Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

16

IN JUNI NAAR ZEE!

ff

1828 HOTEL „GROOT-BADHUIS - ZANDVOORT 1928

KAMERS MET VOLLEDIG PENSION VANAF f 8.50

kunnen opstellen voor de oude sterren, en dit spel valt en staat met de buitengewone individueele bal-techniek van de spelers. Hapert het daar ernstig, dan heeft iedere productief spelende geluksploeg kans, deze technici onder den voet te loopen. Zoo is het den Schotten vergaan, zoo werden de Wiener Amateure, Rapid, Erster F. C. Nürnberg en Spielver. Fürth verdrongen en overtroffen door wilskrachtige, snel en gedurfd spelende tegenstanders, die aan de technische vaardigheid van de genoemde ploegen niet konden tippen.

Toch moeten we den Uruguayers en Argentijnen heel dankbaar zijn voor hun schitterende exhibition. Wij, Hollanders, vooral, want wij hadden bovenal noodig, dat ons duidelijk gemaakt werd, dat grondige kennis van het spel, volledige bedrevenheid in de grondbeginselen der techniek, de eerste eischen zijn, waaraan men voldoen moet, als men tot een werkelijke krachtsontplooiing komen wil! Grondbeginselen ? Tot de grondbeginselen behoort samenspel, dus de bal aan elkaar centeren. Naar elkaar toe spelen! Neen — zeggen de Zuid-Amerikanen zeer terecht — den bal naar elkaar toe spelen zou beteekenen het spel ophouden. Men speelt den bal naar de plaats, waar de speler zijn kan {door snelle verplaatsing) en nies, waar hij is. In dat zuivere aangeven en vrij spelen van den bal zijn de Zuid-Amerikanen meesters en van dit combinatie- en positie-spel kan heel Europa veel leeren. Dat zij de groote les van deze Olympische voetbalwedstrijden!

Wat buitengewoon prettig is om te vermelden na den zwarten Zondag van de vorige week, het is, dat het karakter van het spel eerlijk en correct gebleven is. We hebben een fanatiek partijtje, na 2 uren nog onbeslist, gezien tusschen Spanjaarden en Italianen, spelers, wien het zeker niet aan temperament, aan feu sacré ontbreekt, waarbij men elkaar niet ontzag en zich zelf nog minder, en men toch volkomen binnen de perken bleef en het karakter van het spel fair, de geest van de spelers ridderlijk was. En toen in den tweeden wedstrijd Italië sterker was en véél gelukkiger tevens (de Spanjolen zagen o.a. door den niet fortuinlijk als internationaal debuteerenden heer Boekman ten onrechte twee doelpunten tegen zich toekennen), toen bleek, hoe uitstekend Spanje verliezen kan. En de faire, maar schotlooze ploeg van Egypte verloor met beschamende cijfers, doch tegelijk met gratie. Daar waren negers bij, die door hun houding een lesje gaven aan sommige jonge mannen van het oude Europa, die in de kunst van het verliezen géén meesters bleken te zijn.

Neen, wij mogen héél tevreden zijn over het sportieve beloop van dit Olympisch tournooi, ondanks dien eenen zwarten dag en nog enkele dissonanten tevoren. De indruk daarvan was wel hevig en de herinnering zal lang naleven. Maar dank zij het sportief optreden van de overige deelnemers, dank zij het keurig verloop van alle wedstrijden sedert 3 Juni, is die ongunstige indruk in hoofdzaak weggenomen en zullen wij ons later met waardeering en vreugde dit grootsche tournooi kunnen herinneren.

Een prachtige strijd was Italië—Uruguay. Als de Italiaansche doel-

y;.'.-mn-Jf.i'T.r.;Mi^'..'..i

man niet een doelpunt, mogelijk zelfs twee, op z'n geweten had, die een doorsneê keeper voorkomen had, zou Uruguay onttroond zijn geweest. De Italiaansche ploeg leverde een merkwaardig bewijs van de kennis, die deze spelers van het spel hebben, van de kracht, die van deze snelle en kloeke sportsmen kan uitgaan. Uruguay is al jaren lang getraind, de spelers kennen elkaar allen van top tot teen. Deze Italianen zijn heelemaal niet speciaal geprepareerd, en zij beëindigden het tournooi in een vorm, die stukken beter was dan waarin zij begonnen. Had Italië in de eerste ronde tegen Egypte geloot, het zou twijfelachtig geweest zijn of het „Viva Italia" na Pinksteren nog in ons prachtig Stadion vernomen was. In den wedstrijd om den derden prijs, tegen Egypte spelend, waren de Italianen zoodanig ingespeeld, dat het een spel van kat en muis was. Had Uruguay terstond tegen Italië moeten spelen, de Italianen zouden ondanks al hun courage, gewillige slachtoffers geworden zijn. In den halven eindstrijd tusschen Italië en Uruguay was het resultaat tot het eind-signaal onzeker, en een gelijk spel zou den gang van het spel beter uitgedrukt hebben.

De eindstrijd is in technisch opzicht de mooiste van alle geweest, en slechts tactisch zijn er aanmerkingen te maken. Individueel is er alleen onder de lat geen buitengewoon werk geleverd. De Urugueesche doelman is beter dan de Argentijnsche, doch geen van beiden kunnen zij met Van der Meulen vergeleken worden. Ook in verschillende buitenlandsche bladen noemt men v. d. Meulen den besten keeper van het tournooi, en wij deelen deze opvatting.

En dan hebben we in Eymers en Mutters arbiters, die zoo niet de besten dan mede de besten zijn. Langenus was bij Nederland—Uruguay ook uitstekend, doch de prestatie van Eymers in den wedstrijd Italië— Uruguay stond er nog boven, en ook Mutters toonde zich j.1. Zondag een wedstrijd-leider van extra klasse. Overigens is er, wat 't scheidsrechteren betreft, geen onvoldoende, doch ook geen buitengewoon werk geleverd. Men miste over 't algemeen de Engelsche arbitrage wel, die meer op een zuiver aanvoelen van het spel berust, terwijl vele scheidrsechters te schematisch te werk gingen, te veel volgens de regels, te weinig overeenkomstig den geest van het spel.

Wij willen niet nalaten, den wensch uit te spreken, dat ook de barragepartij Argentinië—Uruguay even goed verloopen zal als het fraaie treffen van j.1. Zondag, en dan willen wij eindigen met een compliment aan ons neutrale en deskundige Nederlandsche publiek, dat voor dit Olympisch tournooi de juiste omraming vormde en mede hielp om de Olympische gedachte te doen zegevieren. 0

En nu morgen de eindelijke eindstrijd! Laten wij 't hopen!

'NEDERLANDSCHE1

KROON RIJWIELEN

„Stokvis-Fabrikaat" \vorden uitsluitend vervaardigd van in elk opzicht betrouwbaar materiaal. Verkrijgbaar m eenvoudige, zoowel als luxe-uitvoering

R. S. STOKVIS & ZONEN

■amsterdam ROTTERDAM cronincen!

Sluiten