Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bescheiden UIT de archieven der marine, enz. 65

151. Kikkert aan van der Hoop.

6 Januari 1814 1).

Bericht van het aankomen van een fregat met Lord Viscount Castlereagh uit Engeland met een groot gevolg, welke naar den Haag vertrekt. Deze lord zegt, er nog 5000 Man infanterie zullen komen. De Spanjaarden zijn bijna allen geëmbarqueerd, 2) de 3 laatste schoeners zullen spoedig gereed zijn om naar Tholen, Bergen op Zoom enz. gezamentlijk met de Engelschen te ageeren.

.... Ik zal Uw Edgestr. bij mijne komst in Rotterdam een meer gedetailleerd rapport doen toekomen, want zoodra cle werkzaamheden het permitteeren en de verwarde boel der Franschen opgeruimd is, zullen vele sjouwerlieden afgedankt kunnen worden. Het dagelijksche natte en regenachtige weer houdt ons veel terug.

152. Kikkert aan van Zuylen van Nijevelt.

7 Jan. 1813. s)

Daar het mij voorkomt, gij in de verbeelding blijft voortvaren en zig nog durft noemen Comm'. ter Rhede Hellevoetsluis, tegen mijne zo dikmaals gegeven orders verzeten ten sterksten tegen die van den 4en dezes, Uw door mijn adjudant Maas ter hand gesteld,

Ja zelfs zig in Uwe missive van heden den yen dezer nog durft vragen in deze bewoordingen : Wat zal nu U H. Ed. gestr. bevelen zijn.

ik zal moeten observeeren

den dienst brengt van zelve mede en wel de goede orde en vooral in deze critike tijden, dat men de orders van zijnen superieur ten spoedigste ten uitvoer doet brengen en in alle gevalle aan die orders voldoet, waardoor ieder ondergeschikt officier verantwoord is, maar hierom schijnt Uw niet gedagt te hebben en zult misschien geheel onbekend zijn met de Post mij opgedragen ter Defentie van het ZuiderDepartement.

Mijne verlangens zijn dan mijn Heer de Capt. van zuylen van nijevelt, dat gij ten spoedigste voldoet aan mijne reeds en nog te geven orders. In gevalle U iets daartegen mogt hebben, verzoek ik U mij ten allerspoedigste hierop

l) Uit Hellevoetsluis. — Kopieboek van Kikkert. r. a. -) Zie hiervoren blz. 788, No. 138.

s) Uit Hellevoetsluis. — Kopieboek van Kikkert. r. a. M. 1915—1916. 5

Sluiten