Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD

Madame Tussaud is het wereldberoemde panopticum in Londen. Het brandde voor eenige jaren af. In het oude gebouw werd de sport bereids geëerd. Men vond er nl. een wassen beeld van den vermaarden Engelschen Cricketter, Dr. Grace. Nu het etablissement herbouwd en weer geopend is, vindt men er de beelden van méér sportsmen. Zoo ziet men links de jockeys Steve Donoghue en Fred Archer. Rechts komen voor de boksers Jack Dempsey, Jimmy Wilde, Joe Beckett en Georges Carpentier. Wij herinneren ons, dat de gelijkenis van Dr. Grace beter was dan die van deze sportlieden. En zelfs lijken de poppen in de etalages onzer modemagazijnen meer op den vermaarden Franschen pugilist dan deze Carpentier in was. Maar het is typisch Engelsch — alhoewel de oorspronkelijke Madame Tussaud, de stichtster van het museum, een Francaise was — typisch Engelsch, herzeggen wij, dat men de sport eveneens eert in een oord, waar meestal de staatslieden naast misdadigers staan, en de koningen en keizers naast revolutionnairen. Maar hoe kan het ook eigenlijk anders? Sport maakt zulk een integreerend deel van ons leven uit, dat deze sport zelfs in een panocticum thuis behoort.

De grootste snelheden.

Wij vonden in L'Auto een merkwaardige lijst van de grootste snelheden, door diverse categorieën — mensch, rijwiel, automobiel, vliegmachine enz. — behaald. De mensch,

23

De Amerikaansche geestelijke, Dr. Horace S. Cushing, is een echte Yank. Hij verscheen nl. op een Zondagmorgen in zijn kerk in een compleet Golf-costuum, en hij had dit aangetrokken, omdat hij zijn gehoor er van wilde overtuigen, dat men opperbest een vroom man kan zijn en tegelijk een Golf-speler. Men ziet den modernen godgeleerde hierboven afgebeeld bij zijn preekstoel, en preeken. In Amerika is alles mogelijk!

die „per pedes" gaat, zelfs hard loopt, is natuurlijk 't minst snel. Rekent men het wereldrecord van den Amerikaan Paddock, d.w.z. 100 M. in 10.4 s., om, dan komt men op een uur-moyenne van 34 KM. 615. Hierop volgt het paard. Het record over 3000 M. te Longchamp is 3 m. 10 sec, hetgeen in het uur 57 KM. 140 beteekent. Dan komt — om sportief te blijven — de motorboot. Het record behoort aan de Sadi III van den heer Etchgoyen. Dit vaartuig maakte in 1927 over een zeemijl (1.852 M.) een uur-moyenne van 105 KM. 997. Wat den wielrenner betreft, doet men goed, het record van Jean Brunier te nemen, dat dd. 1 November 1925 te Montlhéry werd gevestigd, nl. 120 KM. 958 in het uur. Dat van Egg, nl. zonder gangmaking, staat slechts op 44 KM. 247 (Buffalo, 18 Juni 1914). Sneller gaat de zg. hydro-glisseur, een boot, die door een schroef, gedreven door een motor, in beweging wordt gebracht. Nog altijd kan men als maatstaf nemen het record van den „Farman", gevestigd dd. 11 Mei 1922, nl. 128 KM. 330. Sneller, veel sneller is de automobiel gegaan. Ray Keech bereikte immers een uur-snelheid van 344 KM. Nog vlugger snort de aeroplane. De Franschman Bonnet bracht het tot 448 KM. 171. En het snelst van alle vervoermiddelen donderde de water-vliegmachine door het luchtruim, want de Italiaan De

BERICHT AAN ABONNE'S.

Abonné's.diehet abonnementsgeld voor het derde kwartaal aan ons willen overmaken, worden verzocht dit zóó tijdig te doen dat deze gelden

VOOR 1 JULI A S. in ons bezit zijn.

Op dien datum worden door ons de kwitanties voor het nieuwe kwartaal verzonden.

Door tijdige toezending wordt voor U het betalen van incassokosten voorkomen. Giro-rekening 136002.

DE ADMINISTRATIE.

Bernardi bereikte 30 Maart 1928 een uurgemiddelde van 512 KM. 776. Wat zijn daarbij de trein (120 KM.), de electrische spoor (125 KM.), zelfs de vogel (100 KM.) vergeleken? De sport is triumfantelijk!

De Belg Moons heeft het Wereldkampioenschap Biljart gewonnen voor Van Belle, Soussa, Martenet, Appleby, Robijns, Chassereau en Foerster. Moons won 6 partijen, bracht 2459 punten op, en zulks in 124 beurten, met een hoogste serie van 176, en maakte dus het mooi gemiddelde van 176. Een brillante prestatie van den sterken Belg!

Sluiten