Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

465

van liederen dier componisten, bewijzen wel in hoe groote achting en waardeering zij bij hen stond. Franck, d'Indy, Chausson, die een geheelen liederenbundel aan haar opdroeg, Lefebvre e. a. zij allen waren haar vrienden, en voor den componist Reynaldo Hahn heeft zij alles gedaan om diens schoone liederen te propageeren. Door die kunstenaars werd zij ook bewonderd om haar prachtige vertolking van Bach's vocale werken. Zij werd in dien kring als de eenigste Parijsche zangeres beschouwd, die deze muziek geheel in den stijl kon weergeven.

Met hare beste leerlingen had zij een dameskoor gevormd, dat door schrijver dezer necrologie gedurende zijn verblijf te Parijs werd geleid, en waar verschillende werken der vertegenwoordigers der jong-Pransche school werden ingestudeerd en in het openbaar ten gehoore gebracht.

Mevrouw Storm—Mauve beschikte over een zeer schoone altstem, die bij groote kracht en omvang ook in staat was zachte aandoeningen weer te geven. Haar voortreffelijke dictie en declamatie gaven aan die voordrachten een hoog reliëf.

Nog een jaar voor haar dood, toen zij zich reeds voor goed in ons land had gevestigd en te Arnhem zanglessen gaf, die zeer gewaardeerd werden, hoorden we daar hare stem die, ondanks den leeftijd van 64 jaar, nog ongerept klonk, en genoten van hare muzikale voordracht. Doch niet alleen als zangeres, ook als sympathieke persoonlijkheid zal mevrouw Storm door allen die haar gekend hebben niet spoedig vergeten worden.

Te Bloemendaal, waar zij nog eenige jaren een welverdiende rust hoopte te genieten, is zij na een verblijf van enkele maanden bezweken. Een groote satisfactie was het haar dat zij dezen winter nog eens haar zoo geliefd Parijs en haar oude vrienden aldaar mocht wederzien. v. M.

MAANDELIJKSCH OVERZICHT.

Amsterdam. Na een Septembermaand die niet alleen in de natuur, maar ook in de Amsterdamsche muziekwereld als een voortzetting van den zomer kan worden beschouwd, zijn de concertzalen weer geopend en heeft het muziekseizoen, dat dit jaar belooft weer zeer interessant te worden (men zie de verschillende mededeelingen in de „Muziekberichten") een aanvang genomen. Dit is op hoogst belangwekkende wijze geschied door de piano-avonden van den eminenten pianist Perruccio Busoni, niet alleen bekend en beroemd als een phenomenale klavierspeler, maar ook als klavierpaedagoog en door zijn interessante uitgaven van klavierwerken van Bach.

Tot heden hadden wij Busoni alleen gehoord in abonnements-concerten van het Concertgebouw, waar hij als solist en een vorig jaar ook als componist optrad. Doch nog nooit hadden wij gelegenheid hem zoo veelzijdig en interessant te leeren kennen als thans nu hij ons drie avonden heeft doen genieten van zijn ontzachelijke veelzijdigheid, zijn hoogartistieke opvattingen, zijn meesterschap in de beheersching van zijn instrument waarmede hij de geheele scala van kleur-

30

Sluiten