Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

477

dan die van Wotan en Wanderer. Met welk resultaat — ieder die er getuige van was, zal dat succes van den jongen Van Rooy nooit vergeten. Tot dien tijd werd Stockhausen voor een tegenstander van Wagner's kunst gehouden, en in den partijstrijd als zoodanig vooruitgeschoven bij elke mogelijke en onmogelijke gelegenheid. Toen nu zijn vroegere leerling in Bayreuth zooveel „furore" maakte, liet Stockhausen zich overhalen daarheen te gaan; en zoo gebeurde het wonder, dat de beroemde zangmeester, trotsch op zijn zoo snel beroemd geworden leerling Van Booy, in het Festspielhaus verscheen, en ook in het huis Wahufried, waar hij met innemende hartelijkheid werd ontvangen.

Strams' Salome zal dit seizoen ook te New-York worden opgevoerd, bij Conried. Olive Fremstadt zal de titelrol vervullen, Antoon van Booy die van Johannes. Hertz zal de leiding op zich nemen.

Het BachMuseum te Eisenach, zal in de Pinksterweek van het volgend jaar geopend worden met een Bachfeest, 22—25 Mei.

Volgens een bericht uit Londen, opgenomen in de „Allg. Musik-Zeitung" zouden bij de voorstellingen, die Ernest van Dyck in Januari a.s. in Coventgarden Theatre inricht, ter opvoering komen: „Fliegender Hollander", „Lohengrin", „Tannhauser". „Meistersinger", „Tristan" en „Walkure"; verder „Freischütz". „Fidelio" en „Die verkaufte Braut".

De toover-opera Undine van E. T. A. J3.offm.ann is opgevoerd, \ te Berlijn, in den winter van 1817. Daarna niet meer. Het „Schauspielhaus" brandde af, en Hoffmann verzette zich, hoewel zijn werk veel bijval had gevonden, tegen een wederopvoering in een grootere schouwburgzaal. Er vormde zich een legende dat de partituur van zijn „Undine" met al wat bij de opvoeringen gebruikt was, in de vlammen was opgegaan. Dit is niet gebeurd, gelukkig; de beide handschriften van Hoffmann zijn bewaard gebleven. Eerst nu echter is een klavier-uittreksel verschenen, bij Peters te Leipzig, bewerkt door Hans Pfitzner. Men verwacht, dat de Duitsche operagezelschappen Hoffmann's romantisch werk zullen gaan opvoeren I

Het orkest, koor- en technisch personeel der Kon. Opera te Boedapest, dreigt met gezamenlijke staking. Aan de gestelde eischen betreffende salarisverhooging en bijdrage voor huur, was van de zijde der directie dier opera niet voldaan- Het personeel heeft nu een termijn gesteld, binnen welken aan zijn verlangen moet voldaan worden: anders begint de staking. Aan het personeel is nu medegedeeld dat de salaris-regeling, die het volgend jaar in zou treden, na goedkeuring door het Huis van afgevaardigden terugwerkende kracht zou hebben. Deze verklaring heeft geruststellend gewerkt, en men verwacht dat de algemeene staking nu niet zal doorgaan.

De directeur van Conservatorium te Weenen, Rich. von Perger, heeft zijn ontslag genomen. Tot zijn opvolger is benoemd: W. Popp. Ook Emil Sauer is van plan de leiding der voor vijf jaren door hem opgerichte „Meistersehule des Klavierspiels" neer te leggen.

Leo Bleeh, die als dirigent der Kon. Opera te Berlijn voorloopig dr. Muck vervangt en zijn werkzaamheid aanving met een als uitnemend geprezen leiding van „Carmen", heeft minder voldaan als dirigent van de opvoering van „Tristan und Isolde". Het „Berl. Tageblatt" verwijt hem een niet begrijpen van de stemming der voorspelen van het eerste en derde bedrijf.

Volgens „Toonkunst" wordt jaarlijks in Parijs een „Salon" gehouden, d. i. een tentoonstelling van schilderijen en beeldhouwwerken, waarbij een jury over het al of niet toelaten der verschillende werken heeft te oordeelen. Voor het eerst is dit jaar aan deze tentoonstelling een afzonderlijke Salon voor muziek toegevoegd. Wekelijks worden

Sluiten