Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREFKANSBEREKENING.

49

gering; de toename van ox zal dus m. i. in hoofdzaak aan de weersomstandigheden moeten worden toegeschreven.

De gevolgtrekking, dat de trefzekerheid van het kanon weinig is achteruitgegaan, kan echter met zekerheid worden gemaakt.

Uit de twee series IV en V, welke met de exercitielading zijn afgegeven, zouden de coëfficiënten P en Q voor deze lading kunnen worden bepaald. Uit het overzicht der bereikte resultaten blijkt echter, dat serie IV niet veel vertrouwen verdient.

Wij dienen daarom een anderen weg te volgen.

Serie V is geschoten op een betrekkelijk korten afstand; de invloed van de weersomstandigheden zal dus nog betrekkelijk gering zijn, waarbij niet over het hoofd mag worden gezien, dat deze omstandigheden zeer gunstig en dezelfde als bij de series met de groote lading waren. De coëfficiënten Qx en Qy kunnen daarom gelijk aan die voor de groote lading worden genomen.

De berekening uitvoerende vindt men:

Px = 15.89 en Py = 39.00.

De waarde van Px is dus voor de exercitielading iets grooter dan die van Px voor de groote lading; de waarde van Py daarentegen voor de exercitielading iets kleiner dan voor de groote lading.

De richtfouten hebben bij beide ladingen natuurlijk denzelfden invloed. Het iets grooter zijn van Px is te verklaren uit grootere afwijkingen in de zijdelingsche afwijking ontstaande door oorzaken sub 2.

Dat de waarde van Py kleiner is geworden moet m. i. worden toegeschreven aan mindere onregelmatigheden in de aanvankelijke snelheid of aan een meer constanten verhefHngshoek bij het schieten met de exercitielading.

Deze laatste reden komt mij het meest aannemelijk voor.

Wij vinden verder:

tg. yx = 0.00040 yx = \'22"

tg. yy = 0.00062 yy = 2' g"

De overige uitkomsten der berekening zijn hieronder vermeld:

„ a j V0 ax' ay' ax" ay" ax ay

'u jS in a

* % -S M- in cM.

IV 3004 500 120! 188 65 130 136(74) 228(507) +i°44/(— 14')

V 1560 500 621 97 13 26 63(63) 101 (101) + 23'(— 5°7')

M. 1915—1916. 4

Sluiten