Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yo BESCHEIDEN UIT DE ARCHIEVEN DER MARINE

160. Kraijenhoff aan den Souvereinen Vorst.

10 Jan. 1814. ')

Ik ontving zoo even bericht van mijn aide-de-camp,

den kolonel verveer, waarnemende het commando in mijne absentie te Amsterdam, dat volgens bericht van VerdoorEN de twee vaartuigen, die op mijn verzoek vóór de vesting Naarden op de Zuiderzee waren gestationneerd, wegens den ijsgang hadden moeten retireeren, na voor die vesting een vaartuig geladen met 300 zakken zout te hebben genomen.

Hij verzoekt daaromtrent schriftelijk onderzoek te willen doen instellen „naardien zulke hoogst schuldige ingezetenen, die den vijand van zoodanige behoeften, wier gebrek de overgave der vesting absoluut moet verhaasten, willen voorzien, de strengste straf meriteeren."

161. Kikkert aan Stout.

11 Jan. 1814. 2)

Het verwondert mij mijn Heer den Kommandant dat gij den Engelschen kap'. HlLL, de transportvloot voor de Willemstad commandeerende, niet vroegtijdig onderngt hebt, dat die scheepen te diep gaan om ze hoog genoeg op den wal te zetten teneinde dezelve behorelijk voor de ijsgang te bergen Ik kan U niet ontveinzen, dat ik gaarne gezien had dat die scheepen zoo te Hellevoet, in het Vissersgat, Kill en Dordrecht waren geborgen geweest en mij dunkt als gij daaromtrent met kracht bij den kapt'. HlLL had te werk gegaan, men zich zoo niet gewaagd zoude hebben. Uwe activiteit is mij intusschen te veel bekend, dat ik het minste zoude mogen twijfelen dat gij Uw gedrag, zoo door goeden raad als andersints niet behorelijk zal gezorgd hebben U daaromtrend ten allen tijden te kunnen verantwoorden. Ik verwacht te dien opzichte een speciaal rapport.

datde meevallen vorst de schoeners de „Haas" en de „Vlug" beletten zal hunne bestemming te bereiken ; de dus nog in Hellevoetsluis liggende zijn in hetzelfde geval, alsook de boot No. 115, welke alhier nog m rénaratie ligt." Volgens een nader ingediende lijst liggen den i<=" Maart de schoeners „Bankert", „Brakel" en „Van Es" te Hellevoetsluis, de kanonneerbooten No. 128, 160, ,22 en de schoener Vlug itihetThoolsche diep, de kanonneerbooten No. 134, 176, 159 en de schoeners „Haas en „Schram" voor Woensdrecht.

i) Uit 's-Gravenhage, waarheen generaal Kraijenhoff zich tijdelijk had begeven. — Arch. Kab. Koningin.

n Uit Hellevoetsluis. — Kopieboek van Kikkert. R. A. - Kapitein ter zee Stout is commandant van Willemstad (Zie hiervoren blz. 554, No. 96).

Sluiten