Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

DE DEFENSIE VAN INDIË.

»The awkward point in dealing with submarine strength »is that one submarine does not counterbalance another. »The fact that one side possesses 50 submarines to the »other 25 vvould be 110 guarantee that the battle squadrons »of the stronger Power would be secure from submarine »attack of the weaker.«

De vraag die te beantwoorden blijft is dus : Is voor ons met het oog op de kosten en het personeel de aanbouw en het onderhoud van een voldoend sterke torpedovloot mogelijk? Ik zal thans trachten die vraag te beantwoorden, waarbij ik opmerk dat uit den aard der zaak alle cijfers als globaal zijn te beschouwen. Ze werden echter zoo nauwkeurig mogelijk bepaald aan de hand van de rapporten der Staatscommissiën van 1906 en 1912 en de gegevens die van wege het Departement van Marine zijn gepubliceerd bij de bespreking van het Rapport 1906 in de Marine-Vereeniging.

Voor eene gemakkelijke vergelijking zal nog even worden gememoreerd wat de Commissie 1912 voor de verdediging van Indië in hoofdzaak noodig achtte, en welke de finantieele gevolgen van die voorstellen waren.

De minimum-vloot in Indië zoude bestaan uit: 4 pantserschepen van + 21000 ton en 1 id. in reserve1); 6 torpedokruisers van + 1200 ton; 8 torpedojagers van + 500 ton; 8 onderzeebooten van + 380 ton; 8 torpedobooten van + 300 ton en 2 groote mijnenleggers.

De totale jaarlijksche kosten met inbegrip van de zeemacht in Nederland, vermeerderd met vlootbasis en forten, zouden bedragen:

ie. Bijdragen van Nederland en Indië aan het vlootfonds voor den aanbouw van groot en klein materieel en cle aanschaffing van reservemunitiën en -torpedo's ƒ 17.— mill.

2e. Rente en aflossing van de geldleening ter bestrijding van de kosten van aanbouw en bewapening van forten ter bescherming van de vlootbasis te Tandjong Priok ...» 1.5 »

3e Rente en aflossing van de geldleening

Transporteeren . . / 18.5 mill.

*) Op blz. 46 van haar Rapport betoogt de Commissie dat in de meeste gevallen in Indië zal kunnen worden beschikt over een slagvloot van 8 schepen en 1 reserveschip. Ik meen echter dat met het eskader in Nederland voor de Indische defensie geen rekening mag worden gehouden.

Sluiten