Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

566

traden twee malen voor uitverkochte zalen op. Operette-voorstellingen waarbij Mia Werber optrad, gaven luimige afwisseling en Sigrid Arnoldson gaf met de Fransche Opera in Carmen aan hare bewonderaars gelegenheid tot talrijke ovaties.

De Utrechtsche Mannenzang-Vereeniging gaf onder P. J. Jos. Vranken eene welgeslaagde uitvoering op 21 Nov., waarin de koren vooral goed werden gezongen. Als solisten verleenden de heeren Walfcer van Son en Leo Ruygrok, violoncel, hunne medewerking.

De heer W. Petri gaf met medewerking van mevrouw Noordewier-Reddingius, mevrouw J. Vogelsang-Heijmans, viool en den heer H. C. van Oort een orgelbespeling in de Fransche Kerk, die aan een aandachtige schare, het gansche gebouw vullende, een avond vol wijding bezorgde. Het programma dat werken van Buxtehude, Porpora, Pachelbel, j. W. Franck en J. S. Bach (4 Nos.) bevatte, bestond uit liederen, duetten en obligate orgelwerken, allen van ernstige stemming, waarvan de uitvoering zeer te prijzen viel.

Mevrouw Noordewier, eerst zenuwachtig, herstelde zich spoedig en heeft met haar glansrijke stem stellig de vele opgekomenen, niet te leur gesteld. Ook de concertgever, die aan alle nummers zijn deel had, en ons bij iedere bespeling haast een geheel nieuw programma geeft, verdient daarvoor dank. Dat de heer van Oort en mevrouw Vogelsang's spel in het duet van Bach geheel in 't kader pasten, zij gaarne erkend.

Ons eerste stadsconcert had 24 November plaats, waarmede tevens het 275-jarig bestaan van het Collegium werd herdacht. De toeloop was zoo groot, dat menigeen geen plaats meer kon erlangen. In hoofdzaak zal dit voor dezen avond wel het optreden van mevrouw Noordewier gegolden hebben, die helaas door ongesteldheid verhinderd werd daaraan te voldoen, doch nu op het laatste concert van dit seizoen daar gevolg aan hoopt te geven. Als plaatsvervangster trad nu onvoorbereid op mejuffrouw Angêle Vidron uit Keulen. Begaafd met eene zeer licht aansprekende stem gaf zij als coloratuurzangeres zeer veel te genieten. Fioroturen, trillers enz. klonken als of een vogeltje aan 't kwinkeleeren was. Haar succes was volkomen en welverdiend met eene aria, door Mozart in 1783 te Weenen als inlage gecomponeerd voor Anfossis opera „II curioso indiscreto" en „dem Herzallerliebsten" van Taubert, „Murmelndes Lüftchen" van Jensen en „die Nachtigall" van Aldbieff. De andere solist was Henri Marteau die zijne groote gaven in de Symphonie Espagnolle van Ed. Lalo en de Sonate opus 42 voor viool alleen van Max Reger wederom voor ons deed schitteren. Het orchest voerde Beethoven's achtste Symphonie, voorspel voor Koning Oedipus van v. Riemsdijk en voorspel, „die Meistersinger" van Wagner, uit.

De Vereeniging voor Kerkzang, onder leiding van haren directeur W. van der Blij, gaf Vrijdag 30 Nov. Haydn's „Schöpfung" met mejuffrouw van Linden van den Heuvel, en de H.H. Walter van Son en H. C. van Oort als solisten. Naar ik hoor moet deze uitvoering een der best geslaagde zijn, die de Vereeniging heeft gegeven.

Ook de Soirees voor kamermuziek van den heer G. Veerman c.s. zijn Zaterdag 1 Dec. weer aangevangen.

De 1ste uitvoering van de Zangvereeniging der M. t. b. d. T. had plaats 27 November. Der Barbier von Bagdad, komische Oper in zwei Aufzüge von Peter Cornelius werd in concertvorm uitgevoerd. Een vorig jaar kregen we twee opera's in concertvorm en nu weder eene, die ook door de solisten werd gedragen, want het koor heeft er zeer weinig in te doen. Waarom we in die richting gaan is mij niet duidelijk en ofschoon ik van het kostelijke werk heb genoten, blijft de gedachte steeds bij, dat de opvoering eerst geheel tot haar recht zou

Sluiten