehoek-spel of het ten hoogste passeeren naar een vooruit geschoven speler in de nabijheid, maar nooit naar een speler aan de overzijde van 't veld, omdat men niet de kans wil loopen, dat de bal eens onzuiver, mogelijk zelfs luk-raak geplaatst wordt, dat spel eischt een oneindige training, en heel dikwijls weten veel zwakkere ploegen van zulk spel te winnen. Toen de Schotsche clubs te lang aan dit te technische spel vasthielden, verloren vele haar plaats in de League. Hetzelfde verschijnsel deed zich in Oostenrijk voor en in Zuid-Duitschland (speciaal Neurenberg-Fürth), waar men met een goed ingespeeld team tot een verbluffend sterk combinatie-spel geraakte, dat korten tijd groot succes had, totdat de nederlagen kwamen tegen frissche, forsche en

Ter gelegenheid van zijn 50sten internationalen wedstrijd, die juist in het Olympisch Troosttournooi tegen de Belgen viel, werd onze aanvoerder Harry Denis door velen gehuldigd, o.a. door den N.V.B.-voorzitter, Ir. Kips.

snelle ploegen, die minder combineerden, die veel slordiger speelden en technisch een klasse minder waren, doch die, zooals gezegd, sneller en verrassender speelden en meer en beter schoten. Uruguayers en Argentijnen schijnen niet te weten, welk een

groote factor geluk en

toeval spelen; tenslotte is de uitslag van een voetbalwedstrijd heusch niet alleen van de spel-capaciteiten afhankelijk. Hoe minder fijn spel ook tot de overwinning leiden kan, hebben eigenlijk de vooraf gaande ontmoetingen wel niet bewezen, maar toch wel vrij duidelijk doen blijken.

Had Nederland onmogelijk van Uruguay kunnen winnen ? Geenszins was dat onmogelijk. Ons aanval-spel is op 't oogenblik nu juist bovenmatig onproductief, maar met één puiken doelschutter in onzen aanval was een overwinning zeer wel mogelijk geweest. Ook Duitschland's beste spel staat technisch ver bij de Zuid-Amerikanen ten achter, en toch is een overwinning van Duitschland op Uruguay geenszins onmogelijk. En tenslotte mocht Uruguay met de 3—2 overwinning op Italië al zéér ingenomen zijn. In al die drie wedstrijden was de Olympische kampioen in den opzet van het spel en in technische vaardigheid (zoowel individueel als qua ploeg), om de bekenden voetbal¬

term te bezigen, minstens één klasse beter. We willen maar zeggen, dat de betere ploeg maar al te vaak verliest, dat met een Jan de Boer onder de Italiaansche lat Uruguay waarschijnlijk in den halven eindstrijd gesneuveld was, en dat Argentinië vermoedelijk al door de Belgen geklopt was, wanneer Van der Meulen in de plaats van de Bie het Belgische doel verdedigd had. Wij willen geen moment ontkennen, dat de Zuid-Amerikanen het thans reeds vaststaande succes, juist door hun technische superioriteit, ten volle verdienen, doch het is hen beiden in dit tournooi niet tegen geloopen — dat staat ook als een paal boven water.

Het doodloopen van al die aanvallen op te ver doorgevoerd combinatie-spel, het niet bemerken van zeer goede schiet-kansen, is toch een eerste symptoom van de „verkalking", die begint in te treden in het spel der Zuid-Amerikanen. Vooral bij Uruguay is dat merkbaar. Dat zijn al geen jonge spelers meer, en het kan niet uitblijven, dat er individueel „verval" intreden moet. Dan zal men mogelijk geen spelers van gelijke hoedanigheid

Een combinatie op de pagina hiernaast van den wedstrijd Italië—Egypte voor de derde plaats in het Olympisch Voetbal-tournooi! Men ziet boven links het kranig elftal der Italianen, dat den derden prijs won door Egypte met 11—3 te kloppen. Daarnaast een alleraardigst moment voor den aanvang, nl. de beide aanvoerders bieden elkander bloemen aan, terwijl in 't midden de Belgische leider Langenus staat. In het medaillon onder de groep is de Hollandsche grensrechter Vuyck afgebeeld. Dan daaronder een spel-kiek van deze match, die Zaterdagmiddag plaats vond, nl. de Italiaansche keeper, die vallend redt. Daarnaast zijn Egyptische collega in bijkans dezelfde nood-houding! Beneden links een foto, achter het doel der Egyptenaren genomen, die heftig worden bestookt. Tenslotte: de captain der Italianen, Balonchieri, die fier mag zijn op den welverdienden derden prijs!

Sluiten