Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

6

x'ost festum! Na het feest! Ja, we zijn al weer zoo ver, dat wij, in verband met het Olympisch Voetbal-tournooi, van het verleden kunnen spreken. Op zulk een oogenblik maakt men onwillekeurig de balans op. Straks doet onze technische medewerker dit, wat de sport zelve betreft. Voor de entourage worde naar het onderstaande verwezen!

In het artikel „Commentaren" heeft de lezer ons standpunt al vernomen aangaande den kaarten-verkoop. Wij zijn content. Al blijken er achteraf nóg vlekjes aan dit systeem gekleefd te hebben, van die spatjes, waaraan evenwel niets is te doen! Er moeten tóch nog opkoopers aan 't werk zijn geweest. Maar .... binnen de hekken van het Stadion! Hoe dat in z'n werk is gegaan? Dood-eenvoudig! De heeren vertoonden zich eveneens aan de loketten, en kochten de duurste plaatsen, welke te krijgen waren. Eenmaal binnen trachtten zij deze biljetten met een, meer flink dan zoet, winstje van de hand te doen en te verkwanselen aan houders van lagere-rangen-kaarten, menschen, die toch wel een trapje hooger-op wilden. Deze handel is geconstateerd. Omvangrijk kan hij natuurlijk niet zijn geweest. Maar het gesjacher bestond. Buiten den wil van het comité om! Maar ook buiten de schuld van dit college natuurlijk!

Neen, den bewusten leiders komt o.i. niets dan lof toe. De regeling was perfect. Geen hiaat verwekte stoornis. Trouwens, al te moeilijk is de organisatie van dit betrekkelijk klein tournooi niet geweest, en voor het maken van grove fouten bestond ook geen aanleiding. Natuurlijk is er wèl het een en ander in de regie, dat wij anders zouden wenschen. En wanneer men dit bij het tweede gedeelte van de Spelen wijzigt, voornamelijk bij de protocolaire

ceremonie, aan zal men zien, dat dit meer behaagt dan het tot op heden gebodene. In de eerste plaats reike men de prijzen niet voor de eere-tribune uit, doch midden op het terrein.Dan kunnen alle rangen er van genieten. Secundo stelle men bij voornoemde plechtigheid de muziek anders op! Er was thans op de eere-tribune, op het gedeelte der onoverdekte zitplaatsen, en waarschijnlijk ook op de Marathontribune, weinig of niets van te hooren. Ook een standplaats midden op het terrein voor de musici zal het geheel nog indrukwekkender maken.

Wat bij deze Voetbal-finale in de eerste plaats is opgevallen, het is de omstandigheid, dat

'NEDERLANDSCHE' KROON RIJWIELEN

„Stokvis-Fabrikaat" worden uitsluitend vervaardigd v3n in elk opzicht betrouwbaar materiaal.

Verkrijgbaar in eenvoudige, zoowel als luxe-uitvoering

R.S. STOKVIS & ZONEN

I AMSTERDAM ROTTERDAM CRONINCEI*!

er... . absoluut niet ruw is gespeeld. Daar zag men nu dat Uruguay, dat sinds Parijs zulk een slechte reputatie genoot. Welaan, als men dit geen fair spel noemt, dan weten wij het niet meer. Wij hebben wel eens voetbal-matches tusschen andere volken bijgewoond, die heel wat rauwer waren dan de kamp van deze twee Zuid-Amerikaansche ploegen, sportsmen immers met vrijwel cholerische temperamenten. Het was een vurig gevecht. Het was geen gevecht, waarin de slechte hartstochten boven kwamen. Men demonstreerde geen salon-voetbal. Dat is ook niet in overeenstemming te brengen met de laaiende passie van deze donker getinten. Maar eerlijk en correct was het treffen tot de laatste minuut, en men kon zelfs constateeren, dat de verhouding in het veld tusschen de spelers onderling een uitmuntende was. Zoowel Uruguay als Argentinië hebben op sportieve wijze dezen eind-strijd uitgevochten.

Natuurlijk hebben wij één bezwaar tegen deze finale. En het betreft de omstandigheid, dat zulk een finale kan plaats vinden bij een tournooi voor amateurs. Reeds te Parijs is er op gewezen, dat de spelers van Uruguay onmogelijk voor „puren" kunnen doorgaan. Aan dit beweren kan men vier jaar later nog niets veranderen. Lieden, die al maanden van huis, op tournée zijn, lieden, die daarvoor maanden en maanden hebben getraind, en zoodanig hebben getraind, dat er van hun kostwinning niets terecht kon komen, dergelijke menschen, die al hun tijd, en dit gedurende kwartalen, aan de sport geven, kan men geen amateurs meer noemen. Hierop wijst ook de aard van hun spel. Er kan geen amateur-ploeg ter wereld bestaan, die aldus voetbal tot in de perfectie leert spelen. Hiertoe behoort aanleg. Zeer zeker! Maar daarvoor heeft men al evenzeer de

tijd noodig om de techniek er in

te pompen. Het vertoonde was academisch. Er is ook voor geblokt. En waar de Argentijnen bijkans niets voor hun overwinnaars in dit opzicht onderdeden, daar moet aan de africhting van dit team ook dezelfde tijd zijn besteed. Nog eens — in dergelijke virtuosen kunnen wij onmogelijk de pursang-amateurs zien, althans de amateurs, zooals het Olympisch grondbeginsel ze wenscht. En wil men dan ook, zich baseerend op dit grondbeginsel, streng correct zijn, dan doet men goed, de verrichtingen der Argentijnen en Uruguayers te beschouwen als een demonstratie van super-voetbal, terwijl het spel der Italianen meer geacht mag worden als overeen te stemmen met de eischen, die de

De beide medaillons boven, aan weerszijden van het titel-ornament, bevatten de beeltenissen van den Urugueeschen aanvoerder Nasazzi (links) en van den doelverdediger van de ploeg, Mazali. Nasazzi komt als captain deze plaats boven ons laatste Olympisch Voetbal-verslag zeer zeker toe. tin het konterfeitsel van Mazali plaatsen wij als een hulde voor zijn uitmuntend spel tijdens de laatste finale. Ja, men mag zeggen, dat "deze doel-

'"t^»- — «w».uiuuiS uy* wiugudyci» ais l ware uit net vuur neeic gesleept. Hij is de man, die door zijne verdediging tenslotte

overwon.

Sluiten