Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

24

De uitgebreide en permanente tentoonstelling van General-Motors-producten, op de pier te Atlantic City, een der populairste Amerikaansche badplaatsen.

Een Permanente

Auto-tentoonstelling.

Tot een der meest buitengewone automobiel-tentoonstellingen behoort ongetwijfeld de show van General-Motors-producten op de pier te Atlantic City, de meest populaire badplaats in de Vereenigde Staten. Deze pier, voorheen alleen voor amusementsdoeleinden gebruikt, strekt zich over een afstand van 800 M. in den Atlantischen Oceaan uit. Bedoelde show is vooral belangrijk, doordat zij, in afwijking van andere tentoonstellingen van gelijken aard, permanent is. Alle producten van General Motors, vanaf den Chevrolet tot den majestueuzen Cadillac, vragen hier in het eigen tehuis de aandacht van een internationaal publiek, verwend door bezoeken aan de shows te Londen, Parijs en Berlijn. Volgens schatting zou het jaarlijksch bezoek aan Atlantic City niet minder dan 12.000.000 personen bedragen.

De expositie, die in Juli 1926 geopend werd en sindsdien iedere maand opnieuw wordt gearrangeerd, staat onder directie van Mr. A. J. Schamehorn, dien wij met enthousiasme van zijn werk hooren vertellen. Niet alleen, omdat zoovéél menschen hier kennis maken met de organisatie en de producten van General Motors, maar ook, wijl hij overtuigd is van de opvoedende waarde van zulk een show.

— Ieder jaar — verklaarde Mr. Schamehorn, de materieele zijde belichtend — komen meer dan twaalf millioen bezoekers naar Atlantic City, om korteren of langeren tijd uit te rusten van hun dagelijksche beslommeringen. Wij zijn er dus reeds bij voorbaat van verzekerd, dat het contact met General Motors onder de meest ideale voorwaarden geschiedt, d.w.z. onder de gunstigste omstandigheden voor den verkoop onzer wagens, hoewel wij echter niet direct aan het publiek leveren. Vijf en dertig employé's staan ten allen tijde gereed om eventueele vragen omtrent de organisatie van General Motors, haar productie-methoden, verkoop, dealers, service enzoovoorts zoo volledig mogelijk te beantwoorden, en den geringsten twijfel, die bij den bezoeker op eenig punt mocht bestaan, weg te nemen. Volgens mijn bescheiden meening culmineeren in de tentoonstelling te Atlantic City alle factoren, die aanwezig moeten zijn om eens rustig de keuze te kunnen vestigen op een bepaald model. Van elk merk, door General Motors vervaardigd, is een keurcollectie aanwezig, en wat de show des te aantrekkelijker maakt, is de practische wijze, waarop de wagens zijn opgesteld, die het mogelijk maakt om de fraaie lijnen en kleurenharmonie van den Cadillac, La Salie, Buick, Oldsmobile, Oakland, Pontiac en Chevrolet van alle kanten te bewonderen. In den regel

ontvangen bezoekers aan een groote tentoonstelling duizenderlei verschillende en dikwijls vage indrukken, die hooge eischen aan hun physiek en geest stellen. Wij, te Atlantic City, maken zelfs geen vergelijking tusschen onze verschillende merken, doch bepalen ons uitsluitend tot het geven van volledige inlichtingen over dien wagen, waarvan de belangstellende bezoeker klaarblijkelijk meer wil weten. Wij verbieden onzen Buick-verkoopers dus zoowel om den prospects, die zich bij hen vervoegen, een Cadillac of La Salie aan te prijzen, als een lofrede te houden op ons product ten opzichte van een concurreerend merk, iets, dat zonder twijfel door reflectanten gewaardeerd wordt. Zooals reeds gezegd, houden wij ons op de show niet met den verkoop bezig. Wèl noteeren wij naam en adres van interessante prospects, welke wij doorgeven aan den dealer in het betrokken district. Evenals dit het geval is met onverschillig welken vorm van reclame, is het directe resultaat van onze show moeilijk vast te stellen. Wel durven wij met zekerheid zeggen, dat wij er in geslaagd zijn, de belangstelling voor General Motors en haar producten te doen toenemen of levendig te houden, en verder is te verklaren, dat deze tentoonstelling de onmiddellijke aanleiding geweest is tot een grooter aantal orders dan waarvan General Motors de herkomst ooit zal kunnen nagaan.

Sluiten