Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

508

bezochten. Het Brodsky-Quartet (Dr. Adolph Brodsky, Rawdon Briggs, Simon Speelman en Karl Fuchs) heeft nog niet het standpunt bereikt van de vereenigingen die ons geregeld bezoeken. De aanvoerder is nog te veel de eerste viool, en de 2e violist en altist zijn te veel volgelingen. Hun piano klinkt vaak zeer mooi, doch de forti moeten beschaafder worden en dan laat de onderlinge zuiverheid ook wel eens te wenschen. Het was wel eene respectabele, maar geen eersterangs-vertolking.

Met groote ingenomenheid hoorden wij weer het Schörg-quartet. Zooals zij het kwartet van Debussy speelden, zal niemand hun nadoen. Hoe natuurlijk en gemakkelijk werd dit zoo gecompliceerd werk ten gehoore gebracht en zóó uitgevoerd, zullen velen die Debussy's kunst niet aantrekkelijk vinden, van meening veranderen. Wij hopen dat het Schörg-quartet niet afgeschrikt is door het geringe bezoek, want zulke prestaties zijn te buitengewoon, om ze niet telkens weer te willen hooren.

Een nieuw Quintet van Paul Juon, waarbij Johan Wijsman de klavier-partij vervulde, kon ik tot mijn spijt niet hooren.

Over het voortreffelijk Flonzaley-Quartet, dat hier voor het eerst optrad, en over de opvoering van Die Walkure door die Wagner-vereeniging, de schoonste die wij van dit muziekdrama hoorden, wordt uitvoeriger in het volgend overzicht bericht.

v. M.

's-Gravenhage. Zonder een periode van rust is het zomerseizoen onmiddellijk in het winterseizoen overgegaan. Zondagavond 30 September deed het Berlijnsche Philharmonisch Orkest zich voor het laatst in het Kurhaus hooren. Maandagavond d. a. v. opende de Fransche Opera met een voorstelling van Faust. Moest in het applaus, wat der Philharmonie Zondags ten deel viel, een hartelijk „tot weêrziens" opgesloten liggen, voor den dirigent August Scharrer was dit niet het geval, immers treedt deze in het a.s. voorjaar af en wordt opgevolgd door Dr. Ernst Kunwald, met wien de bezoekers van de Kurhaus-concerten alreeds kennis gemaakt hebben. Ten opzichte van Scharrer was het dus een afscheid voorgoed; dat men zijn verdiensten hier op prijs stelde, bleek zoowel uit de warme ovaties, welke hem tegen klonken, als uit de bloemenhulde, die hem gebracht werd. Ook op het laatste Symphonie-concert, Vrijdag te voren, werd hij hartelijk toegejuicht en met een fraaien krans bedacht.

Zooals gewoonlijk dienen de eerste voo/stellingen der Fransche Opera hoofdzakelijk om het publiek te doen kennismaken met de nieuw-geëngageerde krachten, welke hun debuut maken in bekende répertoire-stukken; noviteiten kunnen we eerst later verwachten, wanneer de leden van het vernieuwde gezelschap aan elkander gewend zijn geraakt. De samenstelling der Opera heeft men in de vorige aflevering van dit tijdschrift kunnen lezen. Het mag gezegd worden, dat het ensemble beter is dan het vorige jaar; met de dames Simony, Thiesset en Debrasy en de heeren Ernst en Valette heeft de directie over het algemeen nog al een goede keus gedaan; de overige nieuwelingen moeten nog doen blijken, welke eigenschappen ze bezitten. Er zijn nog enkele oude krachten, die de directie beter had gedaan, ze te vervangen. In ieder geval is er eenige vooruitgang merkbaar: men blijve echter krachtig op dien weg voortgaan. Het moet weer een ensemble worden, zooals in het seizoen, toen de dames Marignan en Savine en de heeren Fontaine en Sainprey aan het gezelschap verbonden waren.

Sluiten