Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÓO HET BEDRIJF VAN HET WEDUWEN- EN WEEZENFONDS

een tijdvak van eenige jaren na, hoeveel de plaats gehad hebbende sterfgevallen onder de leden, gemiddeld per lid gekost hebben. Voor eiken leeftijd wordt dit gedaan. Een zeker percentage wordt daarop gelegd voor de lasten, welke de uitkeeringen bij overlijden, de kindergelden en de onderstanden veroorzaken. De ervaring leert dat dit percentage gemiddeld zes is. Goede afrondingsmethoden worden nu toegepast en krijgt men daarna betrouwbare gegevens, welke aantoonen hoeveel gemiddeld de last is, op het bedrijf gelegd door het overlijden van een lid van zekeren leeftijd. Zoo veroorzaakt het overlijden van een dertigjarig lid gemiddeld een last groot / 1065, het overlijden van een zestigjarig lid veroorzaakt daarentegen een last die gemiddeld ƒ 7553 bedraagt. ])

Wanneer wij weder een bepaald tijdstip aannemen, waarvan af wij een dertigjarig lid willen nagaan, dan merken wij op dat over een jaar — dat' zelfde lid een-en-dertig jaar oud — bij overlijden, een anderen gemiddelden last zal veroorzaken. Met de kans voor den dertigjarige, dat hij binnen één jaar overlijdt, is natuurlijk uit te rekenen hoe groot de „kans-waarde" 3) is van den last, welken het overlijden van den dan een-en-dertigjarige het fonds oplegt. En die kanswaarden zijn verder voor de geheele toekomst te bepalen; bovendien kunnen al die kanswaarden gedisconteerd worden voor het bepaalde tijdstip van waar wij uitgingen en dan wordt hun som de gemiddelde contante waarde op dat tijdstip van de uitkeeringen, welke bij het later overlijden van een in leven zijnd lid van bepaalden leeftijd, als 't ware door het fonds zullen worden uitbetaald. Die contante waarde heet de factor van last.

Bij eiken leeftijd der leden is er een bepaalde factor van last. Bij de jongere leeftijden is de factor van bate hooger dan die van last; op den leeftijd van 37 jaar ongeveer, worden zij gelijk, terwijl daarna de factor van last hooger wordt dan die van bate, waarop hun verschil zeer snel gaat aangroeien, om op den leeftijd van 76 jaar een maximum te bereiken.

Voor die leden van wie meer lasten dan baten te zvachten zijn, moet dus door hel fonds een zekere reserve reeds gevormd zijn en dat reserve-kapitaal, dat blijkbaar in zijn geheel het verschil is van de contante waarde van de toekomstige weduwen- en weezenpensioenen en uitkeeringen bij overlijden, en van de contante waarde van de toekom-

1) Zie bijlage I Mededeelingen „Zeewezen", 33e Deel, 3e aflevering.

2) Kanswaarde is een geldelijk bedrag. Als de kans voor iemand 80 °/0 is, om ƒ 5.— te winnen, dan is voor hem de kanswaarde f 4.—.

Sluiten