Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

SPORT IN BEELD.

VOIGT^GEBER

TRANSPORT MAATSCHAPPIJ

• • • AMSTERDAM » - -

Men heeft Carpentier eens de vraag gesteld, welke persoon tijdens zijn sportieve loopbaan den sterksten indruk op hem had gemaakt ? Georges bleeft niet lang het antwoord schuldig. Hij antwoordde aldus: „De merkwaardigste man, dien ik in mijn leven heb leeren kennen, is Francois Descamps geweest. Hij was niet alleen mijn manager. Hij was tevens, om het zoo eens uit te drukken, mijn geestelijke vader!" En om zijn zegswijze nog te verduidelijken, verklaarde de Fransche sportsman nog dit: „Gedurende zijn zeer zonderling leven is Descamps zoowat van alles geweest. Hij begon met de zg. zwarte magie, want hij trad vroeger als Professor Descamps met hypnotische voorstellingen in 't openbaar op. Tegenwoordig kan men weinig anders meer van hem zeggen dan dat hij.... kapitalist is!"

Inderdaad, deze Descamps maakte — men kon het in het Amsterdamsch Concertgebouw opmerken — den indruk van een hypnotiseur. Hij had een Mongoolsch type, en lachte bijkans onafgebroken. Het scheen wel, of hij zelfs Carpentier hypnotiseerde, en de stelling werd wel eens in die dagen verkondigd, dat Carpentier zijn bokssuccessen hoofdzakelijk te danken had aan de hypnose van Descamps.

In verband met dit laatste, is het wel typisch om het volgend artikeltje, dat in de dagen van Carpentier's bezoek aan Nederland in een onzer sport-tijdschriften onder het opschrift „Hoe de Golem ontstond!" over te nemen. Het luidde aldus: „Wegener's film

N. V. HAARLEMSCHE RIJWIEL- EN AUTOM. MIJ.

ED. KIMMAN 6 Co.

ZIJLWEG 35 HAARLEM Telefoon 11906

Zeer uitgebreide Garage

Hudson — Essex

Filiaal: OVERTOOM 120/122 AMSTERDAM Telefoon 31654.

hebt ge natuurlijk gezien, lezer! Ge hebt dus aanschouwd, hoe de wijze rabbi de pop uit leem kneedde, en eindelijk door allerhand cabalistische heksentoeren zijn gewrocht het leven schonk. Ge hebt eveneens gebibberd bij des Golem's geweldige kracht. En ge hebt u gezellig vermaakt over de tevredenheid, die de verrichtingen van het eigen product in den rabbijn verwekten. Georges Carpentier's vader, die Carpentier heette, is uit den aard der zaak.... Carpentier's vader. Maar dat alles zegt niets. Want de eigenlijke vader, de schepper van den bokser, was Francois Descamps. Deze Descamps, die den indruk maakt van een Mongool, is Carpentier's tweede en sterker ik. Hij ontdekte Georges. Hij voedde hem op. Hij vormde hem. Sinds dien tijd is de oude Carpentier de vader van zijn zoon gebleven. Maar Descamps werd de vader van den bokser. Hij was eens zijn opleider. Hij is thans nog zijn leider. Hij is zijn verzorger in den ring en de man, die het programma opmaakt om schatten te verdienen. Gelijk Descamps eens schreef — il sait que j'ai tout prévu, que tout sera prêt au moment du combat, et j'ai la conviction que cette quiétude morale est un des principaux élements du triomphe! En het is al evenzeer gelijk Carpentier schreef — dans un ring j'ai toujours recours aux lumières éclairées de mon professeur et manager Francois Descamps ! Zonder Descamps' hulp slaapt, eet en bemint Carpentier alleen. Wat de Bokssport betreft en de zaken, denken Descamps' hersenen en stompen Georges' vuisten, maar misschien zelfs deze laatste onder suggestie van den typischen Mongool. Zaterdagavond werd Francois Descamps aan het Amsterdamsche publiek in het Concertgebouw voorgesteld. Gepresenteerd als de ontdekker, de leermeester, de managervan Carpentier! Op dat oogenblik was ook de gedachte bij den rabbi en de leemenpop. Ik heb den pugilist Carpentier geschapen — dat was er in Descamps' triumfantelijken glimlach te lezen. En wij dachten aan den titel: „Hoe de Golem ontstond!"

Weer Dempsey—Carpentier!

De zaken eischten wederom de aandacht van den bokser en diens manager. Want nog altoos vormde de match Dempsey—Carpentier een aantrekkelijkheid voor den jeugdigen Franschman. Het scheen evenwel, of er voorloopig niet veel van terecht zou komen. Amerikaansche bladen beweerden dit laatste tenminste, en de reden, die men opgaf, was, dat noch Dempsey, noch Carpentier het benoodigd rouwgeld hadden gestort. Hierover ontstonden allerhand onverkwikkelijke polemieken in de couranten. Het Parijsch sportblad L'Auto bleef hardnekkig volhouden, dat Descamps wel degelijk een kapitaal van 50.000 dollar voor het beoogd doel had neergelegd.

Hoe het zij — de meeningen bleven uiteen loopen. Tex Rickard beweerde, dat de match zou plaats vinden, maar niet te Londen, want men zou minstens 100.000 toeschouwers rondom den ring moeten kunnen vereenigen. Daarentegen verklaarde de promotor Rub Welsh, die in Europa kwam om een revanche tusschen den Franschman en Levinsky in

HO&'T OOhs ZU

KYRIAZI

HOORT BL-U

C iGARErTTfcS

MAMUt-ACTURE-R5

K/RIAZI FRERfö

CAIRO fcCjVPT

scène te zetten, dat er van een treffen tusschen Carpentier en Dempsey voorloopig niets zou komen. De laatste bleek gelijk te hebben.'J|

Desondanks bleven de pro's en contra's in de bladen verschijnen. En het meest opzienbarend bericht was wel dat van den bekenden Amerikaanschen bokser Willie Lewis in de „Sun", die rond-uit beweerde, dat de Franschman den Yank zou slaan. Lewis had nl. Jack al vroeger zien boksen, toen hij geslagen werd door John Lester Johnson. Alhoewel de wereld beweerde, dat Dempsey sinds dien tijd groote vorderingen had gemaakt, bleek Lewis, die het treffen Dempsey—Brennan meemaakte, hiervan niets. Wanneer Jack zóó zou boksen als tegen Brennan, sloeg Carpentier hem zeker.

(Wordt vervolgd.)

Een handig Dingske.

In verband met de Drentsche Motor-races komt de N.V. Mij. tot expl. v. h. agentschap der „Continentale" en „Haagsche" Aut. Mij. in Noord-Nederland met een aardig nieuwtje. De directie geeft toch bij elk programma een instrumentje present, dat, door het draaien van een schijf, terstond de gemiddelde uur-snelheid van een deelnemer opgeeft, en zulks in verband met de vitesse, per circuitronde behaald. Het zal zeker aftrek hebben.

I GARAGE VAN VUEREN |

1 Corn. Krusemanstraat 56-62, | AMSTERDAM.

Telefoon 22733-22835. | Bij Auto-ongelukken direct ontbieden J§

| AUTO-AMBULANCE. j

i

Sluiten