Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

SPORT IN BEELD.

Kiekjes en babbeltjes uit de ouwe doos

De Juni-maand van het jaar 1911 is een merkwaardige voor de nationale Voetbal-beweging geweest. Toen toch nam een onzer beste sportsmen afscheid van het Hollandsche sport-leven, nl. de achterspeler van het Nederlandsch elftal' Dr. L. Otten, die in die dagen naar Indie vertrok. Dat is dus alweer 17 jaar geleden. Louis Otten speelde zijn eersten wedstrijd voor de oranje ploeg dd. 21 December 1907 te Darlington, op den dag dus, dat ons Voetbal een debacle doormaakte. De Quick-crack bleef in actie tot 17 April 1911, toen hij wederom te Amsterdam tegen de Britten in het strijdperk trad. Nadat men hem op geestdriftige wijze gehuldigd had, vertrok hij naar den gordel van smaragd, waar hij zich aan de pest-bestrijding ging wijden. Hij nam een groote kist naar Indië mee, en daarin bevond zich het huldeblijk, een zeer groote foto van zijn laatste kamp-terrein, het voetbalveld van R.A.P., waarop eveneens de tribune vereeuwigd was, die dien dag instortte.

FAIRYLITE

ff:

de standaard

REFLECTOR

van Rijks- en Gemeente Politie alsmede het Ned. Leger.

Importeur:

P. Grimmon — Zandvoort

Vraagt uw handelaar!

Wat zullen de Olympische Athletiek'Vaces op den gemiddelden afstand brengen ?

Dat de Yankees met spanning de Olympische Spelen tegemoet zien, het wordt o.m. bewezen door de uitingen van insiders in de Amerikaansche pers. Nu weer behandelt John A. Ryder, de coach van de Boston A.A., tevens een der trainers op Olympisch gebied, de wedstrijden te Amsterdam over den gemiddelden afstand.

Hij schrijft, dat Amerika in dit genre den felsten tegenstand heeft te verwachten van Nurmi en Ritola, die in 1924 heel wat in de melk hadden te brokken. Inderdaad! Deze Fmnen wonnen te Parijs diverse nummers. Nurmi zegevierde op de 1500 M. en de 5000 M. Ritola bleek de sterkste over de 10.000 M. en de steeple van 3200 M., terwijl Nurmi eerste, Ritola tweede was in den veldloop voor ploegen, waarin dus ook Finland de victorie behaalde. En ook de individueele crosscountry leverde dit resultaat op.

Ryder acht het een geluk voor Amerika, dat beide laatstgenoemde wedstrijden in 1928 met in het Olympisch programma zijn opgenomen. En ook zijn de Yanks in zooverre fortuinlijk, dat zij in Lloyd Hahn een man bezitten, die in staat is om de 800 en 1500 M.

te winnen. Maar Amerika heeft slechts

één Lloyd Hahn, terwijl de Oude Wereld over meer van deze phenomenen beschikt.

De United States wonnen den laatsten keer de 1500 M. in 1908 (Sheppard te Londen). Nurmi maakte in 1924 een tijd van 3 m. 53.6 s., terwijl Hahn's indoor-record op 3 m. 55.8 s. staat. Het is verder wel eens merkwaardig om de verschillende tijden over te nemen, door Erik Kjellstrom te Washington verzameld.

In 1924 won de Brit Lowe te Parijs de 800 M. in 1 m. 52.4 s. In het achter ons liggend seizoen noteerde Kjellstrom de volgende tijden over genoemden afstand: Martin (Frankrijk) 1 m. 52.8 s., Lowe (Engeland) 1 m. 53.2 s., Peltzer (Duitschland) 1 m. 53.6 s., Engelhardt (Duitschland) 1 m. 53.6 s., Wiriath (Frankrijk) 1 m. 54.2 s. Dezen zijn dan de vijf besten. En nu de 1500 M.! Helgas (Finland) liep den afstand in 3 m. 56.1 s., de Franschman Wiriath in 3 m. 56.4 s., de Zweed Wide in 3 m. 56.5 s., de Duitscher Bocher in 3 m. 56.6 s., diens landgenoot Peltzer in 3 m. 57 s., de Fin Borg in 3 m. 57.2 s., en tenslotte Borg's compatriot Nurmi in 3 m. 57.7 s,

Gezien dit alles, vindt Ryder het zeer verstandig, indien Hahn eenige weken vóór de Spelen naar ons land vertrekt. Een springer of werper kan op den dag, dat hij in Amsterdam aan wal stapt in dezelfde conditie zijn als toen hij in New-York op de boot ging. Maar met een looper is het wat anders. Wanneer Hahn bv. in staat is om bij zijn embarqueeren de Mijl in 4.10 te loopen, dan heeft hij direct na zijn aankomst in Europa zeker 4.30 noodig. Bij een week treining zou hij wel op 4.17 komen, maar om te winnen gebruikt hij meer tijd van voorbereiding. Lloyd Hahn komt inmiddels zeker. Hij is

I—JO&'T OOK ZU

KYRIAZI

HOORT ErR BU^

ClOARETTfcS KYDIA7I FDFfÉV^O fctjyPT

de beste Amerikaan op de 800 en 1500 M., zooals Leo Lermond de snelste is op de 5000 M. Ook verwacht Ryder nog, dat op den laatsten afstand Robert Dalrymple zal starten, want op den dag, dat Lermond het indoor-kampioenschap won in 9 m. 16.8 s., won Dalrymple te Boston (ook in een zaal) in 9 m. 22.4 s. Dalrymple is eigenlijk de man voor de 10 E.M., maar legt zich den laatsten tijd met succes op de kortere afstanden toe. Hij liep nl. de 880 yards onder de 2 m. en 1 E.M. in 4 m. 20 s. Maar hij zal vrij zeker ook voor Yankeeland op de 10.000 M. starten.

Ryder is er niet over te spreken, dat Amerika zoo weinig afstand-loopers bezit. Hoe komt dat? — zoo vraagt hij. De reden is, dat de athleten tegenwoordig zoo weinig wandelen. Hahn en Lermond zijn goede vertegenwoordigers van dit genre, en zij wandelen geregeld, zij wandelen zelfs veel!

Inmiddels blijkt Lloyd Hahn op dit oogenblik over de 800 M. in een uitnemende conditie te zijn. Juist nl. toen wij het bovenstaande hadden geschreven, kwam vanuit de Nieuwe Wereld het bericht, dat genoemde athleet het Amerikaansche record over den bewusten afstand had verbeterd, en de 800 M. in 1 m. 52.2 s. had afgelegd. Dat is dus nog beter dan de tijd van den besten Europeaan, nl. de Franschman Martin — tenminste,wanneer deze frappante mededeeling op waarheid berust.

MIJMHARDTS

1 tabletten

zegen

|verstopping

Doos60d: Bij Apoth en Drogisten

Sluiten